Ktl-icon-tai-lieu

CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG TA

Được đăng lên bởi Võ Anh Duy
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1205 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 1
CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG
CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG TA
Trên con đường đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã
nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, hệ tư tưởng của giai cấp vô sản. Người
khẳng định muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không còn đường nào khác là
con đường cách mạng vô sản. Từ đó, các hoạt động lý luận và thực tiễn của
Người hướng tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 03-02-1930,
Người chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam (Đông Dương
cộng sản Đảng; An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn),
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt
và Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt của Đảmg. Đảng tuyên bố lấy chủ
nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng của mình.
Đến Đại hội VII của Đảng (6-1991), Đảng đã xác định “tư tưởng Hồ Chí
Minh là kết quả của sự vận dung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin
vào điều kiện cụ thể nước ta...”. Trên cơ sở đó, trong “Cương lĩnh xây dựng đất
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” được thông qua tại Đại hội,
Đảng đã khẳng định. "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động..." 1. Cương lĩnh xây
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển
năm 2011), được thông qua tại Đại hội XI (01-2011) của Đảng, một lần nữa
khẳng định điều này.
Đó là kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của Đảng
ta và cách mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng. Quán triệt sâu sắc những quan
điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư
tưởng của Đảng, là nhiệm vụ của người đảng viên của Đảng.
I. BẢN CHẤT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG CỦA CHỦ NGHĨA
MÁC-LÊNIN
1. Chủ nghĩa Mác - Lênin là thành tựu trí tuệ của loài người
a. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lênin - đòi hỏi khách quan của phong
trào cách mạng thế giới
11. Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr. 21.

Trong quá trình phát triển của nhân loại, nhất là từ khi xuất hiện các giai
cấp và đấu tranh giai cấp, quần chúng lao động bao giờ cũng mơ ước được sống
trong một xã hội bình đẳng, công bằng, có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc.
Nhiều tư tưởng tiến bộ và nhân đạo đã hình thành và phát triển trong lịch sử
nhân loại để dẫn dắt cuộc đấu tranh của quần chúng cần lao.
Đến giữa thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh của giai ...
Bài 1
CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH -
NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG
CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG TA
Trên con đường đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã
nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, hệ tưởng của giai cấp sản. Người
khẳng định muốn cứu ớc và giải phóng dân tộc không còn đường nào khác là
con đường cách mạng sản. T đó, các hoạt động luận và thực tiễn của
Người hướng tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 03-02-1930,
Người chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam (Đông Dương
cộng sản Đảng; An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn),
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt
Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt của Đảmg. Đảng tuyên bố lấy chủ
nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng của mình.
Đến Đại hội VII của Đảng (6-1991), Đảng đã xác định “tư tưởng H Chí
Minh kết quả của sự vận dung phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin
vào điều kiện cụ thể nước ta...”. Trênsđó, trong Cương lĩnh xây dựng đất
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội” được thông qua tại Đại hội,
Đảng đã khẳng định. "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng H Chí
Minh làm nền tảng tưởng, kim chỉ nam cho hành động..."
1
. Cương lĩnh xây
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội (bổ sung, phát triển
năm 2011), được thông qua tại Đại hội XI (01-2011) của Đảng, một lần nữa
khẳng định điều này.
Đó là kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của Đảng
ta và cách mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng. Quán triệt sâu sắc những quan
điểm bản của chủ nghĩa Mác - nin tư tưởng H Chí Minh, nền tảng tư
tưởng của Đảng, là nhiệm vụ của người đảng viên của Đảng.
I. BẢN CHẤT KHOA HỌC CÁCH MẠNG CỦA CHỦ NGHĨA
MÁC-LÊNIN
1. Chủ nghĩa Mác - Lênin là thành tựu trí tuệ của loài người
a. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lênin - đòi hỏi khách quan của phong
trào cách mạng thế giới
1
1
. Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr. 21.
CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG TA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG TA - Người đăng: Võ Anh Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG TA 9 10 719