Ktl-icon-tai-lieu

Chính trị và pháp luật

Được đăng lên bởi Giang Nam
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Yếu tố chính trị là toàn bộ các yếu tố tạo nên đời sống chính trị của xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất
định, bao gồm môi trường chính trị, hệ thống các chuẩn mực chính trị, chủ trương, đường lối, chính sách
của Đảng và quá trình tổ chức thực hiện chúng; các quan hệ chính trị và ý thức chính trị; hoạt động của hệ
thống chính trị; cùng với đó là nền dân chủ xã hội và bầu không khí chính trị - xã hội. Yếu tố chính trị có
ảnh hưởng mạnh mẽ tới hiệu quả của hoạt động thực hiện pháp luật của các chủ thể pháp luật, đặc biệt là
các cá nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng pháp luật.

Thứ nhất, môi trường chính trị - xã hội của đất nước ta trong những năm qua luôn ổn định, phát triển bền
vững chính là điều kiện thuận lợi đối với hoạt động thực hiện pháp luật, vì nó củng cố ý thức và niềm tin
chính trị của cán bộ, đảng viên, và quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng, gia tăng lập trường
chính trị - tư tưởng của các cá nhân có thẩm quyền áp dụng pháp luật. Thực tiễn lịch sử chứng minh rằng,
trong thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX, khi mà Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu suy
thoái, tan rã, một bộ phận không nhỏ các bộ, đảng viên, nhân dân có sự hoang mang, dao động về tư
tưởng, tâm lý; nhưng nhờ môi trường chính trị ổn định dưới sự lãnh đao của Đảng cộng sản Việt Nam nên
chúng ta đã vượt qua thử thách một cách thành công.

Thứ hai, Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng đã có ảnh hưởng rất quan trọng tới hoạt động
thực hiện pháp luật. Ở nước ta, sự vận hành của hệ thống pháp luật trên các phương diện xây dựng, thực
hiện và áp dụng pháp luật luôn được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Đảng ta nhận
thức sâu sắc rằng muốn xây dựng được bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, vận hành trên cơ sở các
nguyên tăc, quy định của pháp luật thì vấn đề thực hiện pháp luật một cách nhất quán, nghiêm minh từ
phía cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn được đặt lên vị trí hàng đầu. Muốn cho pháp luật được tôn trọng
và thưc hiện nghiêm túc thì cán bộ đảng viên phải là những người đi trước, gương mẫu thực hiện và có
“năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của đảng pháp luật của nhà nước, công tâm,
thạo việc, tận tụy với dân, biết phát huy sức dân”. Chính vì vậy, đảng ta luôn quan tâm và chỉ đạo sâu sát
đối với các mặt hoạt động pháp luật trong đó có thực hiện pháp luật.

Ví dụ: Việc thực hiện pháp luật của cán bộ công chức nhà nước ta cũng ngày càng được quan tâm và thực
hiện tốt, điều này đã được quy định cụ thể...
Yếu tố chính trị là toàn bộ các yếu tố tạo nên đời sống chính trị của xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất
định, bao gồm môi trường chính trị, hệ thống các chuẩn mực chính trị, chủ trương, đường lối, chính sách
của Đảng và quá trình tổ chức thực hiện chúng; các quan hệ chính trị và ý thức chính trị; hoạt động của hệ
thống chính trị; cùng với đó là nền dân chủ xã hội và bầu không khí chính trị - xã hội. Yếu tố chính trị có
ảnh hưởng mạnh mẽ tới hiệu quả của hoạt động thực hiện pháp luật của các chủ thể pháp luật, đặc biệt là
các cá nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng pháp luật.
Thứ nhất, môi trường chính trị - xã hội của đất nước ta trong những năm qua luôn ổn định, phát triển bền
vững chính là điều kiện thuận lợi đối với hoạt động thực hiện pháp luật, vì nó củng cố ý thức và niềm tin
chính trị của cán bộ, đảng viên, và quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng, gia tăng lập trường
chính trị - tư tưởng của các cá nhân có thẩm quyền áp dụng pháp luật. Thực tiễn lịch sử chứng minh rằng,
trong thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX, khi mà Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu suy
thoái, tan rã, một bộ phận không nhỏ các bộ, đảng viên, nhân dân có sự hoang mang, dao động về tư
tưởng, tâm lý; nhưng nhờ môi trường chính trị ổn định dưới sự lãnh đao của Đảng cộng sản Việt Nam nên
chúng ta đã vượt qua thử thách một cách thành công.
Thứ hai, Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng đã có ảnh hưởng rất quan trọng tới hoạt động
thực hiện pháp luật. Ở nước ta, sự vận hành của hệ thống pháp luật trên các phương diện xây dựng, thực
hiện và áp dụng pháp luật luôn được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Đảng ta nhận
thức sâu sắc rằng muốn xây dựng được bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, vận hành trên cơ sở các
nguyên tăc, quy định của pháp luật thì vấn đề thực hiện pháp luật một cách nhất quán, nghiêm minh từ
phía cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn được đặt lên vị trí hàng đầu. Muốn cho pháp luật được tôn trọng
và thưc hiện nghiêm túc thì cán bộ đảng viên phải là những người đi trước, gương mẫu thực hiện và có
“năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của đảng pháp luật của nhà nước, công tâm,
thạo việc, tận tụy với dân, biết phát huy sức dân”. Chính vì vậy, đảng ta luôn quan tâm và chỉ đạo sâu sát
đối với các mặt hoạt động pháp luật trong đó có thực hiện pháp luật.
Ví dụ: Việc thực hiện pháp luật của cán bộ công chức nhà nước ta cũng ngày càng được quan tâm và thực
hiện tốt, điều này đã được quy định cụ thể trong Luật cán bộ, công chức năm 2008. Quy định cụ thể
những gì cán bộ, công chức được làm và không được làm. Như vậy Đảng ta luôn quan tâm đến vấn đề
pháp luật đối với mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị hiện nay.
hứ ba, ý thức chính trị cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thực hiện pháp luật. Nó phản ánh các
quan hệ chính trị, kinh tế, xã hội giữa các giai cấp, các dân tộc và các quốc gia cũng như thái độ của các
giai cấp đối với quyền lực nhà nước, thể hiện trực tiếp và tập trung nhất lợi ích giai cấp (hệ tư tưởng
chính trị). Ở nước ta, hệ tư tưởng chính trị thể hiện trong cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng cũng
như trong các chính sách, pháp luật của nhà nước dựa trên nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư
tưởng Hồ Chí Minh, giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội, vì lợi ích của đông đảo các
giai cấp, tầng lớp nhân dân lao động. Trong hoạt động thực hiện pháp luật, ý thức thể hiện, trước hết, ở
việc các chủ thể có chức năng áp dụng pháp luật quán triệt, thấm nhuần nhiệm vụ chính trị của mình, lãnh
đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát quá trình thực hiện, áp dụng pháp luật, giữ nghiêm kỷ cương, phép
nước. Điều đó sẽ giúp cho hoạt động thực tiễn pháp luật thật sự đạt chất lượng, hiệu quả cao, khơi dậy ý
thức, trách nhiệm chính trị của các chủ thể khác trong thực hiện pháp luật.
Thứ tư, tính chất, mức độ của nền dân chủ xã hội cũng ảnh hưởng quan trọng tới hoạt động thực hiện
pháp luật. Trong điều kiện xã hội có nền dân chủ rộng rãi, thông tin đa dạng, phong phú, nhiều chiều, các
tầng lớp xã hội có thể thẳng thắn công khai, cởi mở bày tỏ chính kiến, quan điểm của mình đối với vấn đề
Chính trị và pháp luật - Trang 2
Chính trị và pháp luật - Người đăng: Giang Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chính trị và pháp luật 9 10 852