Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề bổ ích

Được đăng lên bởi Quyền
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò : §Þnh lý Ta lÐt vµ c¸c bµi to¸n vÒ ®o¹n th¼ng tû lÖ
Chuyªn ®Ò båi dìng häc sinh giái
Tªn chuyªn ®Ò : §Þnh lý thalÌs & c¸c bµi to¸n
vÒ ®o¹n th¼ng tû lÖ
A/ C¬ së lý thuyÕt – c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n häc sinh cÇn ph¶i biÕt :
PhÇn 1
c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n liªn quan ®Õn §o¹n th¼ng tû lÖ
1.1. Tû sè cña hai ®o¹n th¼ng
Tû sè cña hai ®o¹n th¼ng lµ tû sè ®é dµi cña chóng theo cïng mét ®¬n vÞ ®o
Nh thêng lÖ , nÕu kh«ng g©y ra sù nhÇm lÉn , ta dïng cïng mét ký hiÖu AB ®Ó chØ
®o¹n th¼ng AB vµ ®é dµi cña ®o¹n th¼ng ®ã .
Ký hiÖu tû sè cña hai ®o¹n th¼ng AB vµ CD lµ
CD
AB
. Trong ký hiÖu
CD
AB
nµy , AB
vµ CD chØ cã nghÜa lµ ®é dµi cña c¸c ®o¹n th¼ng AB vµ CD .
Chó ý : Tû sè cña hai ®o¹n th¼ng kh«ng phô thuéc vµo ®¬n vÞ ®o .
1.2 . Tû lÖ thøc
Tû lÖ thøc lµ ®¼ng thøc cña hai tû sè .
NÕu AB , CD , EF , GH lµ bèn ®o¹n th¼ng mµ
CD
AB
=
GH
EF
th× ®¼ng thøc ®ã lµ mét
tû lÖ thøc cña c¸c ®o¹n th¼ng .
1.3 C¸c tÝnh chÊt cña tû lÖ thøc
NÕu
CD
AB
=
GH
EF
th×
1) AB . GH = CD . EF
2)
EF
AB
=
GH
CD
3)
CD
CDAB
=
GH
GHEF
4)
CD
AB
=
GH
EF
=
GHCD
EFAB
5)
CD
AB
=
GH
EF
=
GHCD
EFAB
( NÕu CD kh¸c GH )
1.3.Trung b×nh nh©n
§o¹n th¼ng AB ®îc gäi lµ trung b×nh nh©n cña hai ®o¹n th¼ng CD & EF nÕu
CD
AB
=
EFCDhayAB
AB
EF
.
2
VD . NÕu h×nh vu«ng ABCD vµ h×nh ch÷ nhËt E FGH cã diÖn tÝch b»ng nhau th×
®o¹n th¼ng AB lµ trung b×nh nh©n cña hai ®o¹n th¼ng E F & FG
1.4.Trung b×nh ®iÒu hoµ
§o¹n th¼ng AB ®îc gäi lµ trung b×nh ®iÒu hoµ cña hai ®o¹n th¼ng CD vµ E F nÕu
VD : C¹nh nhá nhÊt cña tam gi¸c Ai CËp lµ trung b×nh ®iÒu hoµ cña c¹nh gãc
vu«ng cßn l¹i vµ chiÒu cao thuéc c¹nh huyÒn .
Tam gi¸c Ai CËp lµ tam gi¸c vu«ng cã ®é dµi ba c¹nh lµ 3 , 4 , 5 . NÕu ®Æt AB = 3
AC = 4 th× BC = 5 vµ chiÒu cao thuéc c¹nh huyÒn lµ AH =
BC
ACAB.
. Do ®ã
ABABAC
BCAB
ABACAB
BCAB
ACAB
BC
ACAHAC
2
4
43
.
1
.
1
..
111
(§pcm)
1.5 . §o¹n th¼ng tû lÖ :
Lª V¨n Chung – Trêng THCS Lª V¨n ThÞnh , huyÖn Gia B×nh
1
Chuyên đề bổ ích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề bổ ích - Người đăng: Quyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Chuyên đề bổ ích 9 10 215