Ktl-icon-tai-lieu

CHỦ QUYỀN TRÊN HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 271 trang   |   Lượt xem: 3785 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỸ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNGMONIQUE CHEMILLIER – GENDREAU

CHỦ QUYỀN
TRÊN HAI QUẦN ĐẢO
HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA
(SÁCH THAM KHẢO)

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
Hà Nội – 1998

Người dịch: Nguyễn Hồng Thao
Hiệu đính: Lưu Văn Lợi
Lê Minh Nghĩa

Tham gia đánh máy:
Hoa Phạm, Thảo Uyên, Thanh Tú, Nguyễn Duy Hiếu, Việt Phương, Pikachu, Khôi Nguyễn, Ngọc Thu, Thùy Minh
Nguyễn, Lê Hồng Thuận, Lê Trung Bảo, Trần Hoài Vũ, Phan Tuấn Quốc.

2

QUỸ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

MỤC LỤC
Trang
- Lời Nhà xuất bản___________________________ 4
- Lời nói đầu ________________________________ 5
- Chương I __________________________________ 19
CÁC DỮ KIỆN CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN
CÁC QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯƠNG SA


Các dữ kiện địa lý
- Khái quát
- Quần đảo Hoàng Sa
- Quần đảo Trường Sa



Vấn đề pháp lý
- Loại lãnh thổ và xác định tranh chấp
- Các quy phạm của pháp luật quốc tế được áp
dụng để giải quyết tranh chấp



Đại sự ký
- Trước thời kỳ thuộc địa
- Thời kỳ xâm chiếm thuộc địa của Pháp cho tới
cuối chiến tranh thế giới thứ hai
- Thời ký sau chiến tranh thế giới thứ hai- Chương II _________________________________ 53
VIỆC THỤ ĐẮC DANH NGHĨA BAN ĐẦU
 Các quy phạm của luật pháp quốc tế về thụ đắc
lãnh thổ cho đến nửa cuối của thế kỷ XIX
- Tính vật chất của các sữ việc
- Yếu tố chủ tâm


Hiểu biết hay phát hiện
Tình hình hai quần đảo trước thế kỷ XVIII
- Các tài liệu do người Trung Quốc đưa ra
- Các tài liệu do người Việt Nam đưa ra



Việc khẳng định chủ quyền (thế kỷ XVIII-XIX)
- Các tài liệu Việt Nam thế kỷ XVIII và XIX
- Việc hình thành một quyền đối với các đảo và
phạm vi của nó
- Sự thể hiện có thể có của các quyền mang tính
cạnh tranh

QUỸ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

- Chương III ________________________________ 83
SỰ TIẾN TRIỂN TIẾP THEO CỦA DANH
NGHĨA



3- Chương IV ________________________________ 136
CÁC KẾT LUẬN VÀ CÁC CƠ SỞ GIẢI QUYẾT
TRANH CHẤP

Hiệp ước Pháp – Trung, ngày 26-6-1887
Luật áp dụng trong thời kỳ sau 1884
- Các quy tắc liên quan tới chủ quyền trên một
lãnh thổ cuối thế kỷ XIX và sau đó
- Khái niệm về thừa kế nhà nước hay chính phủ và
các hậu quả của nó
- Nguyên tắc cấm thụ đắc lãnh thổ bằng vũ lực
- Khái niệm thời điểm kết tinh tranh chấp



Thực chất các quyền đối với các quần đảo
- Trường hợp quần đảo Hoàng Sa
- Trường hợp quần đảo Trường Sa



Các triển vọng giải quyết

- Thư mục _____________________________________ 145
- Các phụ lục ___________________________________ 158



Số...
QUỸ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG WWW.SEASFOUNDATION.ORG
Tham gia đánh máy:
Hoa Phạm, Thảo Uyên, Thanh Tú, Nguyễn Duy Hiếu, Việt Phương, Pikachu, Khôi Nguyễn, Ngọc Thu, Thùy Minh
Nguyễn, Lê Hồng Thuận, Lê Trung Bảo, Trần Hoài Vũ, Phan Tuấn Quốc.
MONIQUE CHEMILLIER – GENDREAU
CH QUYN
TRÊN HAI QUẦN ĐẢO
HOÀNG SA VÀ TRƯNG SA
(SÁCH THAM KHO)
NHÀ XUT BN CHÍNH TR QUC GIA
Hà Ni – 1998
Người dch: Nguyn Hng Thao
Hiệu đính: Lưu Văn Lợi
Lê Minh Nghĩa
CHỦ QUYỀN TRÊN HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHỦ QUYỀN TRÊN HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
271 Vietnamese
CHỦ QUYỀN TRÊN HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA 9 10 183