Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề 4 những vấn đề chung về phong trào công nhân

Được đăng lên bởi Đào Sơn
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 785 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyên đề 4
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN
VÀ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
Thời gian giảng bài: 5 tiết
Ngày soạn: 13/3/2014
Ngày giảng: 18/3/1014
1. Mục đích yêu cầu:
- Giúp học viên nắm được những nội dung cơ bản về lịch sử hình thành cũng
như phong trào đấu tranh của công nhân và công đoàn ở Việt Nam qua các thời kỳ
lịch sử.
- Rèn luyện cho học viên kỹ năng phân tích vấn đề và khả năng liên hệ thực
tiễn.
- Bồi dưỡng cho học viên niềm tin và lòng tự hào về lịch sử của cha anh,
niềm tin vào chủ nghĩa xã hội, vào Đảng Cộng sản ở Việt Nam.
2. Nội dung
Kết cấu của bài gồm 3 phần chính:
- Khái quát về lịch sử phong trào công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam:
45 phút
- Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công đoàn Việt Nam: 90 phút
- Hệ thống tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp công đoàn: 45 phút
- Thảo luận, củng cố, ôn tập 20 phút
a. Ổn định tổ chức lớp: 3 phút

1

b. Kiểm tra: Thực hiện trong quá trình giảng
c. Bài mới:
I. KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ TỔ
CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
1. Quá trình hình thành giai cấp công nhân Việt Nam và sự ra đời của tổ
chức Công đoàn Việt Nam
Sự hình thành giai cấp công nhân Việt Nam gắn liền với quá trình khai thác
thuộc địa của thực dân Pháp.
Trước khi thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam chưa có giai cấp công nhân
theo đúng nghĩa của nó. Đội ngũ công nhân Việt Nam bắt đầu xuất hiện khi thực
dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất (từ năm 1897 đến năm 1914).
Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), thực dân Pháp tiến hành cuộc khai
thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929), tăng cường vơ vét, bóc lột nhân dân thuộc
địa để bù đắp những tổn thất trong chiến tranh. Sự phát triển của một số ngành
công nghiệp, khai khoáng, dệt, giao thông vận tải, chế biến,… dẫnđến số lượng
công nhân tăng nhanh. Đến cuối năm 1929, tổng số công nhân làm việc trong các
doanh nghiệp của tư bản Pháp là hơn 22 vạn người, trong đó có 5,3 vạn thợ mỏ, 8,6
vạn công nhân các ngành công thương nghiệp, 8,1 vạn công nhân các đồn điền
trồng cây công nghiệp…
Như vậy sự khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã dẫn tới sự ra đời của
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Việc Nam và là điều kiện xuất hiện một
giai cấp mới - giai cấp công nhân Việt Nam.
Quá trình phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam là tiền đề hình thành tổ
chức Công đoàn Việt Nam.
Tiếp thu và vận dụng kinh nghiệm của phong trào công nhân thế giới, năm
1921, đồng chí Tôn Đức Thắng bắt đầu vận động thành lập Công hội ở Ba Son.
2

Công hội đã trở thà...
Chuyên đề 4
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN
VÀ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
Thời gian giảng bài: 5 tiết
Ngày soạn: 13/3/2014
Ngày giảng: 18/3/1014
1. Mục đích yêu cầu:
- Giúp học viên nắm được những nội dung cơ bản về lịch sử hình thành cũng
như phong trào đấu tranh của công nhân công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ
lịch sử.
- Rèn luyện cho học viên kỹ năng phân tích vấn đề khả năng liên hệ thực
tiễn.
- Bồi dưỡng cho học viên niềm tin lòng tự hào về lịch sử của cha anh,
niềm tin vào chủ nghĩa xã hội, vào Đảng Cộng sản ở Việt Nam.
2. Nội dung
Kết cấu của bài gồm 3 phần chính:
- Khái quát về lịch sử phong trào công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam:
45 phút
- Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công đoàn Việt Nam: 90 phút
- Hệ thống tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp công đoàn: 45 phút
- Thảo luận, củng cố, ôn tập 20 phút
a. Ổn định tổ chức lớp: 3 phút
1
Chuyên đề 4 những vấn đề chung về phong trào công nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề 4 những vấn đề chung về phong trào công nhân - Người đăng: Đào Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Chuyên đề 4 những vấn đề chung về phong trào công nhân 9 10 779