Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DU LỊCH I – KHÁI NIỆM VAI TRÒ CỦA TÀI NGUYÊN DU LỊCH ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG I (05 tiết)

1 of 11CHƯƠNG I (05 tiết)
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÀI
NGUYÊN DU LỊCH
I – KHÁI NIỆM VAI TRÒ CỦA TÀI NGUYÊN DU LỊCH ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN
DU LịCH
1. Khái niệm: Tài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, di tích cách
mạng, giá trị nhân văn, công trình lao động, sáng tạo của con người có thể được sử
dụng nhằm thoả mãn nhu cầu du lịch.
- Là yếu tố cơ bản để hình thành các điểm du lịch, khu du lịch, nhằm tạo ra sự hấp dẫn
du lịch (pháp lệnh du lịch Việt Nam 1999).
2. Vai trò của tài nguyên du lịch
+ Tài nguyên du lịch là yếu tố cơ bản để hình thành các sản phẩm du lịch, chất lượng
của sản phẩm và hiệu quả của hoạt động du lịch.
+ Tài nguyên du lịch là cơ sở quan trọng để phát triển các loại hình du lịch
+ Tài nguyên du lịch là một bộ phận cấu thành quan trọng của tổ chức lãnh thổ du lịch
+ Tài nguyên du lịch còn ảnh hưởng đến quy mô, thứ bậc của khách sạn và quyết định
tính mùa vụ đi du lịch của khách du lịch.
II - ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI TÀI NGUYÊN DU LỊCH
1. Đặc điểm chung của tài nguyên du lịch
·
Tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, trong đó có nhiều tài nguyên đặc sắc và độc
đáo có sức hấp dẫn lớn đối với khách du lịch.
·
Tài nguyên du lịch không chỉ có giá trị hữu hình mà còn có những giá trị vô hình
(tạo cảm xúc thẩm mỹ văn hoá của khách).
· Tài nguyên du lịch có thời gian khai thác khác nhau, tạo nên tính mùa vụ du lịch
·
Tài nguyên du lịch được khai thác tại chổ để tạo ra sản phẩm du lịch, nên có sức hút
cơ sở hạ tầng và khách du lịch tới nơi tập trung các tài nguyên đó.
· Tài nguyên du lịch có thể sử dụng nhiều lần, nếu sử dụng kết hợp với bảo vệ
· Tài nguyên du lịch đời hỏi được bảo vệ ở mức cao nhất
2. Phân loại tài nguyên du lịch
A – TÀI NGUYÊN DU LỊCH TỰ NHIÊN
1. Khái niệm
Tài nguyên du lịch tự nhiên là các thành phần và các thể tổng hợp tự nhiên thực tiếp
hoặc gián tiếp được khai thác sử dụng để tạo ra các sản phẩm du lịch.
2. Phân loại
a. Các thành phần của tự nhiên
Ø Địa hình
Đối với du lịch, địa hình còn tạo nên phong cảnh…Địa hình miễn núi có không khí
trong lành, có nhiều đối tượng hoạt động du lịch như suối, thác, hang động, sinh vật và
các dân tộc ít người.
Ở nước ta gồm các dạng và kiểu địa hình sau:
* Các vùng núi có phong cảnh đẹp: Đà Lạt, Sa Pa, Tam Đảo, Ba Vì….
* Các hang động: Phong Nha, Hương Tích, Tam Cốc – Bích Động (Ninh Bình), các
hang động của Vịnh Hạ Long…

4/10/2008 8:47 AM

CHƯƠNG I (05 tiết)

2 of 11

http...
CHƯƠNG I (05 tiết) http://www.dayhoctructuyen.com/file.php/174/CHUONG_I.htm
1 of 11 4/10/2008 8:47 AM
CHƯƠNG I (05 tiết)
NHNG VN ĐỀ LÝ LUN CHUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÀI
NGUYÊN DU LCH
I – KHÁI NIM VAI TRÒ CA TÀI NGUYÊN DU LCH ĐỐI VI PHÁT TRIN
DU LCH
1. Khái nim: Tài nguyên du lch là cnh quan thiên nhiên, di tích lch s, di tích cách
mng, giá tr nhân văn, công trình lao động, sáng to ca con người có th được s
dng nhm tho mãn nhu cu du lch.
- Là yếu t cơ bn để hình thành các đim du lch, khu du lch, nhm t
o ra s hp dn
du lch (pháp lnh du lch Vit Nam 1999).
2. Vai trò ca tài nguyên du lch
+ Tài nguyên du lch là yếu t cơ bn để hình thành các sn phm du lch, cht lượng
ca sn phm và hiu qu ca hot động du lch.
+ Tài nguyên du lch là cơ s quan trng để phát trin các loi hình du lch
+ Tài nguyên du lch là mt b phn cu thành quan trng ca t chc lãnh th du l
ch
+ Tài nguyên du lch còn nh hưởng đến quy mô, th bc ca khách sn và quyết định
tính mùa v đi du lch ca khách du lch.
II - ĐẶC ĐIM, PHÂN LOI TÀI NGUYÊN DU LCH
1.
Đặc đim chung ca tài nguyên du lch
·
Tài nguyên du lch phong phú, đa dng, trong đó có nhiu tài nguyên đặc sc và độc
đáo có sc hp dn ln đối vi khách du lch.
·
Tài nguyên du lch không ch có giá tr hu hình mà còn có nhng giá tr vô hình
(to cm xúc thm m văn hoá ca khách).
·
Tài nguyên du lch có thi gian khai thác khác nhau, to nên tính mùa v du lch
·
Tài nguyên du lch được khai thác ti ch để to ra sn phm du lch, nên có sc hút
cơ s h tng và khách du lch ti nơi tp trung các tài nguyên đó.
·
Tài nguyên du lch có th s dng nhiu ln, nếu s dng kết hp vi bo v
·
Tài nguyên du lch đời hi được bo v mc cao nht
2.
Phân loi tài nguyên du lch
A – TÀI NGUYÊN DU LCH T NHIÊN
1. Khái nim
Tài nguyên du lch t nhiên là các thành phn và các th tng hp t nhiên thc tiếp
hoc gián tiếp được khai thác s dng để to ra các sn phm du lch.
2. Phân loi
a. Các thành phn ca t nhiên
Ø
Địa hình
Đối vi du lch, địa hình còn to nên phong cnh…Địa hình min núi có không khí
trong lành, có nhiu đối tượng hot động du lch như sui, thác, hang động, sinh vt và
các dân tc ít người.
nước ta gm các dng và kiu địa hình sau:
* Các vùng núi có phong cnh đẹp: Đà Lt, Sa Pa, Tam Đảo, Ba Vì….
* Các hang động: Phong Nha, Hương Tích, Tam Cc – Bích Động (Ninh Bình), các
hang động ca Vnh H Long…
CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DU LỊCH I – KHÁI NIỆM VAI TRÒ CỦA TÀI NGUYÊN DU LỊCH ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DU LỊCH I – KHÁI NIỆM VAI TRÒ CỦA TÀI NGUYÊN DU LỊCH ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DU LỊCH I – KHÁI NIỆM VAI TRÒ CỦA TÀI NGUYÊN DU LỊCH ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH 9 10 352