Ktl-icon-tai-lieu

“Chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên”

Được đăng lên bởi tienvietinvesco
Số trang: 143 trang   |   Lượt xem: 686 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỞ ĐẦU:
1. Lý do chọn đề tài:
Lịch sử đã chứng minh, trong bất cứ một giai đoạn phát triển nào đất
nước, thanh niên Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng, luôn thể hiện tinh thần
xả thân trong các cuộc chiến tranh giữ nước và luôn là lực lượng quan trọng
trong thời kỳ kiến thiết đất nước. Thanh niên Việt Nam trong các cuộc cách
mạng dân tộc, dân chủ; trong cuộc kháng chiến chống Pháp và cuộc kháng
chiến chống Mỹ cứu nước; trong thời kỳ kiến thiết đất nước sau chiến tranh;
trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước luôn phát huy truyền thống của dân tộc, luôn nêu cao tinh thần xung
phong, tình nguyện, xung kích, đi đầu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của
Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.
Và trong sự nghiệp đổi mới, vai trò cũng như công tác thanh niên quan
trọng hơn bao giờ hết. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung
ương khóa VII nêu rõ: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước
bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không,
cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay
không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên”. Nghị quyết hội nghị lần
thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của
đảng đối với công tác thanh niên trong thờ kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện
đại hóa” đã khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân
tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã
hội”.
Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, nền kinh tế thị trường định hướng
XHCN, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh
là điều kiện và là cơ hội tốt để tuổi trẻ phát huy truyền thống anh hùng cách
mạng của các thế hệ cha anh đi trước, vươn lên khẳng định mình trên mọi lĩnh
vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi của nền kinh tế
thị trường, giao lưu học hỏi được mở rộng, cơ hội khẳng định bản thân cũng
nhiều nhiều hơn trong các lĩnh vực của xã hội… Những thuận lợi là thế, nhưng
cũng đặt ra cho thanh chúng ta không ít những khó khăn, thách thức trong quá
trình thực hiện lý tưởng cách mạng, đó là những tác động của mặt trái nền kinh
1

tế thị trường; những âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù
địch đang tìm mọi cách tấn công mạnh mẽ vào thế hệ trẻ, lôi kéo, chia rẽ nội bộ
của chúng ta nhằm phá hoại lực lư...
MỞ ĐẦU:
1. do chọn đề tài:

 !"#$%&'(#)"#$ *
+,-#.%&"#$""/"0(#)
1232..45!#
6-6-78#2.9:&#2
.9;<#81232..#.8
123=123>?$@ @
"#$#?#?A976-"#$#*+#
B#? +#2C*#+#D &E7
F,&-6-@4
/=&'G$(#
)H1.4!(#?.I"*JK5#
H2@LL#MNOP/ =@$?2$
&.2QRRL@&C+S.?2$
 !@&%T1+7U?
2$*"V?#&"/"0W4!(#?."*
,?J5#H2@R&AOX1/"7
,9&$123>?$@
@W2YNO5"177-
H"7""/"0+#2C+-?6/&,& 5=
(#9%-9(#?./7/$
@ @Z(#9.&+-?6/7U+
W4
J&123=A2.1
RIK!&BE#6-#+6-7$[&X
"A#2&"H9#=\#?#?A9V
7. &H"2YB)"U
&/719+45#?%#Z"07A2.
1"#)]0^H2Y,-G
A#A#H"U&/7+_!%#Z"0".
G`a2$C%2@2X(#
B/ "b^@"%7`A2
1
“Chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
“Chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên” - Người đăng: tienvietinvesco
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
143 Vietnamese
“Chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên” 9 10 827