Ktl-icon-tai-lieu

Chủ nghĩa tư bản ngày nay

Được đăng lên bởi lifeisletters
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 418 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chủ nghĩa tư bản ngày nay

 14-05-2009,
Những biểu hiện mới trong năm đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền: a/ Tập trung
sản xuất và hình thức độc quyền mới: sự xuất hiện những công ty độc quyền xuyên quốc
gia bên cạnh sự phát triển của các xí nghiệp vừa và nhỏ. Các công ty xuyên quốc gia có
vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Với 57.000 công ty mẹ và
500.000 chi nhánh các công ty xuyên quốc gia đang kiểm soát 80% công nghệ mới, 40%
nhập khẩu, 60% xuất khẩu, 90% đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ví dụ công ty GMC của
Mỹ năm 1992 có doanh số 132 tỷ, sử dụng gần 1 triệu lao động, 136 chi nhánh ở hơn
100 nước trên thế giới. Mặt khác trong các nước tư bản lớn lại phát triển rất nhiều các
công ty vừa và nhỏ. Do, việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật cho phép
chuyên môn hóa sản xuất ngày càng sâu rộng, => hình thành hệ thó6ng gia công, nhất là
trong các ngành sản xuất ôtô, máy bay, đồ điện cơ khí…. Bên cạnh đó do ưu thế những
doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cơ chế thị trường….. b/ Sự thay đổi trong các hình thức
tổ chức và cơ chế thống trị của tư bản tài chính. Do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học
và công nghệ, trong các nước tư bản chủ nghĩa phát triển đã xuất hiện nhiều ngành kinh
tế mới. Đặc biệt là các ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong GDP. Thích ứng với sự
biến đổi đó, hình thức tổ chức và cơ chế thống trị của tư bản tài chính đã thay đổi. Sự
thay đổi đó diễn ra ngay trong quá trình thâm nhập vào nhau giữa tư bản ngân hàng và
tư bản công nghiệp. Ngày nay phạm vi liên kết được mở rộng ra nhiều ngành, do đó các
tập đoàn tài chính thường tồn tại dưới hình thức những tổ hợp kiểu công - nông - thương
- tín - dịch vụ hay công nghiệp - quân sự - dịch vụ quốc phòng. Nội dung của sự liên kết
cũng đa dạng hơn, tinh vi hơn, phức tạp hơn. Thí dụ: ngân hàng cho tư bản công nghiệp
vay vốn và bảo đảm tín dụng cho nó kinh doanh, có lợi cùng hưởng, rủi ro, thất bại cùng
chia sẽ. Hoặc ngân hàng mua sắm các phương tiện sản xuất hiện đại, đắt tiền và cho rồi
cho các doanh nghiệp thuê gọi là cho thuê tài chính, như máy móc, hệ thống vi tính….
Cơ chế thị trường của tư bản tài chính cũng biến đổi, cổ phiếu mệng giá nhỏ được phát

hành rộng rãi, khối lượng cổ phiếu tăng , nhiều tầng lớp dân cư mua cổ phiếu. c/ Xuất
khẩu tư bản vẫn là cơ sở của độc quyển quốc tế sau chiến tranh, nhưng quy mô, chiều
hướng và kết cấu của việc xuất khẩu tư bản đã có bước phát triển mới. d/ Sự phân chia
thế giới giữ...
Chủ nghĩa tư bản ngày nay
http://www.svkto.com/forum/archive/index.php/t-6259.html 14-05-2009,
Những biểu hiện mới trong năm đặc điểm của chủ nghĩa bản độc quyền: a/ Tập trung
sản xuất và hình thức độc quyền mới: sự xuất hiện những công ty độc quyền xuyên quốc
gia bên cạnh sự phát triển của các nghiệp vừa nhỏ.c công ty xuyên quốc gia
vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Với 57.000 công ty mẹ
500.000 chi nhánh các công ty xuyên quốc gia đang kiểm soát 80% công nghệ mới, 40%
nhập khẩu, 60% xuất khẩu, 90% đầu trực tiếp nước ngoài. dụ công ty GMC của
Mỹ năm 1992 doanh số 132 tỷ, s dụng gần 1 triệu lao động, 136 chi nhánh hơn
100 ớc trên thế giới. Mặt khác trong các nước tư bản lớn lại phát triển rất nhiều các
công ty vừa nhỏ. Do, việc ứng dụng c thành tựu khoa học kỹ thuật cho phép
chuyên môn hóa sản xuất ngày càng sâu rộng, => hình thành hệ thó6ng gia công, nhất là
trong các ngành sản xuất ôtô, máy bay, đồ điện khí…. Bên cạnh đó do ưu thế những
doanh nghiệp vừa nhỏ trong chế thị trường….. b/ Sự thay đổi trong các hình thức
tổ chức cơ chế thống trị củabản tài chính. Do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học
công nghệ, trong các nước bản chủ nghĩa phát triển đã xuất hiện nhiều ngành kinh
tế mới. Đặc biệt các ngành dịch v chiếm tỷ trọng lớn trong GDP. Thích ứng với s
biến đổi đó, hình thức tổ chức chế thống trị của bản tài chính đã thay đổi. S
thay đổi đó diễn ra ngay trong quá trình thâm nhập vào nhau giữa bản ngân hàng
tư bản công nghiệp. Ngày nay phạm vi liên kết được mở rộng ra nhiều ngành, do đó các
tập đoàn tài chính thường tồn tại dưới hình thức những tổ hợp kiểu công - nông - thương
- tín - dịch vụ hay công nghiệp - quân sự - dịch vụ quốc phòng. Nội dung của sự liên kết
cũng đa dạng hơn, tinh vi hơn, phức tạp hơn. Thí dụ: ngân hàng cho tư bản công nghiệp
vay vốn và bảo đảm tín dụng cho nó kinh doanh, có lợi cùng hưởng, rủi ro, thất bại cùng
chia sẽ. Hoặc ngân hàng mua sắm các phương tiện sản xuất hiện đại, đắt tiền cho rồi
cho các doanh nghiệp thuê gọi cho thuê tài chính, như y móc, hệ thống vi tính….
chế thị trường của bản tài chính cũng biến đổi, cổ phiếu mệng giá nhỏ được phát
Chủ nghĩa tư bản ngày nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ nghĩa tư bản ngày nay - Người đăng: lifeisletters
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chủ nghĩa tư bản ngày nay 9 10 369