Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề 2 : Đảng Cộng Sản Việt Nam

Được đăng lên bởi Đào Sơn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ 2: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

NGƯỜI TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN DÀNH NHỮNG THẮNG
LỢI VĨ ĐẠI

Người soạn: Đào Minh Sơn
Đối tượng giảng: Lớp Bồi dưỡng LLCT và NV dành cho cán bộ Cựu chiến binh ở cơ sở
Số tiết lên lớp: 05 tiết
A. Mục đích, yêu cầu.
Giúp cho người học nắm được quá trình thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, nắm
được nhũng chủ trương, đường lối của Đảng trong quá trình lãnh đạo nhân dân ta dành
những thắng lợi to lớn, vĩ đại, đưa dân tộc ta từ thân phận nô lệ trở thành những người
làm chủ đất nước. Thêm lòng tin vào Đảng, vào đường lối lãnh đạo, vào chính sách
pháp luật của nhà nước.
B. Nội dung:
* Kết cấu nội dung, thời gian:
I- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI CHẤM DỨT SỰ KHỦNG HOẢNG VỀ
ĐƯỜNG LỐI GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT Ở NƯỚC VIỆT NAM

1- Sự khủng hoảng đường lối giải phóng dân tộc và phát triển đất nước đầu thế
kỷ XX (20 phút)
2- Sự ra đời của cộng sản ở Việt Nam. (15 phút)
II- SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐCSVN TRONG CÁC GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG

1- Đảng lãnh đạo ND ta giành chính quyền và bảo vệ nền độc lập, tự do của dân
tộc (35 phút)
2- Đảng lãnh đạo ND ta xây dựng XH mới (từ 1975 đến nay) (35 phút)
III- ĐƯỜNG LỐI ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG – NHÂN TỐ HÀNG ĐẦU QUYÊT ĐIỊNH
THẮNG LỢI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

1

1- Đường lối đúng đắn của Đảng trong sự nghiệp cách mạng GPDT(30 phút)
2- Đường lối đúng đắn của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ ĐLDT và xây dựng, phát
triển đất nước. (30 phút)
IV- NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM LỚN CỦA ĐẢNG TRONG TRONG QUÁ TRÌNH
LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VN. (30 phút)

*. Trọng tâm bài học nằm ở phần II và III
C- Phương pháp giảng dạy:
Sử dụng các phương pháp thuyết trình, chứng minh, diễn giải, phân tích kết hợp
với phương pháp trình chiếu.
D- Tài liệu phục vụ soạn giảng:
- Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ các
đoàn thể ở cơ sở
- Giáo trình Lịch sử Việt Nam tập III.
- Chiến tranh giải phóng Việt Nam – tổng kết và bài học.
- Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của ĐCS (1/2011).
Đ- Nội dung lên lớp:
a. Ổn định tổ chức
b. Kiểm tra: Kết hợp trong quá trình giảng bài
c. Bài mới:
I- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI CHẤM DỨT SỰ KHỦNG HOẢNG VỀ
ĐƯỜNG LỐI GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT Ở NƯỚC VIỆT NAM

1.

Sự khủng hoảng đường lối giải phóng dân tộc và phát triển đất nước

đầu thế kỷ XX
- Năm 1858 thực dân Pháp xâm lược nước ta, thì phong trào yêu nước của nhân
dân Việt Nam đấu tranh để bảo vệ nền độc lập dân tộc đã bắt đầu. Từ năm 1858 đến
năm 1930 đã nổ ra hàng trăm cuộc khởi nghĩa, phong trào đấu ...
CHUYÊN ĐỀ 2: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
NGƯỜI TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN DÀNH NHỮNG THẮNG
LỢI VĨ ĐẠI
Người soạn: Đào Minh Sơn
Đối tượng giảng: Lớp Bồi dưỡng LLCT và NV dành cho cán bộ Cựu chiến binh ở cơ sở
Số tiết lên lớp: 05 tiết
A. Mục đích, yêu cầu.
Giúp cho người học nắm được quá trình thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, nắm
được nhũng chủ trương, đường lối của Đảng trong quá trình lãnh đạo nhân dân ta dành
những thắng lợi to lớn, đại, đưa dân tộc ta từ thân phận lệ trở thành những người
làm chủ đất nước. Thêm lòng tin vào Đảng, vào đường lối lãnh đạo, vào chính sách
pháp luật của nhà nước.
B. Nội dung:
* Kết cấu nội dung, thời gian:
I- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI CHẤM DỨT SỰ KHỦNG HOẢNG VỀ
ĐƯỜNG LỐI GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT Ở NƯỚC VIỆT NAM
1- Sự khủng hoảng đường lối giải phóng dân tộc phát triển đất nước đầu thế
kỷ XX (20 phút)
2- Sự ra đời của cộng sản ở Việt Nam. (15 phút)
II- SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐCSVN TRONG CÁC GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG
1- Đảng lãnh đạo ND ta giành chính quyền và bảo vệ nền độc lập, tự do của dân
tộc (35 phút)
2- Đảng lãnh đạo ND ta xây dựng XH mới (từ 1975 đến nay) (35 phút)
III- ĐƯỜNG LỐI ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG NHÂN TỐ NG ĐẦU QUYÊT ĐIỊNH
THẮNG LỢI CÁCH MẠNG VIỆT NAM
1
Chuyên đề 2 : Đảng Cộng Sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề 2 : Đảng Cộng Sản Việt Nam - Người đăng: Đào Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Chuyên đề 2 : Đảng Cộng Sản Việt Nam 9 10 493