Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU MÔN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Được đăng lên bởi hoahuongduongdh11nl1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU MÔN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
1. Phân tích kết quả điều tra thị trường lao động (Cung, cầu, người lao động, sinh

viên) của nhóm … lớp ….
2. Phân tích cung cầu lao động tại (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam)… qua

kết quả điều tra lao động việc làm năm ….
3. Tính toán các chỉ tiêu của thị trường lao động qua điều tra lao động việc làm năm

… (theo các yếu tố cấu thành) tại (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam)
4. Mối quan hệ giữa tiền lương nghề … với cung, cầu lao động nghề … tại (Tỉnh,

thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam)
5. Mối quan hệ giữa tiền lương tối thiểu vùng và cung cầu lao động tại (Tỉnh, thành

phố)
6. Dự báo cung cầu lao động (ngành, nghề,…) tại (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế,

Việt Nam) thời kỳ …
7. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng lực lượng lao động tại (Quận, huyện,

tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam) thời kỳ ….
8. Thực trạng thất nghiệp và giải pháp giải quyết việc làm ở (Tỉnh, thành phố, vùng
kinh tế, Việt Nam) thời kỳ …
9. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ quốc gia giải quyết việc
làm tại (Quận, huyện, tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam) thời kỳ …
10. Thị trường lao động phi chính thức ở (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam)
11. Thị trường lao động chính thức ở (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam)
12. Thị trường lao động chất xám (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam)
13. Thị trường lao động giản đơn ở (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam)
14. Thị trường lao động chuyên môn kỹ thuật ở (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt
Nam)
15. Thị trường lao động nông thôn ở (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam)
16. Thị trường lao động thành thị ở (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam)
17. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu lao động ở (Tỉnh,
thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam)
18. Thực trạng dự án đưa người lao động (thân nhân gia đình có công, thân nhân liệt
sỹ, hộ nghèo, phụ nữ, bộ đội xuất ngũ, dân tộc thiểu số,…) đi làm việc có thời hạn
ở nước ngoài tại (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam)
19. Thực trạng xuất khẩu lao động tại (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam)
20. Thực trạng nhập khẩu lao động Việt Nam tại (Quốc gia, vùng, khu vực quốc tế)
21. Thực trạng chính sách xuất khẩu lao động tại Việt Nam
22. Thực trạng chính sách tạo việc làm ở Việt Nam
23. Thực trạng chính sách đào tạo nghề tại Việt Nam
24. Thực trạng lao động nước ngoài làm việc tại (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt
Nam)
1

25. Di chuyển lao động từ khu...
CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU MÔN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
1. Phân tích kết quả điều tra thị trường lao động (Cung, cầu, người lao động, sinh
viên) của nhóm … lớp ….
2. Phân tích cung cầu lao động tại (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam)… qua
kết quả điều tra lao động việc làm năm ….
3. Tính toán các chtiêu của thị trường lao động qua điều tra lao động việc làm năm
… (theo các yếu tố cấu thành) tại (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam)
4. Mối quan hệ giữa tiền lương nghề với cung, cầu lao động nghề tại (Tỉnh,
thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam)
5. Mối quan hệ giữa tiền ơng tối thiểu vùng cung cầu lao động tại (Tỉnh, thành
phố)
6. Dự báo cung cầu lao động (ngành, nghề,…) tại (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế,
Việt Nam) thời kỳ …
7. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng lực lượng lao động tại (Quận, huyện,
tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam) thời kỳ ….
8. Thực trạng thất nghiệp và giải pháp giải quyết việc làm (Tỉnh, thành phố, vùng
kinh tế, Việt Nam) thời kỳ …
9. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ quốc gia giải quyết việc
làm tại (Quận, huyện, tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam) thời kỳ …
10.Thị trường lao động phi chính thức ở (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam)
11.Thị trường lao động chính thức ở (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam)
12.Thị trường lao động chất xám (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam)
13.Thị trường lao động giản đơn ở (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam)
14.Th trường lao động chuyên môn k thuật (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt
Nam)
15.Thị trường lao động nông thôn ở (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam)
16.Thị trường lao động thành thị ở (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam)
17.Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu lao động (Tỉnh,
thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam)
18.Thực trạng dự án đưa người lao động (thân nhân gia đình ng, thân nhân liệt
sỹ, hộ nghèo, phụ nữ, bộ đội xuất ngũ, dân tộc thiểu số,…) đi làm việcthời hạn
ở nước ngoài tại (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam)
19.Thực trạng xuất khẩu lao động tại (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt Nam)
20.Thực trạng nhập khẩu lao động Việt Nam tại (Quốc gia, vùng, khu vực quốc tế)
21.Thực trạng chính sách xuất khẩu lao động tại Việt Nam
22.Thực trạng chính sách tạo việc làm ở Việt Nam
23.Thực trạng chính sách đào tạo nghề tại Việt Nam
24.Thực trạng lao động ớc ngoài làm việc tại (Tỉnh, thành phố, vùng kinh tế, Việt
Nam)
1
CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU MÔN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG - Trang 2
CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU MÔN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG - Người đăng: hoahuongduongdh11nl1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU MÔN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 9 10 274