Ktl-icon-tai-lieu

Chức năng hệ thống

Được đăng lên bởi Vuonghc2
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 896 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG
3.1. MÔ HÌNH PHÂN RÃ CHỨC NĂNG
Xác định chức năng nghiệp vụ là bước đầu tiên của việc phân tích hệ thống.
Để phân tích yêu cầu thông tin của tổ chức ta phải biết được tổ chức đó thực hiện
những nhiệm vụ, chức năng gì. Từ đó, tìm ra các dữ liệu, các thông tin được sử
dụng và tạo ra trong các chức năng. Đồng thời, cũng phải tìm ra những hạn chế,
mối ràng buộc đặt lên các chức năng đó.
3.1.1. Định nghĩa mô hình phân rã chức năng
Mô hình phân rã chức năng (BFD – Business Function Diagram) là công cụ
biểu diễn việc phân rã có thứ bậc đơn giản các công việc cần thực hiện. Mỗi công
việc được chia ra làm các công việc con, số mức chia ra phụ thuộc kích cỡ và độ
phức tạp của hệ thống.
Ví dụ về mô hình phân rã chức năng:
Qu¶n lý doanh nghiÖp

QL nh©n sù

QL tμi chÝnh

QL vËt t−

QL ®¬n hμng

QL ng−êi L§

QL thu chi

QL thiÕt bÞ

TiÕp thÞ

Tr¶ c«ng L§

H¹ch to¸n

QL nguyªn liÖu

QL b¸n hμng

Hình 3.1. Sơ đồ phân rã chức năng của hệ thống quản lý doanh nghiệp
3.1.2. Các thành phần của mô hình phân rã chức năng
a. Khái niệm về chức năng trong hệ thống thông tin
Chức năng là công việc mà tổ chức cần làm và được phân theo nhiều mức từ
tổng hợp đến chi tiết.
Cần chú ý cách đặt tên cho chức năng, tên chức năng phải là một mệnh đề
động từ, gồm động từ và bổ ngữ. Động từ thể hiện hoạt động, bổ ngữ thường liên

quan đến các thực thể dữ liệu trong miền nghiên cứu. Tên các chức năng phải
phản ánh được các chức năng của thế giới thực chứ không chỉ dùng cho hệ thông
tin. Tên của chức năng cần ngắn và giải thích đủ nghĩa của chức năng và phải sử
dụng thuật ngữ nghiệp vụ.
Mỗi chức năng có một tên duy nhất, các chức năng khác nhau phải có tên khác
nhau. Để xác định tên cho chức năng có thể bàn luận và nhất trí với người sử
dụng.
Ví dụ: Chức năng lấy đơn hàng, Mua hàng, Bảo trì kho….được biểu diễn như sau:
+ Hình thức biểu diễn: hình chữ nhật
Tên chức năng

Mua hàng

b. Quan hệ phân cấp chức năng
Mỗi chức năng được phân rã thành các chức năng con. Các chức năng con có
quan hệ phân cấp với chức năng cha.
Biểu diễn mối quan hệ phân cấp chức năng như sau:

Mô hình phân rã chức năng được biểu diễn thành hình cây phân cấp.
Ví dụ về mô hình phân rã chức năng của chức năng tuyển nhân viên như sau:

Tuyển nhân viên

§¨ng th«ng b¸o tuyÓn ng−êi

NhËn vμ xem xÐt hå s¬

TiÕn hμnh pháng vÊn hoÆc thi

Bá c¸c tr−êng hîp kh«ng tho¶ m·n
Giao viÖc cho ng−êi lμm míi

Hình 3.2. Sơ đồ phân cấp chức năng của công việc tuyển nhân viên
3.1.3. Đặc điểm và mục đích...
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CHC NĂNG CA H THNG
3.1. MÔ HÌNH PHÂN RÃ CHC NĂNG
Xác định chc năng nghip v là bước đầu tiên ca vic phân tích h thng.
Để phân tích yêu cu thông tin ca t chc ta phi biết đưc t chc đó thc hin
nhng nhim v, chc năng gì. T đó, tìm ra các d liu, các thông tin được s
dng và to ra trong các chc năng. Đồng thi, cũng phi tìm ra nhng hn chế,
mi ràng buc đặt lên các chc năng đó.
3.1.1. Định nghĩa mô hình phân rã chc năng
Mô hình phân rã chc năng (BFD – Business Function Diagram) là công c
biu din vic phân rã có th bc đơn gin các công vic cn thc hin. Mi công
vic được chia ra làm các công vic con, s mc chia ra ph thuc kích cđộ
phc tp ca h thng.
Ví d v mô hình phân rã chc năng:
Qu¶n l
ý
doanh n
g
hiÖ
p
QL nh©n s
ù
QL n
g
êi L§
Tr¶ c«n
g
QL tμi chÝnh
QL thu chi
H¹ch to¸n
QL vËt t
QL thiÕt bÞ
QL nguyªn liÖu
QL ®¬n hμn
g
TiÕ
p
thÞ
QL b¸n hμn
Hình 3.1. Sơ đồ phân rã chc năng ca h thng qun lý doanh nghip
3.1.2. Các thành phn ca mô hình phân rã chc năng
a. Khái nim v chc năng trong h thng thông tin
Chc năng là công vic mà t chc cn làmđược phân theo nhiu mc t
tng hp đến chi tiết.
Cn chú ý cách đặt tên cho chc năng, tên chc năng phi là mt mnh đề
động t, gm động t và b ng. Động t th hin hot động, b ng thường liên
Chức năng hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chức năng hệ thống - Người đăng: Vuonghc2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Chức năng hệ thống 9 10 764