Ktl-icon-tai-lieu

Chủ trương, biện pháp của Đảng để xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng trong thời kỳ 1945 – 1946

Được đăng lên bởi hoangtran-2102-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 30938 lần   |   Lượt tải: 89 lần
I. Chủ trương, biện pháp của Đảng để xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng
trong thời kỳ 1945 – 1946
1. Chủ trương
1.1. Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng Tháng Tám
Thắng lợi của CMT8 đã xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến, thành lập Nhà nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử của dân tộc Việt
Nam: kỷ nguyên Độc lập - Tự do.
Ngay sau khi ra đời, nhân dân ta đứng trước bối cảnh vừa có những thuận lợi cơ bản
cũng như vừa gặp phải nhiều khó khăn lớn, hiểm nghèo trong công cuộc xây dựng và bảo
vệ nền độc lập dân tộc.
1.1.1. Thuận lợi cơ bản
• Thế giới
- Hệ thống XHCN do Liên Xô đứng đầu được hình thành.
- Phong trào Cách mạng vô sản, cách mạng giải phóng dân tộc ngày càng phát triển,
tạo một dòng thác Cách mạng.
- Phong trào dân chủ và hòa bình đang vươn lên mạnh mẽ.
• Trong nước
- Chính quyền cách mạng của nhân dân ta được thành lập có hệ thống từ trung ương
đến cơ sở.
- Đảng từ chỗ hoạt động bí mật nay ra cầm quyền; Đảng, chính quyền, lãnh tụ Hồ
Chí Minh có uy tín cao đối với dân tộc, được toàn dân tin tưởng.
- Nhân dân Việt Nam đã làm chủ được vận mệnh của mình, quý trọng nền độc lập tự
do của dân tộc và sẵn sàng chiến đấu hi sinh để bảo vệ nền độc lập tự do ấy.
1.1.2. Khó khăn
• Về chính trị: Thù trong giặc ngoài
- Ở miền Bắc, 20 vạn quân Tưởng, dưới danh nghĩa Đồng minh vào tước vũ khí
quân đội Nhật, thực chất là muốn tiêu diệt Đảng Cộng sản, phá tan Việt Minh, lật đổ
chính quyền nhân dân, lập chính phủ phản động làm tay sai cho Mỹ – Tưởng.
- Ở miền Nam, núp sau bóng quân Anh, thực dân Pháp quay trở lại đánh chiếm nước
ta một lần nữa, chúng đồng lõa với nhau nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, hòng tách
Nam Bộ ra khỏi Việt Nam.
- Bọn phản động tay sai cũng nổi lên khắp nơi, tìm mọi cách cản trở cuộc kiến quốc
của nhân dân ta.
• Về Kinh tế - Tài chính
- Nạn đói làm cho 2 triệu người chết, 50% diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang, lũ
lụt, hạn hán liên tiếp xảy ra.
- Công nghiệp đình đốn, ngoại thương bế tắc, giá cả hàng hóa tăng vọt.
- Tài chính gặp nhiều khó khăn: Ngân quỹ quốc gia trống rỗng, ngân hàng còn nằm
trong tay tư bản Pháp.

• Về văn hóa - xã hội: 95% dân số mù chữ, các tệ nạn xã hội (mê tín dị đoan, cờ bạc,

rượu chè, nghiện hút…) còn khá phồ biến trong xã hội
• Về ngoại giao: Nền độc lập của dân tộc chưa đựơc quốc gia nào công nhận và đặt
quan hệ ngoại giao.
Vận mệnh của nước nhà trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”
Chính quyền dân chủ nhân dân...
I. Chủ trương, biện pháp của Đảng để xây dựng bảo vệ chính quyền cách mạng
trong thời kỳ 1945 – 1946
1. Chủ trương
1.1. Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng Tháng Tám
Thắng lợi của CMT8 đã xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến, thành lập Nhà nước
Ṿt Nam Dân chủ Cộng hòa,mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử của dân tộc Ṿt
Nam: kỷ nguyên Độc lập - Tự do.
Ngay sau khi ra đời, nhân dân ta đứng trước bối cảnh vừa có những thuận lợi bản
cũng như vừa gặp phải nhiều khó khăn lớn, hiểm nghèo trong công cuộc xây dựng và bảo
vệ nền độc lập dân tộc.
1.1.1. Thuận lợi cơ bản
Thế giới
- Hệ thống XHCN do Liên Xô đứng đầu được hình thành.
- Phong trào Cách mạng vô sản, cách mạng giải phóng dân tộc ngày càng phát triển,
tạo một dòng thác Cách mạng.
- Phong trào dân chủ và hòa bình đang vươn lên mạnh mẽ.
Trong nước
- Chính quyền cách mạng của nhân dân ta được thành lậphệ thống từ trung ương
đến cơ sở.
- Đảng từ chỗ hoạt động mật nay ra cầm quyền; Đảng, chính quyền, lãnh tụ Hồ
Chí Minh có uy tín cao đối với dân tộc, được toàn dân tin tưởng.
- Nhân dân Việt Nam đã làm chủ được vận mệnh của mình, quý trọng nền độc lập tự
do của dân tộc và sẵn sàng chiến đấu hi sinh để bảo vệ nền độc lập tự do ấy.
1.1.2. Khó khăn
Về chính trị: Thù trong giặc ngoài
- miền Bắc, 20 vạn quân ởng, dưới danh nghĩa Đồng minh vào tước khí
quân đội Nhật, thực chất là muốn tiêu diệt Đảng Cộng sản, phá tan Việt Minh, lật đổ
chính quyền nhân dân, lập chính phủ phản động làm tay sai cho Mỹ – Tưởng.
- Ở miền Nam, núp sau bóng quân Anh, thực dân Pháp quay trở lại đánh chiếm nước
ta một lần nữa, chúng đồng lõa với nhau nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, hòng tách
Nam Bộ ra khỏi Việt Nam.
- Bọn phản động tay sai cũng nổi lên khắp nơi, tìm mọi cách cản trở cuộc kiến quốc
của nhân dân ta.
Về Kinh tế - Tài chính
- Nạn đói làm cho 2 triệu người chết, 50% diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang,
lụt, hạn hán liên tiếp xảy ra.
- Công nghiệp đình đốn, ngoại thương bế tắc, giá cả hàng hóa tăng vọt.
- Tài chính gặp nhiều khó khăn: Ngân quỹ quốc gia trống rỗng, ngân hàng còn nằm
trong tay tư bản Pháp.
Chủ trương, biện pháp của Đảng để xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng trong thời kỳ 1945 – 1946 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ trương, biện pháp của Đảng để xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng trong thời kỳ 1945 – 1946 - Người đăng: hoangtran-2102-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Chủ trương, biện pháp của Đảng để xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng trong thời kỳ 1945 – 1946 9 10 622