Ktl-icon-tai-lieu

Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 6

Được đăng lên bởi Parkhee Mi
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 4455 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG VI

XAÕ HOÄI
XAÕ HOÄI CHUÛ
NGHÓA

I. HTKT-XH CSCN
1.Khaùi nieäm HTKT-XH CSCN
2.Ñ.kieän c.baûn cuûa söï ra ñôøi HTKT-XHCSCN
3.TKQÑ leân CNXH trong söï phaân kì
HTKT-XHCSCN

II. ÑAËC TRÖNG CÔ BAÛN
CUÛA XH XHCN
1. CSVC-KT laø neàn SXCN h.ñaïi
2. Thieát laäp ch.ñoä coâng höõu veà TLSX chuû yeáu
3. Coù caùch toå chöùc l.ñoäng vaø kæ luaät l.ñoäng môùi

II. ÑAËC TRÖNG CÔ BAÛN
CUÛA XH XHCN

4.Thöïc hieän ng.taéc ph.phoái theo l.ñoäng
5. NN mang b.chaát GCCN, tính nh.daân
roäng raõi vaø tính DT saâu saéc; th.hieän q.löïc
vaø lôïi ích cuûa nh.daân
6.Con ngöôøi ñöôïc g.phoùng khoûi apù.böùc,
b.loät, coù ñ.kieän c.baûn ñeå ph.trieån t.dieän;
XH c.baèng, b.ñaúng, tieán boä,

III. TKQÑ LEÂN CNXH ÔÛ VIEÄT NAM
1. Ñaëc ñieåm cuûa TKQÑ CNXH ôû VN
2. Ph.höôùng - nh.vuï c.baûn cuûa TKQÑCNXH ôû VN

I. HTKT - XHCSCN
1. QUAN NIEÄM CUÛA CNMLN
- Lòch söû XH loaøi ngöôøi laø l.söû keá tieáp nhau
cuûa caùc HTKT-XH
- Caùc HTKT-XH x.hieän, ph.trieån theo QL töø
thaápcao nhö moät q.trình “lòch söû töï nhieân.”
- Ñeán nay l.ngöôøi qua 5 HTKT-XH:
CXNT – CHNL – PK – TB – CS. …

1. QUAN NIEÄM CUÛA CNMLN
VEÀ HTKT-XH CSCN
Xeùt theo chieàu ph.trieån cuûa l.söû loaøi ngöôøi:

CXNT

höõu
-Tr.ñoä LLSX
( raát thaáp )

CHNL

PK

TB

-Coâng

-Tr.ñoä LLSX cao (nhöng coøn
haïn cheá vì ch.ñoä tö höõu )

CS

-Tr.ñoä LLSX
( raát cao vì
thieát laäp ch.ñoä
coâng höõu)

1. QUAN NIEÄM CUÛA CNMLN
VEÀ HTKT-XH CSCN
Maët caét ngang cuûa HTKT – XH CSCN
KTTT

- Nhaø nöôùc cuûa daân

-Trình ñoä xaõ hoäi hoaù cao
CSHT

-Trình ñoä cao hôn CSHT

HTKT-XHTB

COÂNG HÖÕU VEÀ TLSX

LLSX PH/ TRIEÅN MAÏNH

1. QUAN NIEÄM CUÛA CNMLN
VEÀ HTKT-XH CSCN
Keát luaän :
- HTKT-XHCS ra ñôøi sau HTKTXHTB coù trình ñoä cao hôn caùc
HTKT-XH ñaõ qua trong lòch söû.

I. 2
Ñ.KIEÄN C.BAÛN CUÛA SÖÏ RA ÑÔØI
HTKT-XHCSCN

CAÙC LOAIÏ HÌNH NÖÔÙC
CH.BIEÁN LEÂN HTKT - XHCSCN
a.NÖÔÙC TB PHAÙT TRIEÅN
…………
I

................ ................

CXNT

CHNL

PK

TBCN

Nước quaù ñoä tröïc
tieáp

CSCN

b. NÖÔÙC TÖ BAÛN TRUNG BÌNH
2
...............................
.
CXNT

CHNL

PK

TB

- Nước quaù ñoä giaùn

tieáp, - “loaïi ñaëc bieät”)

CS

c. NÖÔÙC MÔÙI QUA PH.KIEÁN
ÑI VAØO CNTB

I

CS

..............................

CXNT

CHNL

PK

TB

- Nước quaù ñoä giaùn tieáp,
- “loaïi ñaëc bieät cuûa ñaëc bieät”)

CAÙC LOAIÏ HÌNH NÖÔÙC
CH.BIEÁN LEÂN HTKT - XHCS

NÖÔÙC TB PHAÙT TRIEÅN
 2. NÖÔÙC TÖ BAÛN TRUNG BÌNH HOAËC
MÔÙI QUA PH.KIEÁN ÑI VAØO CNTB
 1.

2. Ñ.KIEÄN C.BAÛN CUÛA SÖÏ RA ÑÔØI
HTKT-XHCSCN
 A.

TÖØ LOAÏI HÌNH NÖÔÙC
TB PH.TRIEÅN
...
CHÖÔNG VI
XAÕ HOÄI
XAÕ HOÄI CHUÛ
NGHÓA
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 6 - Người đăng: Parkhee Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 6 9 10 71