Ktl-icon-tai-lieu

Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 3

Được đăng lên bởi Parkhee Mi
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 3604 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG III

SÖÙ MEÄNH LÒCH SÖÛ
CUÛA GIAI CAÁP
COÂNG NHAÂN

Baøi naøy coù 4 noäi dung cô baûn

    
     I.KHAÙI NIEÄM VEÀ GIAI CAÁP COÂNG
NHAÂN
1. Quan nieäm cuûa C.Maùc, Ph.Aêngghen
2. Nhöõng b.ñoåi cuûa GCCN …
3. Quan nieäm h.nay veà GCCN
II. NOÄI DUNG VAØ ÑIEÀU KIEÄN KHAÙCH
QUAN QUI ÑÒNH SMLS CUÛA GCCN.
1. Noäi dung SMLS cuûa GCCN
2. Ñ.kieän kh.quan qui ñònh SMLS cuûa GCCN.

III. NHAÂN TOÁ CHUÛ QUAN, ÑAËC BIEÄT LAØ VAI
TROØ LAÕNH ÑAÏO CUÛA ÑCS

1. Baûn thaân GCCN
2. Tính taát yeáu, q.luaät h.thaønh, ph.trieån
chính Ñaûng cuûa GCCN
3.Moái quan heä giöõa ÑCS vaø GCCN
IV. SMLS CUÛA GCCNVN.

1. Ñaëc ñieåm GCCNVN
2. Söï ra ñôøi vaø v.troø l.ñaïo cuûa ÑCSVN

1. QUAN NIEÄM CUÛA MAÙC-AÊNGGHEN
A.VEÀ THUAÄT NGÖÕ:
- GCVS, GCVS hieän ñaïi
- GCCN, GCCN hieän ñaïi
- GCCN ñaïi coâng nghieäp
- Giai caáp hoaøn chæ döïa vaøo
baùn söùc lao ñoäng
- Giai caáp lao ñoäng laøm thueâ
ôû theá kæ XIX …

Ñoàng
nghóa
ñeå bieåu
thò khaùi
nieäm
GCCN.

B. THUOÄC TÍNH CUÛA GCCN
Xeùt veà ph.thöùc l.ñoäng vaø PTSX
- GCCN laø nhöõng ngöôøi lao ñoäng tröïc tieáp,
giaùn tieáp vaän haønh coâng cuï SX coù tính
coâng nghieäp, hieän ñaïi vaø mang tính XHH
cao
- GCCN ñaïi bieåu cho PTSX môùi.

 Xeùt trong QHSX TBCN

- GCCN khoâng coù TLSX.
. Phaûi baùn söùc lao ñoäng …
. Bò nhaø TB boùc loät giaù trò thaëng dö
( Trong XHTB ñaây laø thuoäc tính cô baûn. MaùcĂngghen thöôøng söû duïng th.ngöõ GCVS.)

2. NHÖÕNG BIEÁN ÑOÅI CÔ BAÛN CUÛA

GCCN SO VÔÙI THÔØI KÌ CUÛA C.MAÙC.
 Beân caïnh boä phaän CN truyeàn thoáng, xuaát

hieän boä phaän CN trong ngaønh c.nghieäp töï
ñoäng hoùa. Hoï aùp duïng phoå bieán coâng ngheä
thoâng tin vaøo SX
 Beân caïnh b.phaän CN trong SXCN, xuaát hieän
boä phaän , hoï gaén vôùi SX c.nghieäp vaø l.ñoäng
theo kieåu c.nghieäp (nöôùc ph.trieån hoï chieám
50 -70% trong GCCN )

2.NHÖÕNG BIEÁN ÑOÅI CÔ BAÛN CUÛA GCCN
SO VÔÙI THÔØI KÌ CUÛA C.MAÙC.
 Tr.ñoä moïi maët ngaøy caøng cao, nhieàu trí

thöùc th.gia vaøo SX v.chaát trôû thaønh CN,
boä phaän CN l.ñoäng trí oùc taêng, hoï baùn
söùc l.ñoäng trí oùc neân bò boùc loät giaù trò
thaëng dö ngaøy caøng nhieàu.
 Moät soá CN coù TLSX phuï taïi g.ñình, moät
b.phaän CN coù coå phaàn . Ñôøi soáng ñöôïc
caûi thieän, naâng cao …

Quan ñieåm cuûa caùc nhaø lyù luaän TS
GCCN ngaøy caøng giaàu leân, tr.ñoä ngaøy caøng
cao nhö vaäy:
- Baûn chaát XHTB seõ thay ñoåi . . .
- GCCN khoâng coøn SMLS nöõa . . .
- GCCN seõ hoøa tan vaøo GCTS vaø taàng lôùp
tr.thöùc .
- GCCN coù coå phaàn trong nhaø maùy, nhö vaäy
GCCN laøm chuû nhaø maùy

?

...
CHÖÔNG III
CHÖÔNG III
SÖÙ MEÄNH LÒCH SÖÛ
SÖÙ MEÄNH LÒCH SÖÛ
CUÛA GIAI CAÁP
CUÛA GIAI CAÁP
COÂNG NHAÂN
COÂNG NHAÂN
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 3 - Người đăng: Parkhee Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 3 9 10 563