Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề 6 phương pháp hoạt động chủ yếu của công đoàn ở cơ sở

Được đăng lên bởi Đào Sơn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 645 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề 6
PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
CỦA CÔNG ĐOÀN Ở CƠ SỞ

Thời gian giảng bài: 5 tiết
Ngày soạn: 14/3/2014
Ngày giảng: 19/3/1014
1. Mục đích yêu cầu:
- Giúp học viên nắm được tầm quan trọng của phương pháp hoạt động
công đoàn ở cơ sở. Nắm được những phương pháp cơ bản trong hoạt động công
đoàn ở cơ sở
- Rèn luyện cho học viên kỹ năng phân tích vấn đề và khả năng liên hệ
thực tiễn.
- Bồi dưỡng cho học viên niềm tin vào các tổ chức công đoàn và niềm tin
vào chủ nghĩa xã hội, vào Đảng Cộng sản ở Việt Nam.
2. Nội dung
Kết cấu của bài gồm 3 phần chính:
- Tầm quan trọng của phương pháp hoạt động công đoàn: 60 phút
- Các phương pháp hoạt động của công đoàn ở cơ sở: 110 phút
- Thảo luận, củng cố, ôn tập 30 phút
a. Ổn định tổ chức lớp: 3 phút
b. Kiểm tra: Thực hiện trong quá trình giảng
c. Bài mới:

I- TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

1. Khái niệm
Phương pháp là cách thức, con đường, phương tiện để đạt tới mục đích
nhất định, để giải quyết những nhiệm vụ nhất định dựa trên cơ sở khoa học về lý
luận và thực tiễn. Phương pháp có tác động rất lớn đến thành công hay thất bại
của một hoạt động.
Phương pháp hoạt động công đoàn ở cơ sở là hệ thống các cách thức, hình
thức, biện pháp làm việc của cán bộ công đoàn và đoàn viên trên cơ sở mục
đích, nội dung và nguyên tắc đã xác định nhằm thu hút công nhân, viên chức,
lao động tự nguyện, tự giác, tích cực gia nhập tổ chức và hoạt động công đoàn là
yêu cầu khách quan đối với công đoàn cơ sở trước những thay đổi về các điều
kiện kinh tế, xã hội của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Phương pháp hoạt động công đoàn được hình thành và đúc rút trong quá
trình hoạt động thực tiễn, dựa trên nền tảng lý luận khoa học vững chắc của chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng Cộng
sản Việt Nam. Phương pháp hoạt động công đoàn là đặc trưng riêng, mang ''bản
sắc" của tổ chức công đoàn.
2. Vai trò của phương pháp trong tổ chức hoạt động của công đoàn ở cơ sở
Trong giai đoạn hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, kỹ
thuật và thực tiễn xã hội, cùng với xu hướng toàn cầu hoá các quan hệ quốc tế
thì việc tổ chức hoạt động của công đoàn ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp.
Bản thân phương pháp hoạt động cũng phải mang tính thống nhất và khoa học
Vì vậy, việc nắm vững và vận dụng phương pháp hoạt động công đoàn có một
tầm quan trọng đặc biệt.
Phương pháp hoạt động công đoàn đóng vai trò là ''công cụ'' hữu hiệu
trong việc tổ chức và hoạt động công đoàn; là căn cứ để xác định mục t...
Chuyên đề 6
PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
CỦA CÔNG ĐOÀN Ở CƠ SỞ
Thời gian giảng bài: 5 tiết
Ngày soạn: 14/3/2014
Ngày giảng: 19/3/1014
1. Mục đích yêu cầu:
- Giúp học viên nắm được tầm quan trọng của phương pháp hoạt động
công đoàn sở. Nắm được những phương pháp bản trong hoạt động công
đoàn ở cơ sở
- Rèn luyện cho học viên k năng phân tích vấn đề khả năng liên hệ
thực tiễn.
- Bồi dưỡng cho học viên niềm tin vàoc tổ chức công đoàn niềm tin
vào chủ nghĩa xã hội, vào Đảng Cộng sản ở Việt Nam.
2. Nội dung
Kết cấu của bài gồm 3 phần chính:
- Tầm quan trọng của phương pháp hoạt động công đoàn: 60 phút
- Các phương pháp hoạt động của công đoàn ở cơ sở: 110 phút
- Thảo luận, củng cố, ôn tập 30 phút
a. Ổn định tổ chức lớp: 3 phút
b. Kiểm tra: Thực hiện trong quá trình giảng
c. Bài mới:
Chuyên đề 6 phương pháp hoạt động chủ yếu của công đoàn ở cơ sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề 6 phương pháp hoạt động chủ yếu của công đoàn ở cơ sở - Người đăng: Đào Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Chuyên đề 6 phương pháp hoạt động chủ yếu của công đoàn ở cơ sở 9 10 4