Ktl-icon-tai-lieu

chủ nghĩa xã hội khoa học

Được đăng lên bởi hiendoanminh12-gmail-com
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 4336 lần   |   Lượt tải: 5 lần
HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA
HỌC
PTS. NGUYỄN VĂN DƯƠNG
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY LÝ LUẬN
MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

(Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2000
TẬP THỂ TÁC GIẢ
PTS. NGUYỄN VĂN DƯƠNG (CHỦ BIÊN)
PTS. PHẠM VĂN HÙNG
HÀ NGỌC KIỆU
PGS. TRẦN VĂN SINH
PTS. DƯƠNG VĂN DUYÊN
PTS. PHẠM VĂN CHÍNH
TRỊNH TRÍ THỨC
NGUYỄN THANH HẢI
Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Người thực hiện: PTS. Phạm Ngọc Thanh
PTS. NGUYỄN VĂN DƯƠNG

MỤC LỤC:

LỜI NHÀ XUẤT BẢN 4
1. Chủ nghĩa xã hội không tưởng đã ra đời như thế nào và các giai đoạn phát
triển chủ yếu của nó? 5
2. Đâu là giá trị lịch sử của chủ nghĩa xã hội không tưởng - phê phán đầu thế kỷ
XIX? 6
3. Đâu là sự ra đời và các giai đoạn phát triển chủ yếu của chủ nghĩa xã hội
khoa học? 7
4. Đâu là đối tượng và phương pháp nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa
học? 10
5. Đâu là cơ sở khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?
Liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam? 11
6. Vì sao nói Đảng cộng sản là nhân tố bảo đảm cho giai cấp công nhân thực
hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình? 13
7. Tại sao nói cách mạng xã hội chủ nghĩa là con đường tất yếu của quá trình
thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? 15
8. Cách mạng xã hội chủ nghĩa có những đặc điểm gì? 16
9. Lý luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác - Lênin có nội dung gì?
Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng lý luận đó vào quá trình cách mạng
nước ta như thế nào? 17
10. Đâu là tính tất yếu của xã hội xã hội chủ nghĩa và những đặc trưng cơ bản
của nó? 18
11. Đâu là tính tất yếu, thực chất và đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
xã hội? 20
12. Tại sao nói quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một tất yếu lịch sử?
21

13. Hãy trình bày những mục tiêu và phương hướng cơ bản của thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là gì? 22
14. Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa là gì? Bản chất của hệ thống đó? 24
15. Các tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa có vai trò
như thế nào? 25
16. Đâu là sự khác nhau về chất giữa hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa với hệ
thống chính trị tồn tại trong các xã hội trước đó? 26
17. Thế nào là dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa? Bản chất dân chủ xã hội
chủ nghĩa là gì? 27
18. Nội dung đổi mới hệ thống chính trị và dân chủ xã hội ở nước ta trong giai
đoạn hiện nay là gì? 29
19. Thế nào là cơ cấu giai cấp của xã hội và vị trí của nó? Xu hướng phát triển
của cơ cấu giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở ...
HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA
HỌC
PTS. NGUYỄN VĂN DƯƠNG
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY LÝ LUẬN
MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
(Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2000
TẬP THỂ TÁC GIẢ
PTS. NGUYỄN VĂN DƯƠNG (CHỦ BIÊN)
PTS. PHẠM VĂN HÙNG
HÀ NGỌC KIỆU
PGS. TRẦN VĂN SINH
PTS. DƯƠNG VĂN DUYÊN
PTS. PHẠM VĂN CHÍNH
TRỊNH TRÍ THỨC
NGUYỄN THANH HẢI
Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Người thực hiện: PTS. Phạm Ngọc Thanh
PTS. NGUYỄN VĂN DƯƠNG
chủ nghĩa xã hội khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chủ nghĩa xã hội khoa học - Người đăng: hiendoanminh12-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
chủ nghĩa xã hội khoa học 9 10 750