Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình hành cộng cải cách hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi ducphong2008
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 798 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ
HUYỆN UỶ CAM LỘ
2008
*
Số
-CTr/HU

Cam Lộ ngày

tháng

năm

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm,
Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về đẩy mạnh Cải cách hành chính,
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước
--PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG
NHỮNG NĂM QUA CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN
1. Kết quả đạt được:
Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của huyện đã được triển
khai toàn diện, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực: Cải cách thể
chế, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức và cải
cách tài chính công, bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực của nền
hành chính góp phần quan trọng trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã
hội của huyện, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý hành chính Nhà nước đã được nâng
lên rõ rệt, cải thiện một bước quan trọng mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính
Nhà nước với nhân dân.
Thông qua việc thực hiện cải cách hành chính đã góp phần nâng cao nhận
thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của cải cách
hành chính, cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể các cấp đã xác
định rõ nhiệm vụ cải cách hành chính là nội dung có ý nghĩa quan trọng trong công
tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính đã trở thành
động lực mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến ý thức trách nhiệm, tinh thần làm việc,
thái độ phục vụ, cung cách ứng xử của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính
Nhà nước.
Quá trình thực hiện cải cách hành chính đã tạo được sự chuyển biến quan
trọng trong tổ chức và hoạt động của các cấp, các ngành ở địa phương, tạo điều
kiện thuận lợi để thực hiện tốt công tác quản lý, đồng thời hạn chế những thủ tục
rườm rà, chồng chéo quan liêu của các cấp hành chính.
Cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp, các ngành về trình
độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực thi cải cách hành chính, huyện đã
huy động và sử dụng có hiệu quả nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất,

Chương trình hành động CCHC 4/2008

1

mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác, đảm bảo tập trung, thuận lợi nhanh chóng
trong việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn toàn huyện.
2. Những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân:
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính còn nhiều
tồn tại hạn chế là:
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cải cách hành chính của huyện còn
chậm, thiếu đồ...
ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HUYỆN UỶ CAM LỘ Cam Lộ ngày tháng năm
2008
*
Số -CTr/HU
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm,
Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về đẩy mạnh Cải cách hành chính,
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước
---
PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG
NHỮNG NĂM QUA CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN
1. Kết quả đạt được:
Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của huyện đã được triển
khai toàn diện, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực: Cải cách thể
chế, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức cải
cách tài chính công, bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực của nền
hành chính góp phần quan trọng trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế -
hội của huyện, hiệu lực, hiệu quả trong quảnhành chính Nhà nước đã được nâng
lên rệt, cải thiện một bước quan trọng mối quan hệ giữa các quan hành chính
Nhà nước với nhân dân.
Thông qua việc thực hiện cải cách hành chính đã góp phần nâng cao nhận
thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhân dân về tầm quan trọng của cải cách
hành chính, cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Mặt trận các Đoàn thể các cấp đã xác
định rõ nhiệm vụ cải cách hành chínhnội dungý nghĩa quan trọng trong công
tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính đã trở thành
động lực mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến ý thức trách nhiệm, tinh thần làm việc,
thái độ phục vụ, cung cách ứng xử của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính
Nhà nước.
Quá trình thực hiện cải cách hành chính đã tạo được sự chuyển biến quan
trọng trong tổ chức hoạt động của các cấp, các ngành địa phương, tạo điều
kiện thuận lợi đ thực hiện tốt công tác quản lý, đồng thời hạn chế những thủ tục
rườm rà, chồng chéo quan liêu của các cấp hành chính.
Cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp, các ngành về trình
độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực thi cải cách hành chính, huyện đã
huy động sử dụng hiệu quả nhiều nguồn lực đầu xây dựng sở vật chất,
Chương trình hành động CCHC 4/2008
1
Chương trình hành cộng cải cách hành chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình hành cộng cải cách hành chính nhà nước - Người đăng: ducphong2008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chương trình hành cộng cải cách hành chính nhà nước 9 10 308