Ktl-icon-tai-lieu

Chức năng của pháp luật

Được đăng lên bởi Hương Giang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỨC NĂNG CỦA PHÁP LUẬT: (theo từ điển bách khoa toàn thư)
Những hướng tác động của pháp luật lên đối tượng điều chỉnh của nó. Pháp luật có nhiệm vụ
củng cố và điều chỉnh những quan hệ xã hội phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị. Pháp
luật là hệ thống những quy phạm xã hội có tính bắt buộc chung đối với mọi người, được bảo
đảm bằng sức mạnh của nhà nước. Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng xã hội luôn luôn
quan hệ chặt chẽ với nhau và tác động lẫn nhau. Nhà nước không thể thực hiện chức năng của
mình nếu không có pháp luật. Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước đều phải dựa vào
pháp luật, trên cơ sở pháp luật. Pháp luật là phương tiện cần thiết của quản lí nhà nước, là
hình thức thực hiện chính sách của nhà nước. Pháp luật bao trùm lên toàn bộ các lĩnh vực
khác nhau của đời sống xã hội. Pháp luật củng cố quan hệ sở hữu, điều chỉnh những phương
pháp và hình thức phân công lao động, phân phối những sản phẩm giữa các thành viên của xã
hội (luật dân sự và luật lao động); quy định tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước (luật
nhà nước và hành chính); quy định những biện pháp đấu tranh với những hành vi xâm phạm
đến những quan hệ xã hội và thủ tục giải quyết những xung đột (luật hình sự và luật tố tụng
hình sự); tác động đến nhiều hình thức những quan hệ giữa các cá nhân (luật hôn nhân gia
đình). Pháp luật thực hiện ba chức năng cơ bản: 1) Chức năng tổ chức: quy định cơ cấu và
trình tự hoạt động của nhà nước và những cấp hệ hiện hành khác trong xã hội (phân chia thẩm
quyền và trật tự hoạt động của các cơ quan nhà nước, vị trí và trật tự hoạt động và mối quan
hệ lẫn nhau giữa các tổ chức và cơ quan của nhà nước). 2) Chức năng bảo đảm và bảo vệ:
xác định những quy tắc giải quyết và trình tự xem xét những xung đột xảy ra trong xã hội và
bảo vệ xã hội tránh khỏi những vi phạm pháp luật khác nhau (trong mối quan hệ này pháp luật
có quan hệ thường xuyên với hệ thống tư pháp). 3) Chức năng tư tưởng: tác động bằng những
biện pháp nhất định đến nhận thức và hành vi của con người một cách phù hợp. Hình thức đặc
biệt của ý thức xã hội có quan hệ với sự hiện diện của pháp luật - ý thức pháp luật.
Chức năng của pháp luật là những phương diện, mặt hoạt động chủ yêu của pháp luật, thể
hiện bản chất và giá trị xã hội của pháp luật.
Pháp luật có ba chức năng chủ yếu:
a- Chức năng điều chỉnh các quan hệ xã hội
Là sự tác động trực tiếp của pháp luật tới các quan hệ xã hoọi và được thực hiện thông qua
việc ghi nhạn qui định cho phép, ngăn cấm, khuyến khích, qui định ...
CHỨC NĂNG CỦA PHÁP LUẬT: (theo từ điển bách khoa toàn thư)
Những hướng tác động của pháp luật lên đối tượng điều chỉnh của nó. Pháp luật có nhiệm vụ
củng cố và điều chỉnh những quan hệ xã hội phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị. Pháp
luật là hệ thống những quy phạm xã hội có tính bắt buộc chung đối với mọi người, được bảo
đảm bằng sức mạnh của nhà nước. Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng xã hội luôn luôn
quan hệ chặt chẽ với nhau và tác động lẫn nhau. Nhà nước không thể thực hiện chức năng của
mình nếu không có pháp luật. Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước đều phải dựa vào
pháp luật, trên cơ sở pháp luật. Pháp luật là phương tiện cần thiết của quản lí nhà nước, là
hình thức thực hiện chính sách của nhà nước. Pháp luật bao trùm lên toàn bộ các lĩnh vực
khác nhau của đời sống xã hội. Pháp luật củng cố quan hệ sở hữu, điều chỉnh những phương
pháp và hình thức phân công lao động, phân phối những sản phẩm giữa các thành viên của xã
hội (luật dân sự và luật lao động); quy định tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước (luật
nhà nước và hành chính); quy định những biện pháp đấu tranh với những hành vi xâm phạm
đến những quan hệ xã hội và thủ tục giải quyết những xung đột (luật hình sự và luật tố tụng
hình sự); tác động đến nhiều hình thức những quan hệ giữa các cá nhân (luật hôn nhân gia
đình). Pháp luật thực hiện ba chức năng cơ bản: 1) Chức năng tổ chức: quy định cơ cấu và
trình tự hoạt động của nhà nước và những cấp hệ hiện hành khác trong xã hội (phân chia thẩm
quyền và trật tự hoạt động của các cơ quan nhà nước, vị trí và trật tự hoạt động và mối quan
hệ lẫn nhau giữa các tổ chức và cơ quan của nhà nước). 2) Chức năng bảo đảm và bảo vệ:
xác định những quy tắc giải quyết và trình tự xem xét những xung đột xảy ra trong xã hội và
bảo vệ xã hội tránh khỏi những vi phạm pháp luật khác nhau (trong mối quan hệ này pháp luật
có quan hệ thường xuyên với hệ thống tư pháp). 3) Chức năng tư tưởng: tác động bằng những
biện pháp nhất định đến nhận thức và hành vi của con người một cách phù hợp. Hình thức đặc
biệt của ý thức xã hội có quan hệ với sự hiện diện của pháp luật - ý thức pháp luật.
Chức năng của pháp luật là những phương diện, mặt hoạt động chủ yêu của pháp luật, thể
hiện bản chất và giá trị xã hội của pháp luật.
Pháp luật có ba chức năng chủ yếu:
a- Chức năng điều chỉnh các quan hệ xã hội
Là sự tác động trực tiếp của pháp luật tới các quan hệ xã hoọi và được thực hiện thông qua
việc ghi nhạn qui định cho phép, ngăn cấm, khuyến khích, qui định quyền và nghĩa vụ của các
chủ thể. Như vậy, chức năng chính của pháp luật là hướng các qui phạm xã hội vào phạm vi,
khuôn mẫu và tạo ra điều kiện cho các quan hệ xã hội phát triển trong một trật tự chung.
b- Chức năng bảo vệ các quan hệ xã hội
Pháp luật qui định những phương tiện nhằm bảo vệ các quan hệ xã hội (Các quy định về xử
phạt hành vi vi phạm – chế tài, hệ thống cơ quan bảo vệ pháp luật), nền tảng của xã hội khi có
các vi phạm pháp luậ. Ngoài ra, pháp luật còn loại trừ (Cấm) các quan hệ xã hội lạc hậu, không
phù hợp với bản chất chế độ (bói toán, lên đồng….)
c- Chức năng giáo dục
Chức năng này được thực hiện bằng các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, thông qua sự tác
động gián tiếp đến ý thức của tâm lý con người làm cho họ có hành động phù hợp với cách xử
sự ghi trong qui phạm pháp luật.
Chức năng của pháp luật - Trang 2
Chức năng của pháp luật - Người đăng: Hương Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chức năng của pháp luật 9 10 563