Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4 Công nghiệp hóa nông thôn Trung Quốc trong bối cảnh của sự thần kì Đông Á

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 185 trang   |   Lượt xem: 2341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÛÚNG 4CHÛÚNG 4
CÖNG NGHIÏÅP HOAÁ NÖNG THÖN
TRUNG QUÖËC TRONG BÖËI CAÃNH
CUÃA SÛÅ THÊÌN KYÂ ÀÖNG AÁ
Justin Yifu Lin vaâ Yang PaoJustin Yifu Lin vaâ Yang Pao
C
öng nghiïåp hoaá nöng thön, möåt hiïån tûúång àùåc thuâ cuãa
Àöng AÁ, húåp thaânh möåt böå phêån khöng thïí taách rúâi cuãa
sûå thêìn kyâ Àöng AÁ. Laâ nïìn kinh tïë lúán nhêët trong khu
vûåc, Trung Quöëc àaä àuöíi kõp, nïëu khöng muöën noái laâ
vûúåt, caác nûúác laáng giïìng trong cöng cuöåc cöng nghiïåp hoaá nöng
thön. Sûå phaát triïín kinh tïë cuãa Trung Quöëc trong 20 nùm qua àaä
àûúåc sûå tùng trûúãng nhanh choáng cuãa khu vûåc cöng nghiïåp nöng
thön, bao göìm vö söë caác doanh nghiïåp nöng thön qui mö nhoã do
caác hûúng trêën, laâng xaä vaâ caá nhên thaânh lêåp höî trúå maånh meä
1
. Neát
àùåc thuâ cuãa Trung Quöëc laâ úã qui mö chûa tûâng thêëy cuãa nhûäng
doanh nghiïåp naây. Nùm 1978, coá chûa àêìy 10% lûåc lûúång lao àöång
nöng thön tham gia vaâo caác hoaåt àöång cöng nghiïåp, vaâ khu vûåc phi
nöng nghiïåp chó chiïëm 8% thu nhêåp nöng thön; àïën nùm 1996, 30%
lûåc lûúång lao àöång nöng thön àaä laâm viïåc trong ngaânh cöng nghiïåp
àõa phûúng, vaâ thu nhêåp phi nöng nghiïåp àaä chiïëm túái 34% töíng
thu nhêåp nöng thön. Mùåc duâ vai troâ cuãa noá trong sûå phên hoaá thu
nhêåp theo vuâng vêîn coân nhiïìu tranh caäi, nhûng sûå tùng trûúãng
maånh meä naây àaä goáp phêìn laâm cho viïåc phên phöëi thu nhêåp bònh
àùèng hún úã cêëp àõa phûúng.
Têìm cúä vaâ töëc àöå cöng nghiïåp hoaá nöng thön Trung Quöëc àaä thu
http://ebooks.vdcmedia.com
Chương 4 Công nghiệp hóa nông thôn Trung Quốc trong bối cảnh của sự thần kì Đông Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 4 Công nghiệp hóa nông thôn Trung Quốc trong bối cảnh của sự thần kì Đông Á - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
185 Vietnamese
Chương 4 Công nghiệp hóa nông thôn Trung Quốc trong bối cảnh của sự thần kì Đông Á 9 10 381