Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề 1 lớp bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Đào Sơn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ 1
CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG
CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG TA
Người soạn: Bùi Minh Ngọc
Đối tượng giảng: Lớp Bồi dưỡng LLCT và NV dành cho cán bộ hội Cựu chiến binh ở
cơ sở

Số tiết lên lớp: 05 tiết
A. Mục đích, yêu cầu.
Giúp cho người học nắm được những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa MácLê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng và phát triển qua các Giai đoạn lịch sử.
Người học sẽ được tiếp thu những kiến thức thực tế để thấy được sự vận dụng sáng
tạo Chủ Nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn ở Việt
Nam. Qua nội dung bài học, học viên sẽ được khẳng định lại một lần nữa sự quan
trọng, điều kiện không thể thiếu của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh với cách mạng nước ta từ trước đến nay và cả trong tương lai.
B. Nội dung:
* Kết cấu nội dung, thời gian:
I-

CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN-HỌC THUYẾT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG

TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

1- Sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin (20 phút)
2- Ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin. (15 phút)
3- Những nội dung chủ yếu thể hiện bản chất khoa học và cách mạng của
chủ nghĩa Mác – Lênin (15 phút)
II- TU TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – SỰ VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO
CHỦ NGHĨA MÁC-LEENIN VÀO ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM.

1- Khái niệm về tư tưởng Hồ Chí Minh (15 phút)
2- Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh (20 phút)
3- Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh (30 phút)

1

III- CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI – SỰ VẬN DỤNG SÁNG TẠO
CHỦ NGHĨA MÁC-LÊ NIN, TƯ TUONGR HỒ CHÍ MINH VÀO ĐIỀU KIỆN VIỆT
NAM.

1- Đi lên CNXH – sự lựa chọn phù hợp với khát vọng của nhân dân, yêu cầu
giải phóng dân tộc và xu thế khách quan của lịch sử (30 phút)
2- Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc
lựa chọn mô hình CNXH mà nhân dân ta gây dựng trong giai đoạn hiện
nay. (40 phút)
Phần thảo luận, củng cố: 20 phút
*. Trọng tâm bài học nằm ở phần III
C- Phương pháp giảng dạy:
Sử dụng các phương pháp thuyết trình, chứng minh, diễn giải, phân tích kết
hợp với phương pháp trình chiếu.
D- Tài liệu phục vụ soạn giảng:
- Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ
các đoàn thể ở cơ sở
- Giáo trình chủ nghĩa Mác-Lênin.
- Hồ Chí Minh – tư tưởng và con đường giải phóng dân tộc.
Đ- Nội dung lên lớp:
a. Ổn định tổ chức
b. Kiểm tra: Kết hợp trong quá trình giảng bài
c. Bài mới:
I. CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN HỌC THUYẾT KHOA HỌC VÀ CÁCH
MẠNG TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

1. Sự ra đời và phát triển của Chủ ...
CHUYÊN ĐỀ 1
CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG
CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG TA
Người soạn: Bùi Minh Ngọc
Đối tượng giảng: Lớp Bồi dưỡng LLCT NV dành cho cán bộ hội Cựu chiến binh
cơ sở
Số tiết lên lớp: 05 tiết
A. Mục đích, yêu cầu.
Giúp cho người học nắm được những nội dung bản của Chủ nghĩa Mác-
Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng và phát triển qua các Giai đoạn lịch sử.
Người học sẽ được tiếp thu những kiến thức thực tế để thấy được sự vận dụng sáng
tạo Chủ Nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn ở Việt
Nam. Qua nội dung bài học, học viên sẽ được khẳng định lại một lần nữa sự quan
trọng, điều kiện không thể thiếu của Chủ nghĩa Mác-Lênin tưởng Hồ Chí
Minh với cách mạng nước ta từ trước đến nay và cả trong tương lai.
B. Nội dung:
* Kết cấu nội dung, thời gian:
I- CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN-HỌC THUYẾT KHOA HỌC CÁCH MẠNG
TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY
1- Sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin (20 phút)
2- Ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin. (15 phút)
3- Những nội dung chủ yếu thể hiện bản chất khoa học cách mạng của
chủ nghĩa Mác – Lênin (15 phút)
II- TU TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – SỰ VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO
CHỦ NGHĨA MÁC-LEENIN VÀO ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM.
1- Khái niệm về tư tưởng Hồ Chí Minh (15 phút)
2- Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh (20 phút)
3- Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh (30 phút)
1
Chuyên đề 1 lớp bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề 1 lớp bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Đào Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chuyên đề 1 lớp bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 795