Ktl-icon-tai-lieu

Chinh tri trong QLC

Được đăng lên bởi thuyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3249 lần   |   Lượt tải: 11 lần
CHÍNH TRỊ TRONG QUẢN LÝ CÔNG

Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Thu Hà

Bài kiểm tra môn: CHÍNH TRỊ TRONG QUẢN LÝ CÔNG
Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thu Hà
Học viên: Ung Khánh Hoàng Thuyên
Lớp: Cao học Quản lý Công 17 E
Câu hỏi: Anh, chị hãy phân tích sự tác động của yếu tố chính trị đến
quản lý công. Lấy ví dụ ở Việt Nam.
BÀI LÀM
Có nhiều quan điểm khác nhau về chính trị, song, có thể hiểu, chính
trị là các lĩnh vực hoạt động và tương ứng với nó là các quan hệ giữa con
người với nhau trong những lĩnh vực quyền lực, nhà nước, quan hệ giữa
các quốc gia và giữa các dân tộc nhằm bảo vệ lợi ích của các tầng lớp,
giai cấp, các dân tộc trong xã hội trên cơ sở tôn trọng và bảo đảm quyền
lực và lợi ích của giai cấp cầm quyền. Chính trị xét về hình thức thể hiện là
những quan điểm, tư tưởng, học thuyết, cương lĩnh, đường lối của chính
đảng, là chính sách pháp luật của nhà nước, của giai cấp cầm quyền; còn
xét về nội dung, chính trị là những hoạt động và cùng với nó là mối quan
hệ giữa các giai cấp, tầng lớp và giữa các dân tộc liên quan tới quá trình
giành, giữ, tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước.
Quản lý công là hoạt động điều hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra,
giám sát của các chủ thể khác nhau trong xã hội, nhằm đáp ứng tốt hơn
các nhu cầu, lợi tích chung của toàn xã hội.
Từ những yếu tố trên, có thể thấy rằng, giữa chính trị và quản lý
công có mối liên hệ mật thiết và tác động qua lại với nhau; quản lý công
không thể tách ra khỏi chính trị và chính trị cũng không thể tách ra khỏi
quản lý công trong một nhà nước. Sự tác động của chính trị đến quản lý
công được thể hiện trên các yếu tố như sau:
- Sự tác động của yếu tố quyền lực chính trị đến quản lý công.
- Sự tác động của yếu tố Đảng chính trị và quyết sách của Đảng
chính trị đến quản lý công.
- Sự tác động của yếu tố văn hóa chính trị đến quản lý công.
- Sự tác động của chính trị quốc tế đến quản lý công.
Học viên: UNG KHÁNH HOÀNG THUYÊN

1

CHÍNH TRỊ TRONG QUẢN LÝ CÔNG

Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Thu Hà

1. Sự tác động của yếu tố quyền lực chính trị đến quản lý công:
Sự tác động của yếu tố chính trị đến quản lý công ở mỗi quốc gia là
khác nhau, nó có thể phụ thuộc vào tình hình chính trị của mỗi nước
nhưng mục đích cuối cùng là muốn nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản
lý công của mình. Mỗi quốc gia đều có chế độ chính trị khác nhau, dù đa
Đảng hay đơn Đảng nhưng yếu tố quyền lực chính trị tác động đến quản lý
công là ý chí của Đảng cầm quyền. Sự tác động ấy sẽ ảnh hưởng đến các
chủ thể tr...
CHÍNH TRỊ TRONG QUẢN LÝ CÔNG Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Thu Hà
Bài kiểm tra môn: CHÍNH TRỊ TRONG QUẢN LÝ CÔNG
Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thu Hà
Học viên: Ung Khánh Hoàng Thuyên
Lớp: Cao học Quản lý Công 17 E
Câu hỏi: Anh, chị hãy phân tích sự tác động của yếu tố chính trị đến
quản lý công. Lấy ví dụ ở Việt Nam.
BÀI LÀM
nhiều quan điểm khác nhau về chính trị, song, thể hiểu, chính
trị các lĩnh vực hoạt đng tương ứng với là các quan hệ giữa con
người với nhau trong những lĩnh vực quyền lực, n nước, quan hệ giữa
các quốc gia giữa các dân tộc nhằm bảo vệ lợi ích của các tầng lớp,
giai cấp, các n tộc trong hội trên s tôn trọng bảo đảm quyền
lực và lợi ích của giai cấp cầm quyền. Chính trị xét về hình thức thể hiện là
những quan điểm, tưởng, học thuyết, cương lĩnh, đường lối của chính
đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của giai cấp cầm quyền; còn
xét về nội dung, chính trị những hoạt động cùng với mối quan
hệ giữa các giai cấp, tầng lớp giữa các dân tộc liên quan tới quá trình
giành, giữ, tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước.
Quản công hoạt động điều hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra,
giám sát của các chủ thể khác nhau trong hội, nhằm đáp ứng tốt hơn
các nhu cầu, lợi tích chung của toàn xã hội.
Từ những yếu t trên, thể thấy rằng, giữa chính trị quản
công mối liên hệ mật thiết tác động qua lại với nhau; quản công
không thể tách ra khỏi chính trị chính trị cũng không thể tách ra khỏi
quản công trong một nhà nước. Sự tác động của chính trị đến quản
công được thể hiện trên các yếu tố như sau:
- Sự tác động của yếu tố quyền lực chính trị đến quản lý công.
- Sự tác đng của yếu tố Đảng chính trị quyết sách của Đảng
chính trị đến quản lý công.
- Sự tác động của yếu tố văn hóa chính trị đến quản lý công.
- Sự tác động của chính trị quốc tế đến quản lý công.
Học viên: UNG KHÁNH HOÀNG THUYÊN
1
Chinh tri trong QLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chinh tri trong QLC - Người đăng: thuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chinh tri trong QLC 9 10 151