Ktl-icon-tai-lieu

Chủ nghĩa Mac

Được đăng lên bởi Diệp Kày
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - NỀN TẢNG TƯ
TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG TA
Trên con đường đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nghiên cứu
chủ nghĩa Mác - Lênin, hệ tư tưởng của giai cấp vô sản. Người khẳng định: muốn
cứu nước và giải phóng dân tộc không còn đường nào khác là cách mạng vô sản. từ
đó, các hoạt động lỹ luận và thực tiễn của Người hướng tới việc thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam. Đầu năm 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Người chủ trì
hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam (Đông Dương Cộng sản Đảng,
An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn), thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam. Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt của Đảng, Sách lược
vắn tắt của Đảng, Chương trình vắn tắt của Đảng và Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng
sản Việt Nam. Đảng tuyên bố lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng của
mình.
Đến Đại hội VII (tháng 6 - 1991), Đảng đã xác định: “tư tưởng Hồ Chí Minh chính
là kết quả sự vận dụng sang tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện cụ thể của
nước ta…”. Trên cơ sở đó, trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá
độ lên chủ nghĩa xã hội” được thong qua tại đại hội, Đảng đã khẳng định: “Đảng
lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim
chỉ nam cho hành động…”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên
chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) được thông qua tại Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 1 - 2011) một lần nữa khẳng định điều
này.
Đó là kết quả rút ra từ kết qủa tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của Đảng ta và
cách mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng. Quán triệt sâu sắc những quan điểm
cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng
của Đảng, là nhiệm vụ của người đảng viên của Đảng.
I. BẢN CHẤT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN
1. Chủ nghĩa Mác – Lênin là thành tựu trí tuệ của loài người
a) Sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lênin đòi hỏi sự khách quan của phong trào cách
mạng thế giới

Trong quá trình phát triển của nhân loại, nhất là từ khi xuất hiện giai cấp và đấu
tranh giai cấp, quần chúng lao động bao giờ cũng mơ ước được sống trong một xã
hội bình đảng, công bằng, có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc. Nhiều tư tưởng
tiến bộ và nhân đạo đã hình thành và phát triển trong lịch sử nhân loại để dẫn dắt
cuộc đấu tranh của quần quần chúng cần lao.
Đến giữa thế kỉ XIX, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nhiều nước
Tây Âu, nhất...
CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - NỀN TẢNG
TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG TA
Trên con đường đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nghiên cứu
chủ nghĩa Mác - Lênin, hệ tư tưởng của giai cấp vô sản. Người khẳng định: muốn
cứu nước và giải phóng dân tộc không còn đường nào khác là cách mạng vô sản. từ
đó, các hoạt động lỹ luận và thực tiễn của Người hướng tới việc thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam. Đầu năm 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Người chủ trì
hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam (Đông Dương Cộng sản Đảng,
An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn), thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam. Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt của Đảng, Sách lược
vắn tắt của Đảng, Chương trình vắn tắt của Đảng và Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng
sản Việt Nam. Đảng tuyên bố lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng của
mình.
Đến Đại hội VII (tháng 6 - 1991), Đảng đã xác định: “tư tưởng Hồ Chí Minh chính
là kết quả sự vận dụng sang tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện cụ thể của
nước ta…”. Trên cơ sở đó, trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá
độ lên chủ nghĩa xã hội” được thong qua tại đại hội, Đảng đã khẳng định: “Đảng
lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim
chỉ nam cho hành động…”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên
chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) được thông qua tại Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 1 - 2011) một lần nữa khẳng định điều
này.
Đó là kết quả rút ra từ kết qủa tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của Đảng ta và
cách mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng. Quán triệt sâu sắc những quan điểm
cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng
của Đảng, là nhiệm vụ của người đảng viên của Đảng.
I. BẢN CHẤT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC -
LÊNIN
1. Chủ nghĩa Mác – Lênin là thành tựu trí tuệ của loài người
a) Sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lênin đòi hỏi sự khách quan của phong trào cách
mạng thế giới
Chủ nghĩa Mac - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ nghĩa Mac - Người đăng: Diệp Kày
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chủ nghĩa Mac 9 10 747