Ktl-icon-tai-lieu

Chứng minh rằng công nghiệp hóa hiện đại hóa là con đường tất yếu để đưa nước ta từ nông nghiệp lạc hậu, trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại vào năm 2020

Được đăng lên bởi cakeluong
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 4494 lần   |   Lượt tải: 40 lần
Thuyết Trình Môn Học Đường Lối Cách
Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đề tài: Anh chị hãy chứng minh rằng công nghiệp hóa hiện đại hóa là
con đường tất yếu để đưa nước ta từ nông nghiệp lạc hậu, trở thành
nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Thành Viên Nhóm:
1.
2.
3.
4.
5.

Trần Thanh Hải
Nguyễn Trà Anh Khoa
Nguyễn Hoàng Kha
Phạm Văn Thi
Lương Phạm Trung Khánh (nhóm trưởng)

0

I. Khái Niệm Công nghiệp hóa và Hiện Đại Hóa
-

Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất từ
sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động

-

dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí.
Hiện đại hóa là quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học và công
nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế
xã - hội.

Vậy CNH, HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện các hoạt động kinh tế và
quản lí kinh tế – xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách
phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại
nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.
II. Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Là Con Đường Tất Yếu Ờ Việt Nam
1. Phương thức lao động trước năm 1960
- Không có máy móc
- Lao động thủ công, chỉ dựa vào sức của con người và động vật
+ Dùng sức trâu để cày ruộng “con trâu đi trước, cái cày theo sau”
+ Lao động thủ công: Chưa áp dụng khoa học và kỹ thuật mà dựa vào tư duy kinh
nghiệm “nhất nước, nhì phần, tam cần, tứ giống”
+ Còn phụ thuộc vào thời tiết, chưa biết cách khắc phục Thiên tai, hạn hán. Một
năm chỉ 2 vụ mùa “tháng năm, tháng mưới cả làng đi gặt”
=> Năng suất thấp, kinh tế không phát triển.
2. Công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới( 1960 - 1986)
- Đường lối công nghiệp hóa đất nước đã được hình thành từ Đại hội III (tháng 9-1960)
của Đảng
=> Quá trình công nghiệp hóa của nước ta diễn ra trong bối cảnh tình hình trong
nước và quốc tế luôn diễn biến phức tạp và không thuận chiều
1

- Thực hiện công nghiệp hóa được 4 năm (1960 – 1964) thì đế quốc Mỹ mở rộng chiến
tranh phá hoại ra miền Bắc
=> Đất nước phải trực tiếp thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Miền Bắc
vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa xây dựng kinh tế, miền Nam thực
hiện cách mạng giải phóng dân tộc
a. Ở miền bắc
- Ở miền Bắc, đặc điểm lớn nhất là từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên
chủ nghĩa xã hội không trải qua phát triển chủ nghĩa tư bản, mặt khác, vừa phải xây dựng
CNXH vừa phả...
Thuyết Trình Môn Học Đường Lối Cách
Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đề tài: Anh chị hãy chứng minh rằng công nghiệp hóa hiện đại hóa là
con đường tất yếu để đưa nước ta từ nông nghiệp lạc hậu, trở thành
nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại vào năm 2020.
Thành Viên Nhóm:
1. Trần Thanh Hải
2. Nguyễn Trà Anh Khoa
3. Nguyễn Hoàng Kha
4. Phạm Văn Thi
5. Lương Phạm Trung Khánh (nhóm trưởng)
0
Chứng minh rằng công nghiệp hóa hiện đại hóa là con đường tất yếu để đưa nước ta từ nông nghiệp lạc hậu, trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại vào năm 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chứng minh rằng công nghiệp hóa hiện đại hóa là con đường tất yếu để đưa nước ta từ nông nghiệp lạc hậu, trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại vào năm 2020 - Người đăng: cakeluong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chứng minh rằng công nghiệp hóa hiện đại hóa là con đường tất yếu để đưa nước ta từ nông nghiệp lạc hậu, trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại vào năm 2020 9 10 63