Ktl-icon-tai-lieu

Chủ ngĩa duy vật lịch sử

Được đăng lên bởi boykutenhaozozo-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương III: Chủ nghĩa duy vật lịch sử
Yêu cầu: Sinh viên cần nắm được những nội dung cơ bản sau:
- Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ
phát triển của lực lượng sản xuất
- Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
- Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
- Hình thái KT - XH và quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình thái
kinh tế – xã hội
- Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng tạo lịch sử của
quần chúng nhân dân
* Khái niệm: Chủ nghĩa duy vật lịch sử là hệ thống quan điểm duy vật biện chứng
về xã hội; là kết quả của sự vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện
chứng và phép biện chứng duy vật vào việc nghiên cứu đời sống xã hội và lịch sử nhân
loại; đó là một trong những phát hiện vĩ đại nhất của chủ nghĩa Mác-Lênin.
I. Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với
trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
1. Sản xuất vật chất và vai trò của nó
a. Khái niệm sản xuất vật chất và phương thức sản xuất
*) Sản xuất: là hoạt động đặc trưng riêng có của con người và xã hội loài người.
Sản xuất xã hội bao gồm:
+ Sản xuất vật chất
+ Sản xuất tinh thần
+ Sản xuất ra bản thân con người
Ba quá trình này gắn bó chặt chẽ với nhau, trong đó sản xuất vật chất là cơ sở của
sự tồn tại và phát triển xã hội, là điểm phân biệt loài người với loài vật.
Khái niệm sản xuất vật chất: là quá trình con người sử dụng công cụ lao động tác
động vào tự nhiên, cải biến các dạng của tự nhiên nhằm tạo ra của cải vật chất thỏa mãn
nhu cầu tồn tại và phát triển của con người.
Khái niệm phương thức sản xuất: là cách thức con người thực hiện quá trình sản
xuất ra của cải vật chất ở những giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội loài người.
b. Vai trò của sản xuất vật chất và phương thức sản xuất đối với sự tồn
tại và phát triển của xã hội
* Vai trò của sản xuất vật chất
- Sản xuất vật chất là yêu cầu tất yếu khách quan để duy trì sự tồn tại, phát triển của
xã hội loài người.
- Sản xuất vật chất là cơ sở hình thành toàn bộ các mặt của đời sống xã hội như
QHXH về nhà nước, pháp quyền, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật
Mác viết: “Việc sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt vật chất trực tiếp tạo ra một cơ
sở, từ đó mà người ta phát triển các thể chế nhà nước, các quan điểm pháp quyền, nghệ
thuật, và thậm chí cả những quan niệm tôn giáo của con người ta”.
- Sự phát triển của sản xuất vật chất quyết định sự biến đổi, phát triể...
Chương III: Chủ nghĩa duy vật lịch sử
Yêu cầu: Sinh viên cần nắm được những nội dung cơ bản sau:
- Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ
phát triển của lực lượng sản xuất
- Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
- Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
- Hình thái KT - XH và quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình thái
kinh tế – xã hội
- Quan đim ca ch nghĩa duy vật lch s vcon ngưi và vai trò sáng to lch s ca
quần chúng nn dân
* Khái nim: Ch nghĩa duy vt lịch sử là hthng quan điểm duy vt biện chng
v xã hội; kết qu ca sự vận dng phương pháp lun của ch nghĩa duy vật bin
chng và phép bin chng duy vt vào vic nghiên cu đi sng xã hi và lch sử nhân
loại; đó là một trong nhng phát hin vĩ đi nht ca ch nghĩa Mác-Lênin.
I. Vai t của sản xut vật cht và quy luật quan hệ sản xut phù hợp với
trình đ phát trin ca lc lưng sn xut
1. Sn xut vt cht và vai trò ca nó
a. Khái nim sn xuất vt chất và phương thc sn xut
*) Sn xut: là hot động đc trưng riêng có ca con ngưi và xã hi loài ngưi.
Sản xut xã hi bao gm:
+ Sn xut vật cht
+ Sn xut tinh thn
+ Sn xut ra bn thân con ngưi
Ba quá trình này gn bó cht chẽ vi nhau, trong đó sn xut vật cht là cơ sở ca
s tồn ti và phát trin xã hi, đim phân bit loài ngưi vi loài vt.
Ki nim sn xut vt chất: là quá trình con ngưi sử dng công cụ lao đng tác
đng vào t nhiên, ci biến các dng ca tnhiên nhằm to ra ca ci vt cht tha mãn
nhu cu tn tại và phát trin ca con ngưi.
Ki nim pơng thc sản xut:cách thức con ngưi thực hin quá trình sn
xuất ra ca cải vt chất những giai đon lch s nht đnh ca xã hi loài ngưi.
b. Vai trò ca sn xut vt cht và phương thức sản xut đi vi sự tn
ti và phát trin ca xã hi
* Vai trò ca sn xuất vt cht
- Sn xuất vt chất là yêu cu tt yếu khách quan đ duy trì s tn ti, phát trin ca
xã hi loài ngưi.
- Sản xuất vật chtcơ sở nh thành toàn bộ các mt của đi sng xã hội như
QHXH v nhà c, pháp quyn, đo đc, tôn giáo, ngh thuật
Mác viết: “Vic sn xut ra nhng tư liu sinh hot vật cht trực tiếp to ra một cơ
s, từ đó mà ngưi ta phát trin các thể chế nhà nưc, các quan đim pháp quyền, ngh
thuật, và thậm chí c nhng quan nim tôn giáo ca con ngưi ta”.
- Sự phát trin ca sn xut vt cht quyết đnh sự biến đi, phát trin các mt ca
đi sng xã hội, quyết đnh phát triển xã hội t thấp đến cao.
Tóm lại: Sản xuất vt chất là mt hành đng lch sử và mãi mãi về sau, cũng như
hàng ngànm trưc đây và ngay cy gi, con ngưi phi từng phút, từng gitiến
hành ct là để duy trì s tn ti và phát triển ca mình.
Do vậy, mun m ngun gốc của các hin tượng hội phi m trong nguyên
nhân sâu xa của nó là nền sn xuất vt cht ca xã hội tươngng.
34
Chủ ngĩa duy vật lịch sử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ ngĩa duy vật lịch sử - Người đăng: boykutenhaozozo-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Chủ ngĩa duy vật lịch sử 9 10 615