Ktl-icon-tai-lieu

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VỚI VẤN ĐỀ TÔN GIÁO

Được đăng lên bởi josephreina04
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 798 lần   |   Lượt tải: 5 lần
HỌC VIỆN QUÂN Y
KHOA LÝ LUẬN MÁC - LÊNIN
Sè…

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VỚI VẤN ĐỀ TÔN GIÁO
Môn học: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Bài : 11
Đối tượng : Dài hạn Y - Dược
Năm học : 20…

- 20…

Giảng viên
Đại tá, ThS: Nguyễn Văn Lập

Hà Nội – 20...
2

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
1. Phần thủ tục
Khoa

: Lý luận Mác - Lênin

Môn học

: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Đối tượng học viên: Dài hạn Y – Dược
Tên bài giảng : Chủ nghĩa xã hội với vấn đề tôn giáo
Tên giảng viên: Nguyễn Văn Lập
Năm học

:

Thời gian

: 135 phút

2. Các mục tiêu học tập
- Hiểu được bản chất, nguồn gốc và tính chất của tôn giáo.
- Biết được nguyên nhân tồn tại và những nguyên tắc giải quyết vấn đề tôn
giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Nắm vững và biết vận dụng những quan điểm, chính sách tôn giáo của
Đảng và Nhà nước ta trong quá trình học tập và công tác.
3. Kỹ thuật tiến hành cơ bản
3.1 Loại bài giảng: Lý thuyết.
3.2 Phương pháp: Diễn giảng
3.3 Hình thức tổ chức dạy học: Lên lớp tập trung.
3.4 Phương tiện dạy học: Phấn – bảng, máy chiếu
4. Phần thời gian và cấu trúc bài giảng
4.1 Tổ chức lớp:
4.2 Kiểm tra bài cũ:
4.3 Giới thiệu tài liệu tham khảo, nghiên cứu
4.4 Tiến hành nội dung bài giảng:

3

Thêi
gian

Néi dung

I.

Nh÷ng
PPDH
vËn
dông

Ph¬ng
tiÖn DH

HỌC VIỆN QUÂN Y
KHOA
LÝchÊt
LUẬN
MÁC - LÊNIN
B¶n chÊt, nguån gèc
vµ tÝnh
cña t«n

gi¸o.
1. B¶n chÊt vµ nguån gèc cña t«n gi¸o.
2. TÝnh chÊt cña t«n gi¸o.
®Ò t«n gi¸o trong thêi kú qu¸ ®é lªn
II. VÊnPHÊ
DUYỆT
chñ nghÜa
x· héi.
Ngày
thángnh©n
năm
1. Nguyªn
tån20...
t¹i cña t«n gi¸o trong
thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi.
nhiệm
khoa
2.Chủ
Nh÷ng
nguyªn
t¾c gi¶i quyÕt vÊn ®Ò t«n gi¸o
trong qu¸ tr×nh x©y dùng chñ nghÜa x· héi
III. TÝn ngìng t«n gi¸o ë ViÖt Nam vµ viÖc
thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi t«n gi¸o cña
§¶ng vµ Nhµ níc ta hiÖn nay

Sè…

DiÔn
gi¶i

B¶ng
phÊn

h®éng
cña
hv

Nghe
ghi,
tham
gia
x©y
dùng
bµi

Đại1.
tá,§Æc
ThS:
Nguyễn
Trường
®iÓm,
t×nh Văn
h×nh t«n
gi¸o ë ViÖt Nam.
2. Quan ®iÓm, chÝnh s¸ch t«n gi¸o cña §¶ng
vµ Nhµ níc ta hiÖn nay.

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VỚI VẤN ĐỀ TÔN GIÁO
5. Kiểm tra đánh giá

Môn học: Chủ nghĩa xã hội khoa học

6. Tổng kết bài giảng

: 11
7. Nhận xét rút kinh Bài
nghiệm
Đối tượng : Dài hạn Y - Dược
ThôngNăm
qua học : 20…

CHỦ NHIỆM KHOA

- 20…

Ngày

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

tháng

năm 20...

NGƯỜI LÀM KẾ HOẠCH

Giảng viên
Đại tá ThS Nguyễn Văn Lập
Đại tá ThS:
Trường

Nguyễn Văn Đại tá ThS Nguyễn Văn Lập

Hà Nội – 20…
4

Đại tá ThS Nguyễn Văn Lập

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VỚI VẤN ĐỀ TÔN GIÁO

5

Tôn giáo là một hình thái ý thức x...
2
HỌC VIỆN QUÂN Y
KHOA LÝ LUẬN MÁC - LÊNIN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VỚI VẤN ĐỀ TÔN GIÁO
Môn học: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Bài : 11
Đối tượng : Dài hạn Y - Dược
Năm học : 20 - 20…
Giảng viên
Đại tá, ThS: Nguyễn Văn Lập
Hà Nội – 20...
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VỚI VẤN ĐỀ TÔN GIÁO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VỚI VẤN ĐỀ TÔN GIÁO - Người đăng: josephreina04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VỚI VẤN ĐỀ TÔN GIÁO 9 10 705