Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề 3 hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng

Được đăng lên bởi Đào Sơn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 784 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chuyên đề 3
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG
ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
-----------Người soạn: Bùi Minh Ngọc
Đối tượng giảng: Lớp Bồi dưỡng LLCT và NV dành cho cán bộ hội Cựu chiến binh

ở cơ sở
Số tiết lên lớp: 05 tiết
A. Mục đích, yêu cầu.
Giúp cho người học nắm được khái niệm hệ thống chính trị, đặc điểm của hệ thống
chính trị ở nước ta hiện nay. Vai trò cũng như phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ
thống chính trị ở nước ta. Ngoài ra còn giúp học viên nắm được vai trò và chức năng,
nhiệm vụ của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã hội.Qua đó giúp người học
hiểu và nắm rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân trong tổ chức mà mình
đang sinh hoạt cũng như nhiệm vụ của mình trong xã hội.
B. Nội dung:
* Kết cấu nội dung, thời gian:

I- HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
1- Khái niệm về chính trị và hệ thống chính trị (15 phút)
2- Đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. (15 phút)
3- Mục tiêu, quan điểm, giải pháp xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn
hiện nay (15phút)

II- VAI TRÒ VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HỆ
THỐNG CHÍNH TRỊ
1- Lãnh đạo và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị (35 phút)
2- Nội dung lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị (35 phút)
3- Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị (30 phút)

III- MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ
HỘI TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ.
1- Vị trí,vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
chính trị - xã hội. (20 phút)
2- Nhiệm vụ chính trị của người cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở. (20 phút)
1

Củng cố, thảo luận 20 phút
*. Trọng tâm bài học nằm ở phần II
C- Phương pháp giảng dạy:
Sử dụng các phương pháp thuyết trình, chứng minh, diễn giải, phân tích kết hợp
với phương pháp trình chiếu.
D- Tài liệu phục vụ soạn giảng:
- Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ các
đoàn thể ở cơ sở
- Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, XI của Đảng cộng sản Việt Nam.
- Giáo trình “Chương trình sơ cấp lý luận chính trị”.
Đ- Nội dung lên lớp:
a. Ổn định tổ chức
b. Kiểm tra: Kết hợp trong quá trình giảng bài
c. Bài mới:
I- HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
1. Khái niệm “hệ thống chính trị”
Trong mọi xã hội có giai cấp, quyền lực của giai cấp cầm quyền được thực hiện
bằng một hệ thống thiết chế và tổ chức chính trị nhất định. Đó là hệ thống chính trị.
Hệ thống chính trị là một chỉn...
Chuyên đề 3
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG
ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
------------
Người soạn: Bùi Minh Ngọc
Đối tượng giảng: Lớp Bồi dưỡng LLCT NV dành cho cán bộ hội Cựu chiến binh
ở cơ sở
Số tiết lên lớp: 05 tiết
A. Mục đích, yêu cầu.
Giúp cho người học nắm được khái niệm hệ thống chính trị, đặc điểm của hệ thống
chính trị ở nước ta hiện nay. Vai trò cũng như phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ
thống chính trị nước ta. Ngoài ra còn giúp học viên nắm được vai trò chức năng,
nhiệm vụ của Mặt trận tổ quốc Việt Nam các đoàn thể hội.Qua đó giúp người học
hiểu và nắm rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân trong tổ chức mà mình
đang sinh hoạt cũng như nhiệm vụ của mình trong xã hội.
B. Nội dung:
* Kết cấu nội dung, thời gian:
I- HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
1- Khái niệm về chính trị và hệ thống chính trị (15 phút)
2- Đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. (15 phút)
3- Mục tiêu, quan điểm, giải pháp xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn
hiện nay (15phút)
II- VAI TRÒ VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HỆ
THỐNG CHÍNH TRỊ
1- Lãnh đạo và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị (35 phút)
2- Nội dung lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị (35 phút)
3- Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị (30 phút)
III- MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ -
HỘI TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ.
1- Vị trí,vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mặt trận tổ quốc Việt Nam c tổ chức
chính trị - xã hội. (20 phút)
2- Nhiệm vụ chính trị của người cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -
xã hội ở cơ sở. (20 phút)
1
Chuyên đề 3 hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề 3 hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng - Người đăng: Đào Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chuyên đề 3 hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng 9 10 262