Ktl-icon-tai-lieu

Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 7

Được đăng lên bởi Parkhee Mi
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 4151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG VII

NEÀN DAÂN CHUÛ XHCN
VAØ
NHAØ NÖÔÙC XHCN

I. NEÀN DCXHCN ( HAY CHEÁ ÑOÄ DCXHCN )
1.Quan nieäm veà daân chuû
2.Baûn chaát cuûa neàn DCXHCN
3.Heä thoáng chính trò XHCN
II. NHAØ NÖÔÙC XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA
1. Quan nieäm veà NNXHCN
2. Baûn chaát, ch.naêng, nh.vuï cuûa NNXHCN
III. ÑOÁI MÔÙI HTCT ÔÛ NÖÔÙC TA HIEÄN NAY
1. Nhöõng thaønh töïu sau 20 naêm ñoåi môùi
2. Nhöõng maët coøn haïn cheá
3. Tieáp tuïc ñoåi môùi HTCT ôû nöôù ta hieän nay

1.a.Sô löôïc lòch söû cuûa vaán ñeà DC
A.1.TRÖÔÙC COÂNG NGUYEÂN
+ Khi coäng ñoàng
- kiếm sống
thò toäc ra ñôøi
- choáng th.tai…
 nh.caàu toå chöùc…
- sinh hoaït
+ Caùc th.vieân cöû ra ngöôøi ñöùng ñaàu ñeå thöïc thi
caùc quy ñònh chung vaø baõi boû ngöôøi ñoù neáu hoï
khoâng th.hieän ñöôïc yù nguyeän của c.ñoàng
( Ñaây laø bieåu hieän ñaàu tieân cuûa vaán ñeà DC )


A. SÔ LÖÔÏC LÒCH SÖÛ CUÛA VAÁN ÑEÀ DC
A.1.THỜI KỲ CXNT
+ Khi coù chöõ vieát, vaán ñeà DC ñöôïc dieãn ñaït :
- Laø vieäc cöû ra vaø pheá boû ngöôøi ñöùng ñaàu do
quyeàn vaø söùc löïc cuûa daân.
( daân laø caùc th.vieân c.ñoàng thò toäc . . . )
Kết luận:
Ngay töø khi x.hieän, v.ñeà DC coù n.dung laø
“quyeàn vaø söùc löïc cuûa daân”/

A.2.KHI XUAÁT HIEÄN NNCHNL

(NN ñaàu tieân xuaát hieän ôû Aten, Hy laïp coå ñaïi
töø t.kæ VIII – VI tröôùc CN )
+ Tieáng Hy-laïp coå nhaø nöôùc ñaàu tieân coù teân laø:
Ñeà-moâ Cra-toát
- Ñeà- moâ : (quyeàn löïc).
Töùc NN
- Cra-toát: (daân )
“coù quyeàn löïc cuûa daân”.
+ Nh.vaäy khi x.hieän NN ñaàu tieân, GCChuû noâ ñaõ gaén
kh.nieäm DC vôùi NN cuûa hoï  NNDCChuû noâ


A.2.KHI XUAÁT HIEÄN NNCHNL

+ Tuy nhieân luaät phaùp cuûa chuû noâ quy ñònh :
- Daân : laø C.noâ, th.gia, tr.thöùc, taêng löõ, moät
soá noâng daân töï do ( soá ít ). Nhöõng ngöôøi naøy
môùi coù quyeàn baàu, baõi mieãn …
- Noâ leä (soá ñoâng) khoâng phaûi laø daân, hoï khoâng coù
baát cöù quyeàn gì …
+ KL :NNDCCh.noâ khoâng phaûi laø NN cuûa daân
GCCh.noâ laïm duïng kh.nieäm ñeå chieám quyeàn
DC th.söï cuûa daân.

A.3.KHI XUAÁT HIEÄN NHAØ NÖÔÙC PK
+ Trong XHPK,
- Vua quyeát ñònh taát caû…
- Moïi ngöôøi daân ñeàu phaûi phuïc tuøng…
+ KL : NNPK khoâng phaûi laø NNDC.
(Tuy nhieân thöïc teá, nh.caàu vaø b.hieän DC
vaãn t.taïi trong nh.daân vaø noù coøn b.hieän ôû
moät soá NNPK trong thôøi ñieåm nhaát ñònh)

A.4.KHI XUAÁT HIEÄN NNTS
( HAY NEÀN DCTS)
+ Söï x.hieän NNTS laø böôùc tieán vó ñaïi trong v.ñeà
DC… Song xeùt treân th.teá “daân”-töùc GCCN
chiếm soá ñoâng, vaãn khoâng coù quyeàn DC th.söï
bôûi vì :
* GCTS ( soá ít ) naém phaàn lôùn TLSX, …
* GCCN ( s...
CHÖÔNG VII
CHÖÔNG VII
NEÀN DAÂN CHUÛ XHCN
NEÀN DAÂN CHUÛ XHCN
VAØ
VAØ
NHAØ NÖÔÙC XHCN
NHAØ NÖÔÙC XHCN
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 7 - Người đăng: Parkhee Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 7 9 10 827