Ktl-icon-tai-lieu

Chủ trương tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8/ 1945

Được đăng lên bởi phungphuongminh
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 567 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ TÀI:

CHỦ TRƯƠNG TỔNG KHỞI NGHĨA GIÀNH
CHÍNH QUYỀN THÁNG 8/1945
MỤC LỤC
PHẦN 1: BỐI CẢNH LỊCH SỬ......................................................................................1
1.1. Tình hình thế giới..............................................................................................1
1.2. Tình hình trong nước........................................................................................3
PHẦN 2. CHỦ TRƯƠNG TỔNG KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN CỦA
ĐẢNG THÁNG 8/1945....................................................................................................7
2.1. Quá trình chuẩn bị trước Cách mạng tháng Tám năm 1945........................7
2.1.1 Chuẩn bị về chủ trương, đường lối cách mạng....................................7
2.1.2. Lực lượng chính trị...............................................................................7
2.1.3. Lực lượng vũ trang................................................................................9
2.1.4. Xây dựng căn cứ địa cách mạng.........................................................10
2.1.5. Chuẩn bị về mặt văn hoá, tư tưởng....................................................11
2.2. Nhận định tình hình và dự báo thời cơ..........................................................12
2.3. Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước và tiến hành khởi nghĩa từng
phần........................................................................................................................23
2.4. Chủ trương Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945...................25
PHẦN 3. KẾT LUẬN.....................................................................................................32
TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................34

1

PHẦN 1: BỐI CẢNH LỊCH SỬ
1.1. Tình hình thế giới.
Trong từ năm 1939 cho đến năm 1945 tình hình thế giới diễn biến rất khẩn
trương và phức tạp luôn luôn chuyển biến không ngừng thuận lợi xen lẫn với khó
khăn. Cách mạng nước ta chịu những tác động to lớn từ cục diện Chiến tranh thế giới
thứ hai.
Ngày 1-9-1939, Phát Xít Đức tấn công Ba Lan, Chiến tranh thế giới thứ hai
bùng nổ. Quân Đức tiến công sang phía Tây trước và từ tháng 4 năm 1940 đến đầu
năm 1941 đã chiếm và đặt ách thống trị lên hầu hết các nước Tây Âu và Đông Âu tư
bản chủ nghĩa. Ngày 22-6 -1940 Pháp thua Đức.
Nhật Bản mở rộng chiếm đông Trung Quốc, tiến xuống Đông Nam Á. Ngày
22-9-1940 quân đội Nhật Bản tiến vào Lạng Sơn và đổ bộ vào...
ĐỀ TÀI
CHỦ TRƯƠNG TỔNG KHỞI NGHĨA GIÀNH
CHÍNH QUYỀN THÁNG 8/1945
MỤC LỤC
PHẦN 1: BỐI CẢNH LỊCH SỬ......................................................................................1
1.1. Tình hình thế giới..............................................................................................1
1.2. Tình hình trong nước........................................................................................3
PHẦN 2. CHỦ TRƯƠNG TỔNG KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN CỦA
ĐẢNG THÁNG 8/1945....................................................................................................7
2.1. Quá trình chuẩn bị trước Cách mạng tháng Tám năm 1945........................7
2.1.1 Chuẩn bị về chủ trương, đường lối cách mạng....................................7
2.1.2. Lực lượng chính trị...............................................................................7
2.1.3. Lực lượng vũ trang................................................................................9
2.1.4. Xây dựng căn cứ địa cách mạng.........................................................10
2.1.5. Chuẩn bị về mặt văn hoá, tư tưởng....................................................11
2.2. Nhận định tình hình và dự báo thời cơ..........................................................12
2.3. Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước và tiến hành khởi nghĩa từng
phần........................................................................................................................23
2.4. Chủ trương Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945...................25
PHẦN 3. KẾT LUẬN.....................................................................................................32
TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................34
Chủ trương tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8/ 1945 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ trương tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8/ 1945 - Người đăng: phungphuongminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Chủ trương tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8/ 1945 9 10 50