Ktl-icon-tai-lieu

CHỦ ĐỀ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM

Được đăng lên bởi doquang1231994
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 1892 lần   |   Lượt tải: 8 lần
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ

ĐẶC SAN
TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT
Số 02/2011

CHỦ ĐỀ
PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ,
CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM

HÀ NỘI - NĂM 2011
LỜI NÓI ĐẦU

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BVCSGD) là một trong những truyền
thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước
Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, dưới chế độ dân chủ nhân dân, truyền thống đó
càng được nhân dân ta giữ gìn và phát huy, trở thành vấn đề có tính chiến lược, là
mục tiêu quan trọng, nhất quán trong đường lối cách mạng Việt Nam.
Trong những năm qua, Nhà nước ta đã tích cực xây dựng và từng bước hoàn
thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, kịp
thời điều chỉnh mọi quan hệ xã hội phát sinh,trong đó có pháp luật về bảo vệ, chăm
sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời từng bước làm hài hoà với pháp luật quốc tế, phù
hợp với xu thế hội nhập khu vực và quốc tế. Đó là cơ sở pháp lý vững chắc cho
việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo cơ hội cho trẻ em phát triển toàn diện
về thể chất và trí tuệ, tinh thần, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.
Để thực hiện tốt nhất công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, các cấp,
các ngành, các tổ chức đoàn thể và mỗi một cá nhân cần quán triệt chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhận thức đầy đủ, đúng đắn về trẻ
em, vị trí vai trò của trẻ em và công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; ý thức
sâu sắc nghĩa vụ, trách nhiệm của mình để từ đó có những giải pháp, việc làm cụ
thể cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Tài liệu này được biên soạn nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc
biệt là cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em, cán bộ làm việc liên quan
đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ trung ương đến cơ sở nghiên
cứu, tham khảo, vận dụng trong quá trình tuyên truyền, giáo dục và vận động, cổ
vũ cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của chúng ta.

Phần thứ nhất
2

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
I. ĐẶC ĐIỂM TÂM SINH LÝ CƠ BẢN CỦA TRẺ EM QUA CÁC
GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN
“Trẻ em là một thuật ngữ nhằm chỉ một nhóm xã hội thuộc về một độ tuổi
nhất định trong giai đoạn đầu của sự phát triển con người”. Trẻ em là những người
chưa trưởng thành, còn non nớt về thể chất và trí tuệ, dễ bị tổn thương, cần được
bảo vệ, chăm sóc và giáo dục (BVCSGD) đặc biệt, kể cả sự bảo vệ thích hợp về
mặt pháp lý trước cũng như sau khi ra đời.
Khái niệm trẻ em được quốc tế sử dụng thống nhất và đã được đ...
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ
ĐẶC SAN
TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT
Số 02/2011
CHỦ ĐỀ
PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ,
CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM
HÀ NỘI - NĂM 2011
LỜI NÓI ĐẦU
CHỦ ĐỀ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHỦ ĐỀ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM - Người đăng: doquang1231994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
CHỦ ĐỀ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM 9 10 859