Ktl-icon-tai-lieu

Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 9

Được đăng lên bởi Parkhee Mi
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 3833 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CHÖÔNG IX

VAÁN ÑEÀ DAÂN TOÄC
TRONG QUAÙ TRÌNH
XAÂY DÖÏNG CNXH

I. DAÂN TOÄC VAØ XU HÖÔÙNG KHAÙCH QUAN
CUÛA SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CAÙC DAÂN TOÄC
1. Khaùi nieäm vaø ñ.tröng cô baûn cuûa DT
2. Xu höôùng cuûa söï ph.trieån DT vaø b.hieän cuûa noù
trong th.ñaïi ngaøy nay
II.N.DUNG CÖÔNG LÓNH DAÂN TOÄC CUÛA CNMLN
1. Caùc DT hoaøn toaøn bình ñaúng
2. Caùc DT ñöôïc quyeàn töï quyeát
3. Lieân hieäp coâng nhaân taát caû caùc DT.
III. VAÁN ÑEÀ DT ÔÛ VN
1. Ñaëc tröng cô baûn vaán ñeà DT ôû VN
2. Chính saùch DT cuûa Ñaûng vaø nh.nuôùc ta.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH DÂN TOÄC
KINH 
TẾ
XÃ
HỘI
THỊ TỘC

BỘ LẠC

BỘ TỘC

DÂN TỘC

THỜI GIAN
MÔ HÌNH: 01

Đặc trưng cơ bản của các cộng đồng
Quan hệ huyết thống giữa 
các thành viên
THỊ TỘC

 Chưa có phân công lao động 

CỘNG 
SẢN 
NGUYÊN 
THỦY

LIÊN KẾT:
­ TỰ NGUYỆN
­ THÔN TÍNH
BỘ LẠC

­ TỰ NGUYỆN

Quan hệ ngoại tộc xuất 
hiện dòng họ
Đã có phân công lao động 

Có tên gọi

­ THÔN TÍNH
SƠ ĐỒ: 2A

Tôn giáo hình thành (lễ 
nghi)

CHIẾM 
HỮU   
NÔ       
LỆ

Muôn dân, trăm họ

Phân công lao động cao hơn
PHONG
KIẾN

BỘ TỘC
Tên gọi, văn hóa…
- TỰ NGUYỆN
- THÔN TÍNH

Tôn giáo phát triển cao (pháp
giáo, kinh thánh…)
Kinh tế chung
Ngôn ngữ chung

DÂN TỘC

SƠ ĐỒ: 2B

Lãnh thổ chung
Tâm lý, văn hóa chung
thống nhất

TƯ BẢN
CHỦ
NGHĨA

Muôn dân, trăm họ

Phân công lao động cao hơn

BỘ TỘC
DAÂN TOÄC
- TỰ NGUYỆN
- THÔN TÍNH

Tên gọi, văn hóa…
Tôn giáo phát triển cao (pháp
giáo, kinh thánh…)
Kinh tế chung
Ngôn ngữ chung
Lãnh thổ chung

SƠ ĐỒ: 2B

Tâm lý, văn hóa chung
thống nhất

PHONG
KIẾN

1. KHAÙI NIEÄM, Ñ.TRÖNG C.BAÛN CUÛA DT
THÒ TOÄC - BOÄ LAÏC - BOÄ TOÄC
+ ÔÛ PHÖÔNG TAÂY
 Khi k.tế h.hoá - tiền tệ ph.triển  thị
CNTB
trường TB được mở rộng :
Ra ñôøi
- X.bỏ sự ngăn cách giữa các vùng, b.tộc
- caùc b.toäc
- Các c.đồng người bắt đầu ý thức về đặc
thuø DT và quyền sống …
 Do quaù trình ñoàng hoùa  từ một hoặc từ
nhiều b.tộc PK  cộng đồng DT (DTTS )
DAÂN
TOÄC

Đ.ĐIỂM : 1 QUỐC GIA , 1 DÂN TỘC

+ ÔÛ PHÖÔNG ÑOÂNG
THÒ TOÄC - BOÄ LAÏC - BỘ TOÄC

PK

DAÂN
TOÄC

 Do yêu cầu đoàn kết
- Chống xâm lược
- Chống thiên tai…
 Nhiều bộ tộc PK đã th.nhất về lãnh
thổ h.thành c.đồng DT (DTTTB)
DTTTB
Đ.ĐIỂM: 1 QUỐC GIA, NHIỀU DT

NGHÓA THÖÙ NHAÁT :

DT LAØ TOÄC NGÖÔØI.
( Toäc ngöôøi Kinh, toäc ngöôøi Möôøng, …caùc toäc ngöôøi
hôïp thaønh quoác gia DTVN )
- Laø c.ñoàng ngöôøi h.thaønh töï nhieân, l.daøi trong l.söû, oån
ñònh, beàn vöõng …
- Coù chung m.q.heä veà k.teá
- Coù chung tieáng noùi ( coù theå chung chöõ vieát )
- Coù chung neùt ñaëc thuø VH
- Daân toä...
CHÖÔNG IX
CHÖÔNG IX
VAÁN ÑEÀ DAÂN TOÄC
VAÁN ÑEÀ DAÂN TOÄC
TRONG QUAÙ TRÌNH
TRONG QUAÙ TRÌNH
XAÂY DÖÏNG CNXH
XAÂY DÖÏNG CNXH
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 9 - Người đăng: Parkhee Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 9 9 10 297