Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng

Được đăng lên bởi thanhmaittbdct
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 894 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU
VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC
DÂN TỘC Ở NƯỚC TA

I. Việt Nam là quốc gia có nhiều
dân tộc
1. Đại gia đình dân tộc Việt Nam thống nhất
hiện có 54 dân tộc, dân số giữa các dân tộc
không đều nhau
- Theo tài liệu chính thức, nước ta hiện nay có
54 dân tộc. Dân tộc Kinh (Việt) là dân tộc đa số,
chiếm hơn 86,2%. Các dân tộc thiểu số có số dân
khá đông, trên một triệu người là Tày, Thái,
Mường, Khmer; trên 50 vạn là người Hoa, Nùng,
Mông, Dao…

2. Cộng đồng dân tộc Việt Nam có
quá trình hình thành và phát triển lâu dài
trong lịch sử
- Trong 54 dân tộc Việt Nam, có
những dân tộc vốn sinh ra và lớn lên trên
mảnh đất Việt Nam ngay từ thủa ban đầu,
có những dân tộc từ nơi khác lần lượt di cư
đến nước ta.

3. Trong cộng đồng dân tộc Việt Nam,
dân tộc Kinh là dân tộc đa số, các dân tộc
còn lại là dân tộc thiểu số
- Các dân tộc thiểu số nước ta gắn bó
với dân tộc đa số và gắn bó với nhau, chung
sức xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Cả khi
thuận lợi cũng như lúc khó khăn, ở nước ta
không có tình trạng dân tộc đa số cưỡng
bức, đồng hóa, thôn tính các dân tộc thiểu
số. Do đó, cũng không có tình trạng các dân
tộc thiểu số chống lại các dân tộc đa số.

II. Các dân tộc trên đất nước ta có
truyền thống đoàn kết trong đấu tranh
dựng nước và giữ nước, xây dựng một
cộng đồng dân tộc thống nhất.
1. Trong 54 dân tộc của cộng đồng dân
tộc Việt Nam, nhiều dân tộc có chung cội
nguồn.
2. Truyền thống đoàn kết của các dân tộc
nước ta được hun đúc qua mấy ngàn năm
lịch sử, cùng nhau chung lưng đấu cật, xây
dựng đất nước và chống giặc ngoại xâm.

III. Các dân tộc ở Việt Nam sống đan
xen nhau
- Việt Nam “là một trong cái nôi của loài
người”. Tổ tiên của dân tộc ta là cư dân
bản địa, đồng thời có sự giao lưu, tiếp xúc
với nhiều luồng nhân chủng khác nhau
thuộc vùng Đông Nam Á. Những cư dân
bản địa đã cùng với các tộc người từ các
nước láng giềng chuyển đến, gắn chặt vận
mệnh với nhau, tạo dựng nên cộng đồng
các dân tộc VN.

IV. Các dân tộc ở Việt Nam có
trình độ phát triển kinh tế - xã hội
không đều nhau.
- Ở các quốc gia có nhiều dân tộc, sự
phát triển không đồng đều giữa các dân tộc
là tình trạng khá phổ biến, do nhiều nguyên
nhân: lịch sử, xã hội, điều kiện tự nhiên nơi
sinh sống … quy định.

V. Nền văn hóa Việt Nam là nền văn
hóa thống nhất trong đa dạng, trong đó
văn hóa mỗi dân tộc có những giá trị và
sắc thái riêng.
- Ở nước ta có nhiều dòng ngôn ngữ,
trong mỗi dòng lại có những nhóm khác nhau
- Văn hóa, sản xuất, kiến trúc, xây dựng
- Văn hóa ăn, mặc của các...
TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU
VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC
DÂN TỘC Ở NƯỚC TA
Chuyên đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng - Người đăng: thanhmaittbdct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Chuyên đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng 9 10 728