Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG IV NHỮNG LỢI THẾ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA VÙNG DU LỊCH BẮC TRUNG BỘ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG IV

1 of 8CHƯƠNG IV
NHỮNG LỢI THẾ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA VÙNG DU
LỊCH BẮC TRUNG BỘ
I – KHÁI QUÁT
1. Vị trí địa lý
- Vùng du lịch Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh: Quãng Bình, Quãng Trị. Thừa Thiên Huế, Đà
Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Trong đó, Huế và Đà Nẵng là 2 trung tâm du lịch của
vùng.
- Diện tích tự nhiên chiếm 10,05%, dân số chiếm 7,5% so với cả nước.
2. Địa hình
- Gồm 4/5 diện tích tự nhiên là đồi núi nên địa hình có độ dốc lớn. Trên 1 khoảng cách
ngắn có đủ các dạng địa hình: núi đồi, đồng bằng, ven biển và biển.
- Phía Tây là dãy Trường Sơn kéo dài thành 1 bức tường với độ cao TB 600 – 800m.
Thỉnh thoảng có nhánh đâm ra biển như Hoành Sơn, Bạch Mã tạo nên cảnh trí đẹp như
Hải Vân được mệnh danh là “Đệ nhất hùng quan”. Là nơi có chiều ngang hẹp nhất
nước (khoảng 60 km).
3. Khí hậu
Vùng có khí hậu phức tạp và khắc nghiệt nhất so với các vùng khác trong nước. Mùa hè
từ tháng 4 đến tháng 8, thường có gió Lào gây ra hạn hán. Từ tháng 10 đến tháng 3 năm
sau là mùa đông. Do nằm gần trung tâm áp thấp nhiệt đới nên hàng năm vùng đón nhận
nhiều cơn bão và đi kèm vơic nó là mưa lơn, gây lũ lụt.
1. Sông ngòi
Do ảnh hưởng của địa hình và khí hậu nên sông ngòi Miền Trung mang đặc điểm là
ngắn và dốc, ít có giá trị về giao thông, nhưng 1 số sông có lợi thế phát triển du lịch
như sông Hương, sông Hiền Lương, sông Hàn, sông Trà Khúc, sông Thu Bồn…
2. Tài nguyên sinh vật
- Rừng có diện tích 1,7 triệu ha, chiếm 21% diện tích cả nước. Độ che phủ 33 – 34%.
Rừng có nhiều loại gỗ quý như: gụ, lim, táu, sến. Dưới tán rừng là thế giới động vật với
nhiều loại quý hiếm như voi, hổ, báo, gấu, hươu, lợn rừng, và bò rừng.
- Nguồn hải sản dồi dào và có giá trị xuất khẩu lớn như tôm hùm, sò huyết, cá, cua
huỳnh đế…
Tóm lại:
Vùng có kinh tế biển, kinh tế rừng, kinh tế du lịch có tiềm năng và triển vọng lớn, đẩy
mạnh phát triển kinh tế biển, kinh tế rừng và du lịch đang được cán bộ và nhân dân
quyết tâm thực hiện đưa vùng đất khó, chịu nhiều đau thương trong chiến tranh trở
thành vùng kinh tế trù phú của đất nước.
II - TIỀM NĂNG DU LỊCH
1. Tài nguyên du lịch tự nhiên
- Tài nguyên du lịch núi, đèo:
Bạch Mã, Bà Nà, đèo Hải Vân, đèo Ngang, bán đảo Sơn Trà.
- Tài nguyên du lịch hang động: Phong Nha, Ngũ Hành Sơn
- Tài nguyên du lịch sông hồ:
Phá Tam Giang, đầm Cầu Hai, sông Hương, Vịnh Nam Ô, (Huế), sông Hàn (Đà
Nẵng).
- Tài nguyên du lịch biển:

4/10/2008 8:51 AM

CHƯƠNG IV

2 of 8
CHƯƠNG IV http://www.dayhoctructuyen.com/file.php/174/CHUONG_IV.htm
1 of 8 4/10/2008 8:51 AM
CHƯƠNG IV
NHNG LI TH VÀ TIM NĂNG PHÁT TRIN DU LCH CA VÙNG DU
LCH BC TRUNG B
I – KHÁI QUÁT
1. V trí địa lý
- Vùng du lch Bc Trung B gm 6 tnh: Quãng Bình, Quãng Tr. Tha Thiên Huế, Đà
Nng, Qung Nam, Qung Ngãi. Trong đó, HuếĐà Nng là 2 trung tâm du lch ca
vùng.
- Din tích t nhiên chiếm 10,05%, dân s chiếm 7,5% so vi c nước.
2. Địa hình
- Gm 4/5 din tích t nhiên là đồi núi nên
địa hình có độ dc ln. Trên 1 khong cách
ngn có đủ các dng địa hình: núi đồi, đồng bng, ven bin và bin.
- Phía Tây là dãy Trường Sơn kéo dài thành 1 bc tường vi độ cao TB 600 – 800m.
Thnh thong có nhánh đâm ra bin như Hoành Sơn, Bch Mã to nên cnh trí đẹp như
Hi Vân được mnh danh là “Đệ nht hùng quan”. Là nơi có chiu ngang hp nht
nước (khong 60 km).
3. Khí hu
Vùng có khí hu phc tp và khc nghi
t nht so vi các vùng khác trong nước. Mùa hè
t tháng 4 đến tháng 8, thường có gió Lào gây ra hn hán. T tháng 10 đến tháng 3 năm
sau là mùa đông. Do nm gn trung tâm áp thp nhit đới nên hàng năm vùng đón nhn
nhiu cơn bão và đi kèm vơic nó là mưa lơn, gây lũ lt.
1.
Sông ngòi
Do nh hưởng ca địa hình và khí hu nên sông ngòi Min Trung mang đặc đim là
ngn và dc, ít có giá tr v giao thông, nhưng 1 s sông có li thế phát trin du lch
như sông Hương, sông Hin Lương, sông Hàn, sông Trà Khúc, sông Thu Bn…
2.
Tài nguyên sinh vt
- Rng có din tích 1,7 triu ha, chiếm 21% din tích c nước. Độ che ph 33 – 34%.
Rng có nhiu loi g quý như: g, lim, táu, sến. Dưới tán rng là thế gii động vt vi
nhiu loi quý hiếm như voi, h, báo, gu, hươu, ln rng, và bò rng.
- Ngun hi sn di dào và có giá tr xut khu ln như tôm hùm, sò huyết, cá, cua
hunh đế
Tóm li:
Vùng có kinh tế bin, kinh tế rng, kinh tế du lch có tim năng và trin vng ln, đẩy
mnh phát trin kinh tế bin, kinh tế rng và du lch đang được cán b và nhân dân
quyết tâm thc hin đưa vùng đất khó, chu nhiu đau thương trong chiến tranh tr
thành vùng kinh tế trù phú ca đất nước.
II - TIM NĂNG DU LCH
1.
Tài nguyên du lch t nhiên
-
Tài nguyên du lch núi, đèo:
Bch Mã, Bà Nà, đèo Hi Vân, đèo Ngang, bán đảo Sơn Trà.
-
Tài nguyên du lch hang động: Phong Nha, Ngũ Hành Sơn
-
Tài nguyên du lch sông h:
Phá Tam Giang, đầm Cu Hai, sông Hương, Vnh Nam Ô, (Huế), sông Hàn (Đà
Nng).
-
Tài nguyên du lch bin:
CHƯƠNG IV NHỮNG LỢI THẾ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA VÙNG DU LỊCH BẮC TRUNG BỘ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG IV NHỮNG LỢI THẾ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA VÙNG DU LỊCH BẮC TRUNG BỘ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHƯƠNG IV NHỮNG LỢI THẾ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA VÙNG DU LỊCH BẮC TRUNG BỘ 9 10 825