Ktl-icon-tai-lieu

Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 5

Được đăng lên bởi Parkhee Mi
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 4810 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG V

THÔØI ÑAÏI
NGAØY NAY

Theo Leâ nin:
Chuùng ta coù bieát ñang soáng laø thôøi ñaïi naøo
 “…thì chuùng ta môùi coù theå ñònh ra ñuùng
ñaén saùch löôïc cuûa chuùng ta,
 vaø chæ treân cô sôû hieåu nhöõng ñaëc ñieåm cô
baûn cuûa thôøi ñaïi, chuùng ta môùi coù theå tính
ñeán nhöõng ñaëc ñieåm chi tieát cuûa nöôùc naøy
hay nöôùc khaùc”

THÔØI ÑAÏI NGAØY NAY
I.QUAN NIEÄM VEÀ TH.ÑAÏI NGAØY NAY
1. Kh.nieäm TÑ vaø cô sôû ph.chia TÑ
2. Quan nieäm veà TÑ vaø caùc g.ñoaïn chính cuûa noù
II, TÍNH CHAÁT, M.THUAÃN C.BAÛN CUÛA TÑ
NG.NAY
1. Tính chaát cuûa TÑ ngaøy nay
2. M.thuaãn cô baûn cuûa TÑ ng.nay
III. ÑAËC ÑIEÅM VAØ XU THEÁ CUÛA THEÁ GIÔÙI
TRONG GIAI ÑOAÏN HIEÄN NAY
1. Ñaëc ñieåm cô baûn cuûa TÑ ngaøy nay
2. Xu theá chuû yeáu cuûa theá giôùi hieän nay

A.KHAÙI NIEÄM


TÑ laø khaùi nieäm khoa hoïc
- Ñeå phaân kyø lòch söû XH
- Qua ñoù ñeå phaân bieät nhöõng naác thang
ph.trieån cuûa XH loaøi ngöôøi

B. CÔ SÔÛ PH.CHIA THÔØI ÑAÏI LÒCH SÖÛ





B1.PHAÛI CAÊN CÖÙ VAØO HTKT – XH
Söï # giöõa caùc TÑ laø ôû tr.ñoä cuûa LLSX vaø
QHSX, CSHT vaø KTTT, töùc laø 4 yeáu toá cô
baûn hôïp thaønh HTKT- XH
Khi x.hieän HTKT-XH môùi söï ph.trieån
nh.voït LLSXsöï th.ñoåi QHSX, CSHT
KTTT. Do ñoù söï x.hieän HTKT- XH môùi
x.hieän TÑ môùi

B2. PHAÛI CAÊN CÖÙ VAØO GIAI CAÁP
ÑÖÙNG TRUNG TAÂM TÑ
XH coù GC, moãi HTKT-XH coù moät GC giöõ
v.troø laø ñ.löïc, chi phoái…  Phaûi laáy GC naøy
laøm c.cöù ñeå ph.chia söï # caùc TÑ
 GC laø tr.taâm TÑ khi hoäi ñuû ñ.kieän :
- Ñaïi bieåu cho LLSX tieân tieán vaø PTSX môùi.
- Söï t.taïi, ph.trieån cuûa GC ñoù söï ph.trieån
nhanh, cao vaø oån ñònh hôn …
- Coù kh.naêng taäp hôïp, l.ñaïo caùc GC l.ñoäng
xoùa XH cuõ, XDXH môùi.


1. QUAN NIEÄM VEÀ THÔØI ÑAÏI


HTKT- XHCHNL

CHUÛ NOÂ

TÑ- CHNL

Töø caên cöù treân ta coù sô ñoà

HTKT- XHPK

ÑÒA CHUÛ

TÑ- PK

HTKT- XHTBCN HTKT- XHCSCN

TÖ SAÛN

TÑ- TBCN

COÂNG NHAÂN

TÑ- CSCN

@ Khi ngh.cöùu th.ñaïi lòch söû
caàn chuù yù :
1.
Moãi moân KH khi ngh.cöùu l.söû ph.trieån, ñeàu coù
kh.nieäm TÑ rieâng.
- Moác ñaùnh daáu TÑ cuûa moãi moân KH laø söï kieän
taïo neân böôùc ngoaët trong l.vöïc KH ñoù.
 2.
L.söû XH v.ñoäng raát ph.taïp, GC loãi thôøi khoâng bao
giôø töï töø boû v.troø th.trò, khi bò laät ñoå chuùng tìm
moïi caùch choáng laïi GC tieán boä,
 Ñeå kh.ñònh HTKT-XH môùi vaø GC tieán boä môùi laø
raát kh.khaên vaø laâu daøi.






@ Khi ngh.cöùu th.ñaïi lòch söû
caàn chuù yù :

3.
Veà maët lòch söû XH, trong moät TÑ toàn taïi ñoàng
thôøi HTKT-XH môùi ñang ph.trieån vaø caùc HTKTX...
CHÖÔNG V
THÔØI ÑAÏI
NGAØY NAY
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 5 - Người đăng: Parkhee Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 5 9 10 999