Ktl-icon-tai-lieu

Chương II Đường lối Đảng CSVN

Được đăng lên bởi toitoi10011-gmail-com
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG II. ĐƯỜNG LỐI ĐẤU
TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN ( 1930
– 1945)

I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ
1930 ĐẾN NĂM 1939
TRONG NHỮNG NĂM 1930 – 1935
1.1 Luận cương tháng 10 năm 1930
1.

- Hội nghị BCHTW Đảng tháng 10
-1930. Luận cương chính trị của
Đảng.
Ngày 14-> 31/10/1930, BCHTW lần
thứ nhất họp tại Hương Cảng( TQ) do
đ/c Trần Phú chủ trì.
- HN quyết định:
+ Đổi tên Đảng thành Đảng CSĐD.
+ Thông qua CLCT của ĐCSĐD.
+ Bầu ra BCHTW mới.

ThiÕu sãt cña LuËn c
¬ng th¸ng 10/1930

TrÇn Phó
Tæng BÝ th ®Çu tiªn cña ®¶ng
(19 30 – 1931)

- Xác định mâu thuẫn g/c ở ĐD:
Toàn thể NDLĐ( VN, Lào, CPC)>< PK,
TS, ĐQ.
- Tính chất và phương hướng: Làm cuộc
CMTSDQ do g/c CN lãnh đạo có tính
chất thổ địa và phản đế để tiến lên
XHCN.
- Nhiệm vụ của CMĐD:
+ Đánh đổ chế độ PK và đánh đổ ĐQ

- Lực lượng CM: G/c CN và nông dân.
- Vai trò lãnh đạo CM là g/c CN, thông
qua đội tiên phong là ĐCS.
- Phương pháp CM: Sử dụng bạo lực CM.
- ĐKQT: CMĐD là một bộ phận của
CMTG.

1.2. Chủ trương khôi phục tổ chức
đảng và phong trào cách mạng
Phong trào cách mạng 1930 – 1931
- Nguyên nhân dẫn đến phong trào
+ Thế giới:
+ Việt Nam:
- Diễn biến
•

Cuộc đấu tranh khôi phục lại hệ
thống tổ chức đảng( 1932 – 1935)
ĐHĐBTQ lần thứ nhất của Đảng 3/1935

Khôi phục
lại ĐCS

PHÂN
TÍCH
TÌNH
HÌNH

ĐỀ RA
NHIỆM VỤ
MỚI

Lª Hång Phong
Tæng bÝ th cña ®¶ng
(1935 – 1936)

- ĐHĐBTQ lần thứ nhất của Đảng
3/1935.
1. Củng cố và phát triển Đảng.
2. Thu phục đông đảo quần chúng đấu
tranh giành quyền lợi.
3. Đảng lãnh đạo phong trào CM của
quần chúng chống chiến tranh ĐQ.
4. Bầu ra BCHTW mới gồm 13 đồng chí.

2. Trong những năm 1936 - 1939
2.1. Hoàn cảnh lịch sử
• Tình hình thế giới:
- Nguy cơ chiến tranh phát xít.
- Đại hội lần thứ VII của QTCS

Hittle – Quốc trưởng của
Đức quốc xã

Trục phát xít Berlin – Roma - Tokyo

Mussolini (Ý)

Đại hội lần thứ VII của QTCS
KẺ THÙ
CHÍNH
CHỦ
NGHĨA
PHÁT XÍT

QUANG CẢNH ĐẠI HÔI VII CỦA QUỐC
TẾ CỘNG SẢN VÀ G. DIMITƠRỐP
TBT BAN CHẤP HÀNH QTCS

NHIỆM VỤ
CHÍNH:
DÂN CHỦ
HOÀ
BÌNH.

Lê Hồng Phong

THÀNH
LẬP MẶT
TRẬN
NHÂN
DÂN

Nguyễn Thị Minh Khai

2. Chủ trương và nhận thức mới
của Đảng.
- Xác định kẻ thù: là bọn phản động thuộc địa
và tay sai của chúng.
- MT đấu tranh: đòi quyền lợi về dân sinh, dân
chủ, tự do cơm áo và hòa bình.
- Tập hợp lực lượng: Thành lập MTND phản đế
ĐD
- Đảng giải quyết lại 2 vấn đề phản đế và phản
phong.
- Phương pháp đấu tranh: công khai, hợp pháp
và nửa hợp pháp.

II. Chủ trương đấu tranh từ năm
1939 đến năm 1945

1.Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển
hướng chỉ đ...
CH NG II. NG L I U ƯƠ ĐƯỜ ĐẤ
TRANH GIÀNH CHÍNH QUY N ( 1930
– 1945)
Chương II Đường lối Đảng CSVN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương II Đường lối Đảng CSVN - Người đăng: toitoi10011-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Chương II Đường lối Đảng CSVN 9 10 424