Ktl-icon-tai-lieu

Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 4

Được đăng lên bởi Parkhee Mi
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 4003 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG IV

CAÙCH MAÏNG
XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA

CHÖÔNG V

CAÙCH MAÏNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA
I.CMXHCN LAØ Q.LUAÄT PHOÅ BIEÁN CUÛA
Q.TRÌNH CH.BIEÁN TÖØ CNTB  CNXH
1. Quan nieäm vaø ng.nhaân cuûa CMXHCN.
2. Ñ.kieän ñeå cuoäc CMXHCN buøng noå, th.lôïi
3. Tieán trình cuûa CMXHCN

CHÖÔNG V

CAÙCH MAÏNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA
II. MUÏC TIEÂU, NOÄI DUNG,
ÑOÄNG LÖÏC CUÛA CMXHCN
1. Muïc tieâu cuûa CMXHCN
2. Noäi dung cuûa CMXHCN
3. Ñoäng löïc cuûa CMXHCN

CHÖÔNG V

CAÙCH MAÏNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA
III. LYÙ LUAÄN CAÙCH MAÏNG KHOÂNG
NGÖØNG CUÛA CNMLN VAØ SÖÏ VAÄN
DUÏNG CUÛA ÑAÛNG TA
1. Lyù luaän CM khoâng ngöøng cuûa CNMLN
2. Ñaûng ta vaän duïng vaø ph.trieån lyù luaän caùch
maïng khoâng ngöøng cuûa CNMLN

I.1. QUAN NIEÄM VAØ NGUYEÂN NHAÂN
CUÛA CMXHCN

( SINH VIEÂN TRAÛ LÔØI
CAÙC CAÂU HOÛI SAU)

QUAN NIEÄM VAØ NGUYEÂN NHAÂN
CUÛA CMXHCN
a) Quan nieäm veà CMXHCN
 Laø cuoäc CMXH nhaèm thay theá cheá ñoä
TBCN baèng cheá ñoä XHCN
 Laø cuoäc CM do GCCN laõnh ñaïo nhaèm XD
moät XH hoaøn toaøn môùi.

CMXHCN ÑÖÔÏC HIEÅU THEO HAI NGHÓA
Nghóa heïp
 Laø cuoäc CM ch. trò
 Keát thuùc khi GCCN
giaønh ch.quyeàn, laäp
neân NN cuûa GCCN
vaø nh.daân l.ñoäng

Nghóa roäng
 Laø q.trình caûi bieán CM
treân caùc l.vöïc
 Baét ñaàu baèng cuoäc CM
ch. trò, k.thuùc khi XD
th.coâng CNXH

B. NGUYEÂN NHAÂN CUÛA CMXHCN
LLSX >< QHSXTB
 LLSX : ñoäng, ph.trieån,
tính XHH cao
 Töøng DN: tính toå
chöùc,keá hoaïch cao.
 GCCN t.tieáp s.taïo
TLSX, caùc th.quaû cuûa
SX nhöng khoâng coù
TLSX, laøm thueâ, bò
aù.böùc, b.loät.

 QHSXTB : cô baûn khoâng
thay ñoåi
 Toøan XH: canh tranh, voâ
chính phuû K.û hoaûng
 GCTS khoâng t.tieáp staïo
… laïi laø chuû theå ch.höõu
TLSX caùc th.quaû cuûa SX,
aù.böùc, b.loät, caùc GC lao
ñoäng

CMXHCN

2.A. ÑIEÀU KIEÄN KHAÙCH QUAN …
ÔÛ nöôùc TB
GCCN > < GCTS
(cöïc kyø gay gaét)
 GCCN taêng s.löôïng,
ch.löôïng
 Do c.tranh, TS t. cöôøng
aù.böùc, b.loät CN
 Cuoäc ñ.tranh cuûa CN coù
quy moâ lôùn, ph.vi roäng
vaø q.lieät ÑCS

CMXHCN

ÔÛ nöôùc th.ñòa
DTTÑ > < CNÑQ
(cöïc kyø gay gaét)
 TB x.löôïc t.cöôøng aù.böùc
b.loät,
 Ngöôøi l.ñoäng ngheøo ñoùi,
chòu nhieàu tai hoïa
 Cuoäc ñ.tranh cuûa caùc
GC l.ñoäng coù quy moâ
lôùn, ph.vi roäng vaø q.lieät…

CMXHCN

2.B. ÑIEÀU KIEÄN CHUÛ QUAN …
1. GCCN phaûi tröôûng thaønh veà moïi maët: ñoâng,
ch.löôïng cao, cuoäc ñ.tranh coù q.moâ lôùn, ph.vi
roäng, t.chaát q.lieät, ngaøy caøng coù yù thöùc töï giaùc …
2. GCCN h.thaønh ñöôïc ch.ñaûng (ÑCS), laáy CNMLN
laøm neàn taûng. ÑCS phaûi xaùc ñònh ñuùng TTCM,
TCCM
3. GCCN phaûi coù sö...
CHÖÔNG IV
CHÖÔNG IV
CAÙCH MAÏNG
CAÙCH MAÏNG
XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA
XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 4 - Người đăng: Parkhee Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 4 9 10 327