Ktl-icon-tai-lieu

Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 2

Được đăng lên bởi Parkhee Mi
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 4407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG II
LÖÔÏC KHAÛO TÖ TÖÔÛNG
XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA

I. KHAÙI NIEÄM VAØ PHAÂN LOAÏI
TÖ TÖÔÛNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA
1. Khaùi nieäm tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa
- Tö töôûng; heä tö töôûng ?
- Tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa?

Tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa laø: heä thoáng nhöõng quan
nieäm phaûn aùnh nhu caàu, hoaït ñoäng thöïc tieãn vaø
nhöõng öôùc mô cuûa caùc giai caáp lao ñoäng, bò thoáng trò;
phaûn aùnh veà con ñöôøng, caùch thöùc vaø phöông phaùp
ñaáu tranh nhaèm xaây döïng moät xaõ hoäi trong ñoù khoâng
coù aùp böùc, boùc loät, baát coâng, moïi ngöôøi ñeàu bình ñaúng
veà moïi maët, coù cuoäc soáng aám no, töï do, haïnh phuùc.

BIEÅU HIEÄN CÔ BAÛN TÖ TÖÔÛNG
XHCN
- Tö lieäu saûn xuaát chuû yeáu thuoäc veà toaøn xaõ
hoäi;
- Ai cuõng coù vieäc laøm, moïi ngöôøi ñeàu lao ñoäng;
- Moïi ngöôùi bình ñaúng, coù cuoäc soáng töï do, aám
no, haïnh phuùc, vaên minh. Ai cuõng coù ñieàu kieän
ñeå lao ñoäng, coáng hieán, höôûng thuï vaø phaùt trieån
toaøn dieän.

2. Phaân loaïi tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa
Hai tieâu chí phaân loaïi tö töôûng XHCN
- Quaù trình lòch söû hình thaønh caùc tö töôûng XHCN
gaén vôùi caùc cheá ñoä xaõ hoäi.
- Tính chaát, trình ñoä phaùt trieån cuûa caùc tö töôûng
XHCN.
---TC------V-----------XVI-----------------1917--------Coå ñaïi
Trung ñaïi Phuïc höng Caän ñaïi Hieän ñaïi
CNXH sô khai

CNXH khoâng töôûng-CNXHKTpheâ phaùn-CNXHKH

II. LÖÔÏC KHAÛO TÖ TÖÔÛNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA
TRÖÔÙC C. MAÙC
1. Tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa thôøi coå ñaïi
Hoaøn caûnh lòch söû
----------Coù söû---------------------------------TC-----------V------Coâng xaõ PSA, PTSX chieám höõu noâ leä Hy-Laïp, La-Maõ

XAÕ HOÄI PHAÂN CHIA THAØNH GIAI CAÂP
VAØ ÑAÁU TRANH GIAI CAÁP

Giai caáp thoáng trò
Quyù toäc chuû noâ
Taêng löõ
Thöông nhaân

Giai caáp bò aùp böùc
Noâ leä
Noâng daân, thôï thuû coâng
Ngöôøi töï do

“… nhöõng keû aùp böùc vaø nhöõng ngöôøi bò aùp böùc,
luoân luoân ñoái khaùng vôùi nhau, ñaõ tieán haønh moät
cuoäc ñaáu tranh khoâng ngöøng, luùc coâng khai, luùc
ngaám ngaàm, moät cuoäc ñaáu tranh bao giôø cuõng keát
thuùc hoaëc baèng moät cuoäc caûi taïo caùch maïng toaøn
boä xaõ hoäi, hoaëc baèng söï dieät vong cuûa caû hai giai
caáp ñaáu tranh vôùi nhau”.

Tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa thôøi coå ñaïi, laø moät hình thaùi yù
thöùc cuûa quaàn chuùng lao ñoäng phaûn khaùng cheá ñoä chieám
höõu noâ leä ñieån hình trong lòch söû coå ñaïi: Ñeá quoác La Maõ

 Nhöõng öôùc mô, khaùt voïng cuûa coâng chuùng bò aùp
böùc, bò boùc loät veà moät xaõ hoäi toát ñeïp.
 Nhö...
CHÖÔNG II
CHÖÔNG II
LÖÔÏC KHAÛO TÖ TÖÔÛNG
LÖÔÏC KHAÛO TÖ TÖÔÛNG
XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA
XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 2 - Người đăng: Parkhee Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 2 9 10 887