Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình chăm sóc trẻ em

Được đăng lên bởi Kien Le
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ HOẰNG SƠN
Số: 107 /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hoằng Sơn, ngày 28 tháng 6 năm 2013

KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị số 20 - CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục
và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
Thực hiện Kế hoạch hành động số 680/KH-UBND ngày 16/5/2013 của
UBND huyện Hoằng Hóa về việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ
Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo
dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.
Uỷ ban nhân dân xã Hoằng Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự lãnh đạo của các cấp, các ngành,
các tổ chức chính trị - xã hội, trong các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa
của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.
- Nhằm xây dựng môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực
hiện tốt hơn về quyền trẻ em; từng bước giảm khoảng cách chênh lệch về điều
kiện sống giữa các nhóm trẻ em và trẻ em ở các địa phương trong xã; nâng cao
chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.
- Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Chỉ thị 20-CT/TW
ngày 05/12/2012 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em trong tình hình mới phù hợp với địa
phương; tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn xã, góp
phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chỉ thị đã đề ra.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1- Chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ em.
- Phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi từ 14% xuống
dưới 12% vào năm 2015 và xuống dưới 7% vào năm 2020.
- Tiếp tục duy trì trạm y tế xã có nữ hộ sinh hoặc y sản nhi đến năm 2020.
- Đảm bảo 100% số trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT miễn phí.

1/6

1

2.2- Giáo dục dành cho trẻ em.
- Duy trì kết quả phổ cập và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non cho
trẻ em 5 tuổi đến năm 2020;
- Có ít nhất 31% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 95% trẻ em trong độ tuổi
mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non.
- Duy trì tỷ lệ 100% trẻ em đi học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học và bậc
trung học cơ sở, trong đó đặc biệt quan tâm đến trẻ em khuyết tật, trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
2.3- Công tác bảo vệ trẻ em.
- Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ 3.8% xuống 2.5%
tổng số trẻ em vào năm 2015 và xuống dưới 1.5% vào năm 2020.
- Tăng tỷ lệ trẻ em...
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HOẰNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 107 /KH-UBND Hoằng Sơn, ngày 28 tháng 6 năm 2013
KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị số 20 - CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục
và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
Thực hiện Kế hoạch hành động số 680/KH-UBND ngày 16/5/2013 của
UBND huyện Hoằng Hóa về việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ
Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo
dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.
Uỷ ban nhân dân xã Hoằng Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự lãnh đạo của các cấp, các ngành,
các tổ chức chính trị - xã hội, trong các tầng lớp nhân dân v vai trò, ý nghĩa
của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.
- Nhằm xây dựng môi trường an toàn, thân thiện lành mạnh để thực
hiện tốt hơn về quyền trẻ em; từng bước giảm khoảng cách chênh lệch về điều
kiện sống giữa các nhóm trẻ em và trẻ em ở các địa phương trong xã; nâng cao
chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.
- Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Chỉ thị 20-CT/TW
ngày 05/12/2012 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em trong tình hình mới phù hợp với địa
phương; tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả trên địa bàn xã, góp
phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chỉ thị đã đề ra.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1- Chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ em.
- Phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi từ 14% xuống
dưới 12% vào năm 2015 và xuống dưới 7% vào năm 2020.
- Tiếp tục duy trì trạm y tế xã có nữ hộ sinh hoặc y sản nhi đến năm 2020.
- Đảm bảo 100% số trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT miễn phí.
1/6
1
Chương trình chăm sóc trẻ em - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình chăm sóc trẻ em - Người đăng: Kien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chương trình chăm sóc trẻ em 9 10 528