Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG V NHỮNG LỢI THẾ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA VÙNG DU LỊCH NAM TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG V

1 of 7CHƯƠNG V
NHỮNG LỢI THẾ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA VÙNG DU
LỊCH NAM TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ
I - VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
- Gồm 26 tỉnh thành phố
- Gồm 2 Á vùng du lịch: Nam Trung Bộ và Nam Bộ
- Trung tâm vùng là tam giác tăng trưởng du lịch: TP. Hồ Chí Minh – Nha Trang – Đà
Lạt
II - TIỀM NĂNG DU LỊCH
1. Tài nguyên du lịch tự nhiên
Tài nguyên du lịch biển: có nhiều bãi tắm nổi tiếng như Quy Nhơn, Đại Lãnh, Nha
Trang, Long Hải, Phước Hải và Vũng Tàu. Biển Miền Trung còn là nơi tập trung
nhiều loại hải sản có giá trị như tôm hùm, tôm he, cua, nghêu, vẹm, sò huyết, ốc
hương, cá…
Tài nguyên du lịch rừng: rừng cao su, cà phê, rừng cây ăn quả, rừng nhiệt đới ẩm
trong đó có sinh sống các loài thú quí và hiếm như: voi, khỉ, hổ, bò tót…Đây còn là
nơi tập trung nhiều khu dự trữ thiên nhiên nổi tiếng như: Nam Cát Tiên, Yóoc Đôn
(Đắc Lắc) và hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển…
- Tài nguyên du lịch đảo: đảo Yến, đảo Khỉ, đảo Tre
- Khí hậu đa dạng: Tây Nguyên mát mẻ vào mùa hè, ấm áp về mùa đông
Tài nguyên du lịch suối nước khoáng: Hội Vân (Bình Định), Đảnh Thach (Khánh
Hoà) và các nguồn nước khoáng ở Tây Nguyên.
2. Tài nguyên du lịch nhân văn
· Chủ yếu rập trung ở thành phố Hồ Chí Minh – Biên Hoà – Vũng Tàu – Côn Đảo
- Thành phố Hồ Chí Minh: là địa danh giàu di tích lịch sử cách mạng, trong số vài
trăm di tích có hàng chục di tích đã được xếp hạng: Bến Nhà Rồng, Mười tám thôn
vườn trầu, địa đạo Củ Chi.
- Vũng tàu: Tượng Thích Ca Phật Đài, Nết Bàn Tịnh Xá, Chùa Quan Âm Bồ Tát,
Bạch Dinh
- Côn đảo: có nhiều di tích cách mạng
Các tỉnh Nam Trung Bộ là địa bàn cư trú của 1 số dân tộc như người RaLai và Chu
Ru ở phía Tây từ Khánh Hoà đến Bình Thuận
- Có 1 số bảo tàng có ý nghĩa quốc gia và địa phương
Có khu công nghiệp Biên Hoà và thành phố Hồ Chí Minh tập trung nhiều cơ sở sản
xuất quan trọng.
III – CƠ SỞ HẠ TẦNG, CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT DU LỊCH
1. Cơ sở hạ tầng
- Đặc biệt thuận lợi nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang
- Các truyến đường bộ gồm có:
+ Quốc lộ 1 chạy dọc phía đông đến Tây Ninh
+ Quốc lộ 14 d ài 600km, nối Tây Nguyên với vùng Đông Nam với vùng Bắc Trung Bộ

4/10/2008 8:52 AM

CHƯƠNG V

2 of 7+ Quốc lộ 19 nối Quy Nhơn – Kon Tum
+ Quốc lộ 11 nối Phan Rang – Đà Lạt
+ Quốc lộ 20 nối thành phố Hồ Chí Minh – Lâm Đồng
+ Quốc lộ 15 từ Biên Hoà đi Vũng Tàu
+ Đường sắt thống nhất nối Sài Gòn - Lộc Ninh dài 100km
+ Hệ thống giao thông...
CHƯƠNG V http://www.dayhoctructuyen.com/file.php/174/CHUONG_V.htm
1 of 7 4/10/2008 8:52 AM
CHƯƠNG V
NHNG LI TH VÀ TIM NĂNG PHÁT TRIN DU LCH CA VÙNG DU
LCH NAM TRUNG B VÀ NAM B
I - V TRÍ ĐỊA LÝ
- Gm 26 tnh thành ph
- Gm 2 Á vùng du lch: Nam Trung B và Nam B
- Trung tâm vùng là tam giác tăng trưởng du lch: TP. H Chí Minh – Nha Trang – Đà
Lt
II - TIM NĂNG DU LCH
1.
Tài nguyên du lch t nhiên
-
Tài nguyên du lch bin: có nhiu bãi tm ni tiếng như Quy Nhơn, Đại Lãnh, Nha
Trang, Long Hi, Phước Hi và Vũng Tàu. Bin Min Trung còn là nơi tp trung
nhiu loi hi sn có giá tr như tôm hùm, tôm he, cua, nghêu, vm, sò huyết, c
hương, cá…
-
Tài nguyên du lch rng: rng cao su, cà phê, rng cây ăn qu, rng nhit đới m
trong đó có sinh sng các loài thú quí và hiếm như: voi, kh, h, bò tót…Đây còn là
nơi tp trung nhiu khu d tr thiên nhiên ni tiếng như: Nam Cát Tiên, Yóoc Đôn
(Đắc Lc) và h sinh thái rng ngp mn ven bin…
-
Tài nguyên du lch đảo: đảo Yến, đảo Kh, đảo Tre
-
Khí hu đa dng: Tây Nguyên mát m vào mùa hè, m áp v mùa đông
-
Tài nguyên du lch sui nước khoáng: Hi Vân (Bình Định), Đảnh Thach (Khánh
Hoà) và các ngun nước khoáng Tây Nguyên.
2.
Tài nguyên du lch nhân văn
·
Ch yếu rp trung thành ph H Chí Minh – Biên Hoà – Vũng Tàu – Côn Đảo
-
Thành ph H Chí Minh: là địa danh giàu di tích lch s cách mng, trong s vài
trăm di tích có hàng chc di tích đã được xếp hng: Bến Nhà Rng, Mười tám thôn
vườn tru, địa đạo C Chi.
-
Vũng tàu: Tượng Thích Ca Pht Đài, Nết Bàn Tnh Xá, Chùa Quan Âm B Tát,
Bch Dinh
-
Côn đảo: có nhiu di tích cách mng
-
Các tnh Nam Trung Bđịa bàn cư trú ca 1 s dân tc như người RaLai và Chu
Ru phía Tây t Khánh Hoà đến Bình Thun
-
Có 1 s bo tàng có ý nghĩa quc gia và địa phương
-
Có khu công nghip Biên Hoà và thành ph H Chí Minh tp trung nhiu cơ s sn
xut quan trng.
III – CƠ S H TNG, CƠ S VT CHT K THUT DU LCH
1.
Cơ s h tng
-
Đặc bit thun li nht là ti thành ph H Chí Minh và Nha Trang
-
Các truyến đường b gm có:
+ Quc l 1 chy dc phía đông đến Tây Ninh
+ Quc l 14 d
ài 600km, ni Tây Nguyên vi vùng Đông Nam vi vùng Bc Trung B
CHƯƠNG V NHỮNG LỢI THẾ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA VÙNG DU LỊCH NAM TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ - Trang 2
CHƯƠNG V NHỮNG LỢI THẾ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA VÙNG DU LỊCH NAM TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CHƯƠNG V NHỮNG LỢI THẾ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA VÙNG DU LỊCH NAM TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ 9 10 543