Ktl-icon-tai-lieu

Chọn bộ đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi trangbui2202
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1: Phân tích cơ sở khách quan hình thành tư tưởng HCM
1. Bối cảnh lịch sử
 Bối cảnh quốc tế
- Cuối tk 19 đầu tk 20 CNTB phát triển sang giai đoạn CNTB độc
quyền, thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới. Dẫn đến mâu thuẫn
giữa CN đế quốc và các dân tộc thuộc địa.
- Cách mạng T10 nga 1917, khai sinh ra hình thái xh ms , mở ra thời kì
quá độ từ CNTB lên CNXH. Dẫn đến mâu thuẫn giữa CNXH và
CNTB ngày càng gay gắt.
- 3/1919: quốc tế cộng sản được thành lập do lê nin, có vai trò quan
trọng và to lớn đối vs các cuộc đấu tranh của các dân tộc thuộc địa
- 7/1920: luận cương của lê nin được đăng trên báo “luy-me-ri-te”
 HCM xác định được con đường cách mạng cho VN.
 Bối cảnh trong nước
- 1854: thực dân pháp xâm lược VN biến VN thành 1 nc thuộc địa nửa
phong kiến. Có 1 số chuyển biến lớn về mặt KT-CT-XH.
- 1884: triều đình nhà Nguyễn đầu hàng Pháp chấp nhận sự bảo hộ của
Pháp ở VN.
 Mâu thuẫn trong lòng xh VN bùng nổ
+ dân tộc VN >< thực dân pháp
+ nhân dân (chủ yếu là nông dân) >< giai cấp địa chủ PK.
- Các phong trào yêu nước bùng nổ một cách mạnh mẽ ở cả 3 miền BT-N:
+ trên lập trường của giai cấp địa chủ: phong trào cần vương
+ trên lập trường của giai cấp nông dân: khởi nghĩa yên thế
+ tk XX: trên lập trường của tư sản và tiểu tư sản: duy tân, đông du,
VN quốc dân đảng.
 Các phong trào đều thất bại do tự phát, lẻ tẻ, chưa có sự đoàn kết
giữa các phong trào, chưa có đường lối đúng đắn.
 CM VN muốn thắng lợi phải đi theo con đường khác.
2. Những tiền đề tư tưởng lí luận
 Giá trị truyền thống dân tộc
- Truyền thống yêu nước: ý chí kiên cường, bất khuất trong đấu tranh
dựng nước và giữ nước.
- Truyền thống đoàn kết, ý chí cộng đồng.

- Truyền thống nhân nghĩa: tương thân, tương ái; lá lành đùm lá rách.
- Truyền thống hiếu học, cần cù, kính trọng.
Trong đó truyền thống yêu nước là giá trị cao nhất, giá trị bao trùm
 Thúc đẩy hoài bão ra đi tìm con đường cứu nước của Nguyễn Tất
Thành.
 Tinh hoa văn hóa nhân loại
Tư tưởng HCM là sự kết hợp giữa văn hóa phương đông và các thành
tựu hiện đại của văn hóa phương tây.
--Văn hóa phương đông
- Nho giáo
+ HCM sinh ra trong 1 gia đình nho giáo
+ Ng tiếp thu các trị tích cực của Nho giáo: triết lí hành động, tư
tưởng hành đạo suốt đời…
- Phật giáo
+ Vào việt nam từ những năm đầu công nguyên.
+ Ảnh hưởng và tiếp thu có chọn lọc những giá trị tích cực của Phật
giáo: vị tha, từ bi bác ái, cứu khổ cứu nạn…
- Chủ nghĩa tam dân (của Tôn Trung Sơn)
+ dân tộc độc lập
+ dân quyền tự do
+ dân si...
ÔN TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1: Phân tích cơ sở khách quan hình thành tư tưởng HCM
1. Bối cảnh lịch sử
Bối cảnh quốc tế
- Cuối tk 19 đầu tk 20 CNTB phát triển sang giai đoạn CNTB độc
quyền, thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới. Dẫn đến mâu thuẫn
giữa CN đế quốc và các dân tộc thuộc địa.
- Cách mạng T10 nga 1917, khai sinh ra hình thái xh ms , mở ra thời kì
quá độ từ CNTB lên CNXH. Dẫn đến mâu thuẫn giữa CNXH và
CNTB ngày càng gay gắt.
- 3/1919: quốc tế cộng sản được thành lập do lê nin, có vai trò quan
trọng và to lớn đối vs các cuộc đấu tranh của các dân tộc thuộc địa
- 7/1920: luận cương của lê nin được đăng trên báo “luy-me-ri-te”
HCM xác định được con đường cách mạng cho VN.
Bối cảnh trong nước
- 1854: thực dân pháp xâm lược VN biến VN thành 1 nc thuộc địa nửa
phong kiến. Có 1 số chuyển biến lớn về mặt KT-CT-XH.
- 1884: triều đình nhà Nguyễn đầu hàng Pháp chấp nhận sự bảo hộ của
Pháp ở VN.
Mâu thuẫn trong lòng xh VN bùng nổ
+ dân tộc VN >< thực dân pháp
+ nhân dân (chủ yếu là nông dân) >< giai cấp địa chủ PK.
- Các phong trào yêu nước bùng nổ một cách mạnh mẽ ở cả 3 miền B-
T-N:
+ trên lập trường của giai cấp địa chủ: phong trào cần vương
+ trên lập trường của giai cấp nông dân: khởi nghĩa yên thế
+ tk XX: trên lập trường của tư sản và tiểu tư sản: duy tân, đông du,
VN quốc dân đảng.
Các phong trào đều thất bại do tự phát, lẻ tẻ, chưa có sự đoàn kết
giữa các phong trào, chưa có đường lối đúng đắn.
CM VN muốn thắng lợi phải đi theo con đường khác.
2. Những tiền đề tư tưởng lí luận
Giá trị truyền thống dân tộc
- Truyền thống yêu nước: ý chí kiên cường, bất khuất trong đấu tranh
dựng nước và giữ nước.
- Truyền thống đoàn kết, ý chí cộng đồng.
Chọn bộ đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chọn bộ đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: trangbui2202
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Chọn bộ đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 201