Ktl-icon-tai-lieu

Chính trị học

Được đăng lên bởi Quỳnh Hoàng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 386 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.Các khái niệm:
a)Quyền lực?
Là khả năng buộc người khác phải hành động theo ý chí của mình
.b)Quyền lực Nhà nước?
Là quyền lực chính trị của giai cấp cầm quyền được tổ chức thành Nhà nước, vì vậy, bản chất
quyền lực Nhà nước là quyền lực của giai cấp thống trị.
c)Quyền lực chính trị:Là quyền sử dụng sức mạnh của một hay liên minh giai cấp, tập đoàn xã
hội để đạt được mục đích thống trị xã hội.
d)Hệ thống quyền lực chính trị:- Hệ thống chính trị nước ta bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam,
Nhà nước CHXHCN Việt Nam, mặt trận tổ quốc thành viên và các tổ chức thành viên (như là:
Đoàn TNCS HCM,…), mỗi bộ phận có một vai trò, vị trí nhất định.Nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền; Hệ thống chính trị hiện nay ra đời từ khi thiết lập Nhà
nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, gồm các cấu thành quyền lực chính trị sau:
1.Đảng Cộng sản Việt Nam: là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên
phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp
công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.
2.Nhân dân trong hệ thống chính trị: Với tư cách là người sáng tạo lịch sử, nhân dân là lực lượng
quyết định trong quá trình biến đổi xã hội, hình thành nên hệ thống chính trị hiện nay ở Việt
Nam. Mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân và họ thực hiện quyền lực của mình chủ yếu thông
qua Nhà nước; Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam.
3.Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: là tổ chức trung tâm và là trụ cột của hệ thống
chính trị, thực hiện ý chí, quyền lực của nhân dân, thay mặt nhân dân, chịu trách nhiệm trước
nhân dân quản lý toàn bộ hoạt động của đời sống xã hội và thực hiện chức năng đối nội, đối
ngoại.
4.Quốc hội: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước
cao nhất của Việt Nam; Quốc hội có 3 chức năng chính: lập pháp; quyết định các vấn đề quan
trọng của đất nước; giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.
5.Chủ tịch nước: Là người đứng đầu Nhà nước, được Quốc hội bầu từ các đại biểu Quốc hội để
thay mặt nước Việt Nam về mặt đối nội và đối ngoại. Hiến pháp ghi rõ Chủ tịch nước có 12
quyền hạn, trong đó quan trọng nhất là: Công bố hiến pháp, luật, pháp lệnh; Thống lĩnh các lực
lượng vũ trang nhân dân và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; đề nghị Quốc
hội bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Toà án Tối cao, Viện trưởng Viện
Kiểm sát Tối cao.6.Chính phủ: là cơ quan hàn...
1.Các khái niệm:
a)Quyền lực?
Là khả năng buộc người khác phải hành động theo ý chí của mình
.b)Quyền lực Nhà nước?
Là quyền lực chính trị của giai cấp cầm quyền được tổ chức thành Nhà nước, vì vậy, bản chất
quyền lực Nhà nước là quyền lực của giai cấp thống trị.
c)Quyền lực chính trị:Là quyền sử dụng sức mạnh của một hay liên minh giai cấp, tập đoàn xã
hội để đạt được mục đích thống trị xã hội.
d)Hệ thống quyền lực chính trị:- Hệ thống chính trị nước ta bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam,
Nhà nước CHXHCN Việt Nam, mặt trận tổ quốc thành viên và các tổ chức thành viên (như là:
Đoàn TNCS HCM,…), mỗi bộ phận có một vai trò, vị trí nhất định.Nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền; Hệ thống chính trị hiện nay ra đời từ khi thiết lập Nhà
nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, gồm các cấu thành quyền lực chính trị sau:
1.Đảng Cộng sản Việt Nam: là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên
phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp
công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.
2.Nhân dân trong hệ thống chính trị: Với tư cách là người sáng tạo lịch sử, nhân dân là lực lượng
quyết định trong quá trình biến đổi xã hội, hình thành nên hệ thống chính trị hiện nay ở Việt
Nam. Mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân và họ thực hiện quyền lực của mình chủ yếu thông
qua Nhà nước; Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam.
3.Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: là tổ chức trung tâm và là trụ cột của hệ thống
chính trị, thực hiện ý chí, quyền lực của nhân dân, thay mặt nhân dân, chịu trách nhiệm trước
nhân dân quản lý toàn bộ hoạt động của đời sống xã hội và thực hiện chức năng đối nội, đối
ngoại.
4.Quốc hội: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước
cao nhất của Việt Nam; Quốc hội có 3 chức năng chính: lập pháp; quyết định các vấn đề quan
trọng của đất nước; giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.
5.Chủ tịch nước: Là người đứng đầu Nhà nước, được Quốc hội bầu từ các đại biểu Quốc hội để
thay mặt nước Việt Nam về mặt đối nội và đối ngoại. Hiến pháp ghi rõ Chủ tịch nước có 12
quyền hạn, trong đó quan trọng nhất là: Công bố hiến pháp, luật, pháp lệnh; Thống lĩnh các lực
lượng vũ trang nhân dân và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; đề nghị Quốc
hội bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Toà án Tối cao, Viện trưởng Viện
Kiểm sát Tối cao.6.Chính phủ: là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước CHXHCN
Chính trị học - Trang 2
Chính trị học - Người đăng: Quỳnh Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chính trị học 9 10 573