Ktl-icon-tai-lieu

Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Được đăng lên bởi Nguyen Nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 4 : Phân tích nguyên lý về sự phát triển của triết học mácxít. Từ đó rút ra quan
điểm phát triển và vận dụng, phân tích phê phán bệnh bảo thủ trì trệ, giáo điều và để
phân tích tính tất yếu, tính quanh co phức tạp của con đường đi lên CNXH ở nước ta
trong điều kiện ngày nay.
Theo quan điểm DVBC, phát triển là một phạm trù triết học dùng để khái quát quá
trình vận động từ thấp lên cao, từ giản đơn đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện
hơn. Như vậy phát triển là trường hợp đặc biệt của sự vận động. Trong quá trình phát triển
sẽ nẩy sinh những tính quy định mới cao hơn về chất, làm tăng cường tính phức tạp của sự
vật và của sự liên hệ, làm cho cả cơ cấu tổ chức, phương thức tồn tại và vận động của sự
vật cùng với chức năng vốn có của nó ngày càng hoàn thiện hơn. Nói khác đi, phát triển là
sự vận động có định hướng, sự vận động theo xu thế từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện
đến hoàn thiện, dẫn đến kết quả là cái mới, cái tiến bộ thay thế cái cũ, cái lạc hậu.
Sự phát triển được biểu hiện như thế nào là tùy thuộc vào hình thức tồn tại cụ thể của
các dạng vật chất trong thế giới khách quan. Chẳng hạn, trong XH sự phát triển biểu hiện
ở năng lực chinh phục tự nhiên, cải tạo XH để tiến tới mức độ ngày càng cao trong sự
nghiệp giải phóng con người. Trong tư duy sự phát triển biểu hiện ở khả năng nhận thức
ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn đối với hiện thực tự nhiên và XH.
Những người theo quan điểm duy tâm thường tìm nguồn gốc của sự phát triển ở các
lực lượng siêu tự nhiên hay ở ý thức con người. Chẳng hạn, Hêghen cho là sự phát triển
của tự nhiên, XH là do ý niệm tuyệt đối quy định. Những người theo quan điểm duy tâm
và tôn giáo thì lại đi tìm nguồn gốc của sự phát triển ở thần linh, Thượng đế. Còn theo
quan điểm DVBC thì nguồn gốc của sự phát triển ở ngay trong bản thân sự vật, do mâu
thuẫn của sự vật quy định, phát triển là quá trình tự thân của mọi sự vật hiện tượng. Vì
vậy, phát triển là một quá trình khách quan độc lập với ý thức con người.
Quan điểm siêu hình xem sự phát triển chỉ là sự tăng hay giảm thuần túy về lượng mà
không có sự thay đổi về chất. còn nếu có đi chăng nữa thì cũng chỉ diễn ra trong một vòng
tròn khép kín. Theo Lênin, quan điểm siêu hình này là chết cứng, nghèo nàn, khô khan.
Theo quan điểm DVBC thì cách thức của sự phát triển là đi từ những biến đổi về lượng
dẫn tới những biến đổi chuyển hóa về chất và ngược lại.
Quan điểm siêu hình cho rằng sự phát triển có xu hướng vòng tròn khép kín, cũng có
người cho rằng như một quá trình t...
Câu 4 : Phân tích nguyên về sự phát triển của triết học mácxít. Từ đó rút ra quan
điểm phát triển và vận dụng, phân tích phê phán bệnh bảo thủ trì trệ, giáo điều và để
phân tích tính tất yếu, tính quanh co phức tạp của con đường đi lên CNXH ở nước ta
trong điều kiện ngày nay.
Theo quan điểm DVBC, phát triển một phạm trù triết học dùng để khái quát quá
trình vận động từ thấp lên cao, từ giản đơn đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện
hơn. Như vậy phát triển là trường hợp đặc biệt của sự vận động. Trong quá trình phát triển
sẽ nẩy sinh những tính quy định mới cao hơn về chất, làm tăng cường tính phức tạp của sự
vật của sự liên hệ, làm cho cả cấu tổ chức, phương thức tồn tại vận động của sự
vật cùng với chức năng vốn có của nó ngày càng hoàn thiện hơn. Nói khác đi, phát triển
sự vận động đnh hướng, sự vận động theo xu thế từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện
đến hoàn thiện, dẫn đến kết quả là cái mới, cái tiến bộ thay thế cái cũ, cái lạc hậu.
Sự phát triển được biểu hiện như thế nào là tùy thuộc vào nh thức tồn tại cụ thể của
các dạng vật chất trong thế giới khách quan. Chẳng hạn, trong XH sự phát triển biểu hiện
năng lực chinh phục tự nhiên, cải tạo XH để tiến tới mức độ ngày càng cao trong sự
nghiệp giải phóng con người. Trong duy sự phát triển biểu hiện khả năng nhận thức
ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn đối với hiện thực tự nhiên và XH.
Những người theo quan điểm duy tâm thường tìm nguồn gốc của sự phát triển các
lực lượng siêu tự nhiên hay ý thức con người. Chẳng hạn, Hêghen cho sự phát triển
của tự nhiên, XH do ý niệm tuyệt đối quy định. Những người theo quan điểm duy tâm
tôn giáo thì lại đi tìm nguồn gốc của sự phát triển thần linh, Thượng đế. Còn theo
quan điểm DVBC thì nguồn gốc của sự phát triển ngay trong bản thân sự vật, do mâu
thuẫn của sự vật quy đnh, phát triển quá trình tự thân của mọi sự vật hiện tượng.
vậy, phát triển là một quá trình khách quan độc lập với ý thức con người.
Quan điểm siêu hình xem sự phát triển chỉ là sự tăng hay giảm thuần túy vợng mà
không có sự thay đổi về chất. còn nếu có đi chăng nữa thì cũng chỉ diễn ra trong một vòng
tròn khép kín. Theo Lênin, quan điểm siêu hình này chết cứng, nghèo nàn, khô khan.
Theo quan điểm DVBC thì cách thức của s phát triển đi t những biến đổi về lượng
dẫn tới những biến đổi chuyển hóa về chất và ngược lại.
Quan điểm siêu hình cho rằng sự phát triển xu hướng vòng tròn khép kín, cũng
người cho rằng như một quá trình tiến lên liên tục, không có bước quanh co, phức tạp. Còn
quan điểm DVBC về sự phát triển thừa nhận sự phát triển trong hiện thực và trongduy
diễn ra bằng con đường quanh co, phức tạp, trong đó thể bước thụt lùi tương đối.
Lênin đã chỉ ra rằng : “... sự phát triển thể nói con đường trôn ốc chứ không theo
đường thẳng”.
Trong nhận thức trong hoạt động thực tiễn, chúng ta cần phải vận dụng quán triệt
quan điểm phát triển. nghĩa khi xem xét các sự vật hiện tượng phải đặt trong sự
vận động, trong sự phát triển, phải phát hiện ra các xu hướng biến đổi, chuyển hóa của
chúng. nghĩa thấy được tương lai của sự vật hiện tượng từ trong hiện tại, thấy được
mầm mống của cái mới trong cái cũ.
Quán triệt quan điểm phát triển, chúng ta cần phải khắc phục, phê phán bệnh bảo thủ,
trì trệ, định kiến. Đó là khuynh hướng không ủng hộ cái mới, không thấy cái mới mà thậm
chí còn dị ứng với cái mới, luôn giữ i đã lỗi thời, nhìn sự vật không thấy sự
vận động phát triển. Tuyệt đối hóa một nhận thức nào đó về sự vật được trong hoàn
Chủ nghĩa duy vật biện chứng - Trang 2
Chủ nghĩa duy vật biện chứng - Người đăng: Nguyen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chủ nghĩa duy vật biện chứng 9 10 918