Ktl-icon-tai-lieu

Chủ Nghĩa MacLênin

Được đăng lên bởi Nguyen Ha
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 663 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chủ nghĩa Mác ­ Lê­nin là đỉnh cao của tư duy nhân loại; là thế giới quan, phương pháp luận 
khoa học và cách mạng, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, của các 
đảng cộng sản và công nhân trong đấu tranh xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột, xây dựng xã hội xã 
hội chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa 
Hồ Chí Minh đi từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác ­ Lê­nin. Đối với Người, đến với 
chủ nghĩa Mác ­ Lê­nin cũng có nghĩa là đến với con đường cách mạng vô sản. Từ đây, 
Người thực sự tìm thấy con đường cứu nước chân chính, triệt để: "Muốn cứu nước và giải 
phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản" và "chỉ có giải 
phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc; cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể 
là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của cách mạng thế giới"(1). 
Đến với chủ nghĩa Mác ­ Lê­nin, tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh có bước nhảy vọt lớn:
kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, kết hợp dân tộc với giai cấp, độc 
lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội; nâng chủ nghĩa yêu nước lên một trình độ mới trên lập 
trường của chủ nghĩa Mác ­ Lê­nin. 
Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Hồ Chí Minh luôn khẳng định: Chủ nghĩa Mác ­ Lê­
nin là chủ nghĩa chân chính nhất, khoa học nhất, cách mạng nhất, "muốn cách mạng thành 
công, phải đi theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và chủ nghĩa Lê­nin". Đối với Người, chủ nghĩa 
Mác ­ Lê­nin là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học để giải quyết những vấn đề 
do thực tiễn đặt ra. Người không bao giờ xa rời chủ nghĩa Mác ­ Lê­nin, đồng thời kiên quyết 
chống chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa xét lại. 
Như vậy, chủ nghĩa Mác ­ Lê­nin là một nguồn gốc ­ nguồn gốc chủ yếu nhất, của tư tưởng 
Hồ Chí Minh, là một bộ phận hữu cơ ­ bộ phận cơ sở, nền tảng của tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Không thể đặt tư tưởng Hồ Chí Minh ra ngoài hệ tư tưởng Mác ­ Lê­nin, hay nói cách khác, 
không thể tách tư tưởng Hồ Chí Minh khỏi nền tảng của nó là chủ nghĩa Mác ­ Lê­nin. Cho 
nên, có thể nói, ở Việt Nam, giương cao tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là giương cao chủ nghĩa
Mác ­ Lê­nin. Muốn bảo vệ và quán triệt chủ nghĩa Mác ­ Lê­nin một cách có hiệu quả, phải 
bảo vệ, quán triệt và giương cao tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là lịch sử mà cũng là lô­gíc của 
vấn đề. Nó giúp chỉ ra sai lầm của quan niệm đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa 
Mác ­ Lê­nin. 
2 ­ Tư tưởng Hồ Chí Minh là "kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác ­ Lê­
nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế...
Ch nghĩa Mác - Lê-nin là đ nh cao c a t duy nhân lo i; là th gi i quan, ph ng pháp lu n ư ế ươ
khoa h c và cách m ng, h t t ng c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng, c a các ệ ư ưở
đ ng c ng s n và công nhân trong đ u tranh xóa b m i áp b c, bóc l t, xây d ng xã h i xã
h i ch nghĩa và xã h i c ng s n ch nghĩa
H Chí Minh đi t ch nghĩa yêu n c đ n ch nghĩa Mác - Lê-nin. Đ i v i Ng i, đ n v i ướ ế ườ ế
ch nghĩa Mác - Lê-nin cũng có nghĩa là đ n v i con đ ng cách m ng vô s n. T đây, ế ườ
Ng i th c s tìm th y con đ ng c u n c chân chính, tri t đ : "Mu n c u n c và gi i ườ ườ ướ ướ
phóng dân t c, không có con đ ng nào khác con đ ng cách m ng vô s n" và "ch có gi i ườ ườ
phóng giai c p vô s n thì m i gi i phóng đ c dân t c; c hai cu c gi i phóng này ch có th ượ
là s nghi p c a ch nghĩa c ng s n và c a cách m ng th gi i"(1). ế
Đ n v i ch nghĩa Mác - Lê-nin, t t ng, quan đi m c a H Chí Minh có b c nh y v t l n:ế ư ưở ướ
k t h p ch nghĩa yêu n c v i ch nghĩa qu c t vô s n, k t h p dân t c v i giai c p, đ c ế ướ ế ế
l p dân t c v i ch nghĩa xã h i; nâng ch nghĩa yêu n c lên m t trình đ m i trên l p ướ
tr ng c a ch nghĩa Mác - Lê-nin.ườ
Trong su t cu c đ i ho t đ ng c a mình, H Chí Minh luôn kh ng đ nh: Ch nghĩa Mác - Lê-
nin là ch nghĩa chân chính nh t, khoa h c nh t, cách m ng nh t, "mu n cách m ng thành
công, ph i đi theo ch nghĩa Mã Kh c T và ch nghĩa Lê-nin". Đ i v i Ng i, ch nghĩa ư ườ
Mác - Lê-nin là c s th gi i quan, ph ng pháp lu n khoa h c đ gi i quy t nh ng v n đ ơ ế ươ ế
do th c ti n đ t ra. Ng i không bao gi xa r i ch nghĩa Mác - Lê-nin, đ ng th i kiên quy t ườ ế
ch ng ch nghĩa giáo đi u và ch nghĩa xét l i.
Nh v y, ch nghĩa Mác - Lê-nin là m t ngu n g c - ngu n g c ch y u nh t, c a t t ng ư ế ư ưở
H Chí Minh, là m t b ph n h u c - b ph n c s , n n t ng c a t t ng H Chí Minh. ơ ơ ư ưở
Không th đ t t t ng H Chí Minh ra ngoài h t t ng Mác - Lê-nin, hay nói cách khác, ư ưở ệ ư ưở
không th tách t t ng H Chí Minh kh i n n t ng c a nó là ch nghĩa Mác - Lê-nin. Cho ư ưở
nên, có th nói, Vi t Nam, gi ng cao t t ng H Chí Minh cũng là gi ng cao ch nghĩa ươ ư ưở ươ
Mác - Lê-nin. Mu n b o v và quán tri t ch nghĩa Mác - Lê-nin m t cách có hi u qu , ph i
b o v , quán tri t và gi ng cao t t ng H Chí Minh. Đó là l ch s mà cũng là lô-gíc c a ươ ư ưở
v n đ . Nó giúp ch ra sai l m c a quan ni m đ i l p t t ng H Chí Minh v i ch nghĩa ư ưở
Mác - Lê-nin.
2 - T t ng H Chí Minh là "k t qu s v n d ng và phát tri n sáng t o ch nghĩa Mác - Lê-ư ưở ế
nin vào đi u ki n c th c a n c ta, k th a và phát tri n các giá tr truy n th ng t t đ p c a ướ ế
dân t c, ti p thu tinh hoa văn hóa nhân lo i" (2) ế
lu n đi m này, có hai v n đ c n làm rõ:
Th nh t, t t ng H Chí Minh b t ngu n t ch nghĩ a Mác - Lê-nin, l y ch nghĩa Mác - ư ưở
Lê-nin làm n n t ng, nh ng t t ng H Chí Minh cũng là s k th a, phát tri n các giá tr ư ư ưở ế
truy n th ng t t đ p c a dân t c, n i b t là ch nghĩa yêu n c, tinh th n đoàn k t dân t c, ướ ế
và ti p thu tinh hoa văn hóa nhân lo i, c ph ng Đông và ph ng Tâ y. H Chí Minh đã ế ươ ươ
t ng t rõ thái đ c a mình đ i v i vi c h c t p, ti p thu nh ng h c thuy t c a các lãnh t ế ế
chính tr , xã h i, tôn giáo trong l ch s . Ng i nói: "H c thuy t Kh ng T có u đi m là s tu ườ ế ư
d ng đ o đ c cá nhân. Tôn giáo Giê-su có u đi m là lòng nhân ái cao c .ưỡ ư
Ch nghĩa Mác có u đi m là ph ng pháp làm vi c bi n ch ng. Ch nghĩa Tôn D t Tiên có ư ươ
u đi m là chính sách c a nó phù h p v i đi u ki n n c ta.ư ướ
Kh ng T , Giê-su, C. Mác, Tôn D t Tiên ch ng ph i đã có nh ng đi m chung đó sao? H
đ u mu n "m u h nh phúc cho loài ng i, m u h nh phúc cho xã h i...". ư ườ ư
Tôi c g ng làm ng i h c trò nh c a các v y"(3). ườ
Nh v y, t t ng H Chí Minh n m trong h t t ng Mác - Lê-nin, b t ngu n ch y u t ư ư ưở ệ ư ưở ế
Chủ Nghĩa MacLênin - Trang 2
Chủ Nghĩa MacLênin - Người đăng: Nguyen Ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chủ Nghĩa MacLênin 9 10 131