Ktl-icon-tai-lieu

Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Được đăng lên bởi Nguyen Nguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1 : Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Từ đó rút ra
quan điểm khách quan và vận dụng quan điểm đó để phân tích, phê phán bệnh
chủ quan duy ý chí và để phân tích bài học kinh nghiệm Đảng ta phải xuất phát
từ khách quan, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan.
Ngay từ thời cổ đại, các nhà triết học duy vật đã cho rằng bản chất thế giới là vật
chất, không phải do thần linh, thượng đế sáng tạo ra. Vật chất được xem là cơ sở ban
đầu của tất cả mọi sự vật hiện tượng trong thế giới và đó có thể là một hoặc một số
chất nào đó. Mặt tích cực của quan niệm đó là đã giải thích thế giới từ chính bản thân
nó (lập trường duy vật), vì vậy nó là cơ sở cho việc giải quyết các vấn đề triết học
khác sau này, góp phần thúc đẩy sự phát triển của KH và tiến bộ XH. Tuy nhiên,
quan niệm đó còn mang tính thô sơ, cảm tính, chủ yếu dựa vào những phỏng đoán,
thiếu những căn cứ KH vững chắc.
Lênin đã đưa ra định nghĩa kinh điển về vật chất như sau : “Vật chất là một
phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong
cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ
thuộc vào cảm giác”.
Với định nghĩa trên, Lênin đã chỉ ra rằng vật chất không phải là một chất cụ thể
như các nhà triết học duy vật trước Mác quan niệm, mà là sự khái quát của tư duy
nhằm rút ra cái chung, cái vốn có phổ biến trong các sự vật hiện tượng của thế giới
khách quan đó là thực tại khách quan. Thực tại khách quan (hay tồn tại khách quan),
tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác (ý thức của con người) tức là sự tồn tại có thật,
không phải do ý thức chủ quan của con người sản sinh ra, mà đó là sự tồn tại, vận
động, chuyển hóa và phát triển theo những quy luật vốn có của bản thân nó, không
phụ thuộc vào ý thức. Tồn tại khách quan đó được biểu hiện ra muôn hình muôn vẻ,
luôn biến đổi, chuyển hóa không ngừng, đó có thể là tồn tại trong tự nhiên, trong xã
hội ... Dù khác nhau nhưng cái chung nhất của chúng là tồn tại khách quan, không
phụ thuộc vào ý thức, ý muốn chủ quan của con người. Và Lênin cũng chỉ rõ là ý
thức (cảm giác) của con người là sự chép lại, chụp lại, phản ánh lại vật chất. Nghĩa là
vật chất là tính thứ nhất (nguyên bản), ý thức là tính thứ hai (bản sao) của vật chất và
với sự chép lại, chụp lại, phản ánh lại đó, con người có khả năng nhận thức được thế
giới vật chất.
Triết học DVBC cho rằng ý thức của con người không phải là một hiện tượng
thần bí tách rời khỏi vật chất, mà ý thức là đặc tính của một dạng...
Câu 1 : Phânch mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức. Từ đó rút ra
quan điểm khách quan vận dụng quan điểm đó để phân tích, phê phán bệnh
chủ quan duy ý chí để phân tích bài học kinh nghiệm Đảng ta phải xuất phát
từ khách quan, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan.
Ngay từ thời cổ đại, các nhà triết học duy vật đã cho rằng bản chất thế giới là vật
chất, không phải do thần linh, thượng đế sáng tạo ra. Vật chất được xem sở ban
đầu của tất cả mọi sự vật hiện tượng trong thế giới đó thể một hoặc một số
chất nào đó. Mặt tích cực của quan niệm đó là đã giải thích thế giới từ chính bản thân
(lập trường duy vật), vậy sở cho việc giải quyết các vấn đề triết học
khác sau này, góp phần thúc đẩy sự phát triển của KH tiến bộ XH. Tuy nhiên,
quan niệm đó còn mang tính thô sơ, cảm tính, chủ yếu dựa vào những phỏng đoán,
thiếu những căn cứ KH vững chắc.
Lênin đã đưa ra định nghĩa kinh điển về vật chất như sau : “Vật chất một
phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong
cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ
thuộc vào cảm giác”.
Với định nghĩa trên, Lênin đã chỉ ra rằng vật chất không phải một chất cụ thể
như các nhà triết học duy vật trước Mác quan niệm, sự khái quát của duy
nhằm rút ra cái chung, cái vốn phổ biến trong các sự vật hiện tượng của thế giới
khách quan đó thực tại khách quan. Thực tại khách quan (hay tồn tại khách quan),
tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác thức của con người) tức sự tồn tại thật,
không phải do ý thức chủ quan của con người sản sinh ra, đó sự tồn tại, vận
động, chuyển hóa phát triển theo những quy luật vốn của bản thân nó, không
phụ thuộc vào ý thức. Tồn tại khách quan đó được biểu hiện ra muôn hình muôn vẻ,
luôn biến đổi, chuyển hóa không ngừng, đó thể tồn tại trong tự nhiên, trong xã
hội ... khác nhau nhưng cái chung nhất của chúng tồn tại khách quan, không
phụ thuộc vào ý thức, ý muốn chủ quan của con người. Lênin cũng chỉ ý
thức (cảm giác) của con người là sự chép lại, chụp lại, phản ánh lại vật chất. Nghĩa
vật chất là tính thứ nhất (nguyên bản), ý thức là tính thứ hai (bản sao) của vật chất
với sự chép lại, chụp lại, phản ánh lại đó, con người khả năng nhận thức được thế
giới vật chất.
Triết học DVBC cho rằng ý thức của con người không phải một hiện tượng
thần tách rời khỏi vật chất, ý thức đặc tính của một dạng vật chất tổ chức
đặc biệt bộ óc con người, s phản ánh các sự vật hiện tượng của thế giơi bên
ngoài vào bộ óc trên nền tảng của hoạt động lao động sáng tạo và được hiện thực hóa
bằng ngôn ngữ. Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.
Xét về nguồn gốc thì ý thức vừa nguồn gốc tự nhiên, vừa nguồn gốc XH.
Nguồn gốc t nhiên ý thức chỉ thuộc tính của một dạng vật chất sống tổ
chức cao bộ não con người, đây quan vật chất của ý thức, các sự vật hiện
tượng trong thế giới hiện thực đối tượng được phản ánh, kết quả sự phản ánh tạo
nên hình ảnh của đối tượng trong bộ óc, phản ánh đặc tính chung của mọi đối
tượng vật chất và tùy theo trình độ phát triển của vật chất mà phản ánh cũng có nhiều
mức khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp. Như vậy, bộ óc của con người cùng với thế
giới bên ngoài tác động lên bộ óc - đó nguồn gốc tự nhiên của ý thức. Nguồn gốc
Chủ nghĩa duy vật biện chứng - Trang 2
Chủ nghĩa duy vật biện chứng - Người đăng: Nguyen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chủ nghĩa duy vật biện chứng 9 10 156