Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 1: ĐIỀU KHIỂN LOGIC

Được đăng lên bởi boybattu1110
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2480 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG 1: ĐIỀU KHIỂN LOGIC
1.1. KHÁI NIỆM QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN
“Điều khiển” là quá trình của một hệ thống, trong đó dưới tác động của một hay
nhiều đại lượng vào thi đại lượng ra sẽ thay đổi theo một quy luật nhất định.
1.1.1. Hệ thống điều khiển
Hệ thống điều khiển bao gồm thiết bị điều khiển và đối tượng điều khiển, được thể
hiện như sơ đồ hình 1.1.
Tín hiệu nhiễu z
Dây chuyền sản xuất
xe1
xe2

Thiết bị điều khiển

Đối tượng điều khiển
xa

xe
Tín hiệu điều khiển

Hình 1.1. Sơ đồ hệ thống điều khiển

Đối tượng điều khiển: Thiết bị, máy móc trong kỹ thuật.
Thiết bị điều khiển: Các phần tử truyền tín hiệu, phần tử xử lý và điều khiển, cơ cấu
chấp hành, thể hiện như sơ đồ hình 1.2.
P/tử truyền tín hiệu

Phần tử xử lý và
điều khiển

Cơ cấu chấp hành

Hình 1.2. Các phần tử của hệ thống điều khiển

Trong đó:
Phần tử truyền tín hiệu: nhận những giá trị của đại lượng vậy lý và là đại lượng
vào...
Ví dụ: công tắc, nút bấm, công tắc hành trình, cảm biến, …
Phần tử xử lý tín hiệu và điều khiển: xử lý tín hiệu vào theo một quy tắc logic, làm
thay đổi trạng thái của phần tử điều khiển, điều khiển dòng năng lượng theo yêu cầu để
làm thay đổi trạng thái của cơ cấu chấp hành.
Ví dụ: van đảo chiều, van chắn (van một chiều, van logic OR, van logic AND), van
tiết lưu, van áp suất, rơle, phần tử khuếch đại, phần tử chuyển đổi tín hiệu, …
Cơ cấu chấp hành: thay đổi trạng thái của đối tượng điều khiển, là đại lượng ra của
mạch điều khiển.
Ví dụ: xilanh, động cơ, bộ biến đổi áp lực.v.v.

1

Tín hiệu điều khiển: đại lượng ra xa của thiết bị điều khiển và đại lượng vào xe của đối
tượng điều khiển.
Tín hiệu nhiễu z: đại lượng được tác động từ bên ngoài vào hệ thống và gây ảnh hưởng
xấu đến hệ thống điều khiển.
1.1.2. Các loại tín hiệu điều khiển
Thông tin (tín hiệu vào xe và tín hiệu ra xa) để cho mạch điều khiển hoạt động theo
một quy luật định sẵn có thể thực hiện được như tín hiệu áp suất, giá trị áp suất được
gọi là thông số tín hiệu. Tín hiêu tương tự (liên tục) và tín hiệu rờI rạc được thể hiện
qua hình 1.3.
Tương tự

Rời rạc
Tín hiệu nhị phân

Tín hiệu số

Tín hiệu bộ ba

Hình 1.3. Phân loại tín hiệu

1.2. CÁC PHẦN TỬ LOGIC
Trong điều khiển logic có hai trạng thái, đó là trạng thái “0” và trạng thái “1”.
Ví dụ 1:
Nếu a = 0 thì L = 0
L
a
Nếu a = 1 thì L = 1
Ta có thể viết L = a
Trong đó: a là nút ấn thường mở; L là đèn tín hiệu.
Ví dụ 2:
Nếu b = 0 thì L = 1
Nếu b = 1 thì L = 0
L
b
−
Ta có thể viết L = b
−

Trong đó: b là nút ấn thường đóng; L = b là phủ định của b

2

Ví d...
1
CHƯƠNG 1: ĐIU KHIN LOGIC
1.1. KHÁI NIM QUÁ TRÌNH ĐIU KHIN
Điu khin” là quá trình ca mt h thng, trong đó dưới tác động ca mt hay
nhiu đại lượng vào thi đại lượng ra s thay đổi theo mt quy lut nht định.
1.1.1. H thng điu khin
H thng điu khin bao gm thiết b điu khin và đối tượng điu khi
n, được th
hin như sơ đồ hình 1.1.
Đối tượng điu khin: Thiết b, máy móc trong k thut.
Thiết b điu khin: Các phn t truyn tín hiu, phn t x lý và điu khin, cơ cu
chp hành, th hin như sơ đồ hình 1.2.
Trong đó:
Phn t truyn tín hiu: nh
n nhng giá tr ca đại lượng vy lý và là đại lượng
vào...
Ví d: công tc, nút bm, công tc hành trình, cm biến, …
Phn t x lý tín hiu và điu khin: x lý tín hiu vào theo mt quy tc logic, làm
thay đổi trng thái ca phn t điu khin, điu khin dòng năng lượng theo yêu cu để
làm thay đổi trng thái ca cơ cu chp hành.
Ví d
: van đảo chiu, van chn (van mt chiu, van logic OR, van logic AND), van
tiết lưu, van áp sut, rơle, phn t khuếch đại, phn t chuyn đổi tín hiu, …
Cơ cu chp hành: thay đổi trng thái ca đối tượng điu khin, là đại lượng ra ca
mch điu khin.
Ví d: xilanh, động cơ, b biến đổi áp lc.v.v.
P/t truyn tín hiu
Phn t x lý và
điu khin
Cơ cu chp hành
Hình 1.2. Các phn t ca h thng điu khin
Hình 1.1. Sơ đồ h thng điu khin
Thiết b điu khin
Đối tượng điu khin
Tín hiu nhiu z
Dây chuyn sn xut
x
e1
x
e2
x
e
x
a
Tín hiu điu khin
CHƯƠNG 1: ĐIỀU KHIỂN LOGIC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 1: ĐIỀU KHIỂN LOGIC - Người đăng: boybattu1110
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
CHƯƠNG 1: ĐIỀU KHIỂN LOGIC 9 10 977