Ktl-icon-tai-lieu

Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Được đăng lên bởi Nguyen Nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 5 : Phân tích nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lí về
mối liên hệ phổ biến.
Những người theo quan điểm siêu hình cho rằng các sự vật hiện tượng tồn
tại một cách tách rời nhau, giữa chúng không có sự ràng buộc phụ thuộc lẫn
nhau, nếu có liên hệ thì cũng chỉ là liên hệ bên ngoài. Cũng có người theo quan
điểm siêu hình lại thừa nhận sự liên hệ nhưng phủ nhận khả năng chuyển hóa
giữa các hình thức liên hệ.
Ngược lại, phép biện chứng duy vật khẳng định các sự vật hiện tượng
không tồn tại biệt lập, không cô lập tách rời mà chúng là một thể thống nhất,
trong đó các sự vật hiện tượng luôn có mối liên hệ với nhau, luôn tác động
nhau, ràng buộc nhau, quy định và chuyển hóa lẫn nhau. Sự vật hiện tượng này
thay đổi sẽ kéo theo sự vật hiện tượng kia thay đổi.
Mối liên hệ có các tính chất : phổ biến, khách quan và đa dạng.
Phổ biến là vì mối liên hệ diễn ra không loại trừ sự vật hiện tượng nào, ở
đâu và lúc nào cũng có mối liên hệ. Không những các sự vật hiện tượng liên hệ
với nhau mà các bộ phận, yếu tố cấu thành sự vật hiện tượng cũng có liên hệ
hữu cơ với nhau, không những các giai đoạn trong một quá trình mà cả các quá
trình trước và sau trong sự vận động của thế giới nói chung và của từng sự vật
nói riêng cũng luôn liên hệ với nhau. Không chỉ trong tự nhiên mà cả trong lĩnh
vực XH các sự vật hiện tượng cũng luôn liên hệ tác động qua lại. Chẳng hạn,
con người tồn tại luôn có liên hệ với môi trường tự nhiên, với môi trường XH.
Khách quan là vì mối liên hệ giữa các sự vật hiện tượng là cái vốn có của
mọi sự vật hiện tượng, không phải do sự áp đặt của lực lượng bên ngoài. Nó bắt
nguồn từ tính thống nhất vật chất của thế giới, từ sự tồn tại và phát triển của
chính sự vật hiện tượng. Các sự vật hiện tượng dù có đa dạng, khác nhau thì
cũng chỉ là những dạng tồn tại khác nhau của thế giới vật chất. Ngay cả ý thức
cũng chỉ là những thuộc tính của một dạng vật chất có tổ chức cao là bộ óc con
người, nội dung của chúng cũng chỉ là kết quả phản ánh của các quá trình vật
chất khách quan.
Đa dạng là do tính đa dạng của sự tồn tại, vận động và phát triển của chính
các sự vật hiện tượng quy định. Tính đa dạng biểu hiện ở tính nhiều vẻ, vô cùng
phong phú của các mối liên hệ. Trong thế giới khách quan có vô vàn mối liên
hệ : mối liên hệ bên trong, bên ngoài; mối liên hệ chủ yếu, thứ yếu; mối liên hệ
trực tiếp, gián tiếp ... Như vậy, sự liên hệ tác động qua lại của các sự vật hiện
tượng là vô tận và rất phức tạp.
Dựa trên nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, trong nhậ...
Câu 5 : Phân tích nội dung ý nghĩa phương pháp luận của nguyên về
mối liên hệ phổ biến.
Những người theo quan điểm siêu hình cho rằng các sự vật hiện tượng tồn
tại một cách tách rời nhau, giữa chúng không sự ràng buộc phụ thuộc lẫn
nhau, nếu có liên hệ thì cũng chỉ liên hệ bên ngoài. Cũng có người theo quan
điểm siêu hình lại thừa nhận sự liên hệ nhưng phủ nhận khả ng chuyển hóa
giữa các hình thức liên hệ.
Ngược lại, phép biện chứng duy vật khẳng định các sự vật hiện tượng
không tồn tại biệt lập, không lập tách rời chúng một thể thống nhất,
trong đó các sự vật hiện tượng luôn mối liên hệ với nhau, luôn tác động
nhau, ràng buộc nhau, quy định và chuyển hóa lẫn nhau. Sự vật hiện tượng này
thay đổi sẽ kéo theo sự vật hiện tượng kia thay đổi.
Mối liên hệ có các tính chất : phổ biến, khách quan và đa dạng.
Phổ biến mối liên hệ diễn ra không loại trừ sự vật hiện tượng nào,
đâu lúc nào cũng mối liên hệ. Không những các sự vật hiện tượng liên hệ
với nhau các bộ phận, yếu tố cấu thành sự vật hiện tượng cũng liên hệ
hữu với nhau, không những các giai đoạn trong một quá trình mà cả các quá
trình trước sau trong sự vận động của thế giới nói chung của từng sự vật
nói riêng cũng luôn liên hệ với nhau. Không chỉ trong tự nhiên mà cả trong lĩnh
vực XH các sự vật hiện tượng cũng luôn liên hệ tác động qua lại. Chẳng hạn,
con người tồn tại luôn có liên hệ với môi trường tự nhiên, với môi trường XH.
Khách quan mối liên hệ giữa các sự vật hiện tượng cái vốn của
mọi sự vật hiện tượng, không phải do sự áp đặt của lực lượng bên ngoài. Nó bắt
nguồn từ tính thống nhất vật chất của thế giới, từ sự tồn tại phát triển của
chính sự vật hiện tượng. Các sự vật hiện tượng đa dạng, khác nhau thì
cũng chỉ những dạng tồn tại khác nhau của thế giới vật chất. Ngay cả ý thức
cũng chỉ những thuộc tính của một dạng vật chất có tổ chức cao bộ óc con
người, nội dung của chúng cũng chỉ kết quả phản ánh của các quá trình vật
chất khách quan.
Đa dạng là do tính đa dạng của sự tồn tại, vận động và phát triển của chính
các sự vật hiện tượng quy định. Tính đa dạng biểu hiện ở tính nhiều vẻ, vô cùng
phong phú của các mối liên hệ. Trong thế giới khách quan vàn mối liên
hệ : mối liên hệ bên trong, bên ngoài; mối liên hệ chủ yếu, thứ yếu; mối liên hệ
trực tiếp, gián tiếp ... Như vậy, sự liên hệ tác động qua lại của các sự vật hiện
tượng là vô tận và rất phức tạp.
Dựa trên nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, trong nhận thức và trong hoạt
động thực tiễn chúng ta cần phải vận dụng, quán triệt quan điểm toàn diện
quan điểm lịch sử cụ thể.
Quan điểm toàn diện yêu cầu khi xem xét các sự vật hiện tượng phải đặt
sự vật hiện tượng trong mối liên hệ với sự vật hiện tượng khác (kể cả trực tiếp
gián tiếp). Đồng thời phải xem xét các sự vật hiện tượng trong mối liên hệ
qua lại giữa c bộ phận, yếu tố cấu thành, thuộc tính khác nhau của chính sự
vật hiện tượng đó. Tuy nhiên, phải lưu ý không được cào bằng, đánh đồng
những mối liên hệ mà phải xem xét trọng tâm, vừa dàn đều vừa trọng
điểm.
Mọi sự vật hiện tượng đều tồn tại trong không gian, thời gian nhất định
mang dấu ấn của không gian, thời gian. Do vậy, quan điểm lịch sử cụ thể yêu
cầu chúng ta phải chú ý đúng mức tới hoàn cảnh lịch sử cụ thể đã làm phát sinh
vấn đề đó, tới sự ra đời phát triển của nó, tới bối cảnh hiện thực (cả khách
quan lẫn chủ quan). Khi xem xét đánh giá sự vật hiện tượng phải gắn với không
gian, thời gian cụ thể, gắn với hoàn cảnh ra đời của sự vật hiện tượng đó, không
đánh giá chung chung. Khi xem xét một quan điểm, một luận thuyết cũng phải
Chủ nghĩa duy vật biện chứng - Trang 2
Chủ nghĩa duy vật biện chứng - Người đăng: Nguyen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chủ nghĩa duy vật biện chứng 9 10 41