Ktl-icon-tai-lieu

Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 8

Được đăng lên bởi Parkhee Mi
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 3846 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG VIII

LIEÂN MINH GIÖÕA
GIAI CAÁP COÂNG NHAÂN
VÔÙI NOÂNG DAÂN
VAØ TRÍ THÖÙC
TRONG TKQÑ
LEÂN CNXH

I. CÔ CAÁU XH- GC TRONG
TKQÑ LEÂN CNXH
• 1. Quan nieäm veà cô caáu XH- GC
• 2. Xu höôùng bieán ñoåi cô caáu XH- GC
• 3. Tính taát yeáu vaø noäi dung cuûa lieân minh
CN – ND- TT trong q.trình XDCXXH

II. NOÄI DUNG CÔ BAÛN CUÛA LIEÂN MINH
GIÖÕA C,N,T TRONG TKQÑCNXH ÔÛ VN
• 1. Ñaëc ñieåm cuûa CN, ND,TT Vieät Nam
• 2. Noäi dung c.baûn cuûa l.minh CN, ND,
TT trong TKQÑCNXH ôû V.N
•

1. QUAN NIEÄM VEÀ CÔ CAÁU XH- GC
• Coäng ñoàng XH
• -Laø b.phaän ngöôøi coù chung moät soá daáu hieäu, vaø
ng.taéc nh.ñònh, tuyø theo caùch x.ñònh ngöôøi ta coù
teân goïi kh.nhau. : DT, TG, Ñôn vò, GC . . .
Coù 
hai 
loaïi 
c.ñoàng

C.ñoàng kh.quan : DT, GC , TL…
C.ñoàng ch.quan : Ñôn vò, ñaûng 
phaùi

• Cô caáu xaõ hoäi
• - Laø toång theå cuûa nhöõng c.ñoàng XH vaø m.q.heä
giöõa caùc c.ñoàng ñoù.(Chuû yeáu ñeà caäp c.ñoàng XH
kh.quan nhö : DT, GC, TL,TG, daân cö,)

1. QUAN NIEÄM VEÀ CÔ CAÁU XH- GC
• Cô caáu XH-GC (hay CCGC)
 Laø heä thoáng caùc g.caáp, t.lôùp XH vaø m.q.heä
giöõa chuùng : (veà s.höõu, veà q.lyù, veà ñòa vò
CT-XH …)
• Chuù yù khi nghieân cöùu CCGC
- Phaûi ng.cöùu trong 1 XH vaø th.gian cuï theå.
- Q.heä KT q.ñònh n.dung, h.thöùc CCGC.
- Lôïi ích vaø ñòa vò KT laø yeáu toá q.ñònh thaùi
ñoä ch.trò vaø v.troø XH cuûa GC.

1. QUAN NIEÄM VEÀ CÔ CAÁU GC
• b. Vò trí cuûa CCXH-GC trong CCXH
• (CCGC ñoùng v.troø q.ñònh caùc q.heä XH)
Moät laø :
- CCGC l.quan tr.tieáp ñeán quyeàn sôû höõu
veà TLSX. Chính m.q.heä naøy laø yeáu toá
quyeát ñònh nhaát h.thaønh neân caùc m.q.heä
khaùc trong xaõ hoäi.

Hai laø
- Trong CCGC, caùc GC toàn taïi trong
m.q.heä vöøa phuï thuoäc, vöøa ñ.tranh. Chính
m.q.heä naøy laø moät trong nhöõng nh.toá
th.ñaåy XH coù GC ph.trieån.
• Ba laø
- Trong CCXGC, b.giôø cuõng coù GC giöõ vai
troø th.trò XH, GC ñoù seõ quyeát ñònh ñeán
b.chaát vaø v.troø cuûa caùc GC trong CCXH

Boán laø
- CCGC laø yeáu toá ñaëc tröng cho söï khaùc nhau
veà chaát giöõa XH naøy vôùi XH khaùc.
• Naêm laø :
- Söï ph.chia chuû yeáu trong XH laø ph.chia
thaønh caùc GC. Do ño,ù khi XD caùc ch.saùch
KT- XH, khi ngh.cöùu nhöõng v.ñeà CT-XH thì
phaûi c.cöù vaøo CCGC.
- Ñaây chính laø ñ.töôïng ngh.cöùu cuûa CNXHKH.

2. XU HÖÔÙNG B.ÑOÅI CUÛA CCGC
TRONG TKQÑCNXH
A.NHÖÕNG XU HÖÔÙNG BIEÁN ÑOÅI CHUÛ YEÁU

1

Söï xích laïi gaàn nhau veà m.q.heä vôùi TLSX.
- Do thieát laäp ch.ñoä coâng höõu,ø khoâng coøn ch.ñoä
ngöôøi boùc loät ...
- Do chuû tröông ph.trieån k.teá nhieàu th.phaàn...
CHÖÔNG VIII
LIEÂN MINH GIÖÕA
GIAI CAÁP COÂNG NHAÂN
VÔÙI NOÂNG DAÂN
VAØ TRÍ THÖÙC
TRONG TKQÑ
LEÂN CNXH
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 8 - Người đăng: Parkhee Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 8 9 10 976