Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIÊT NAM

Được đăng lên bởi ngocthientammao-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề 2

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NGƯỜI TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN GIÀNH NHỮNG
THẮNG LỢI VĨ ĐẠI
I- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI CHẤM DỨT SỰ KHỦNG HOẢNG VỀ ĐƯỜNG LỐI GIẢI
PHÓNG DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC Ở VIỆT NAM
1. Sự khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc và phát triển đất nước đầu thế kỷ XX
Ngay từ năm 1858, khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta thì phong trào yêu nước của nhân dân
Việt Nam đấu tranh để bảo vệ nền độc lập dân tộc đã bắt đầu. Từ năm 1858 đến trước năm 1930 đã nổ ra
hàng trăm cuộc khởi nghĩa, phong trào đấu tranh với mục tiêu giành lại nền độc lập dân tộc. Đó là cuộc
chiến đấu anh dũng của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu; khởi
nghĩa của Trương Định, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực... Đó là các cuộc khởi nghĩa theo tiếng gọi
"Cần Vương" của Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiện Thuật, Đinh Công Tráng... Những cuộc đấu tranh vô
cùng oanh liệt đó của nhân dân ta chống thực dân Pháp đều bị đàn áp tàn bạo và thất bại.
Chính sách ngu dân chia để trị, bóc lột sức lao động của nhân dân và đàn áp dã man các cuộc đấu tranh,
khởi nghĩa của thực dân Pháp đầu thế kỷ XX đã làm cho xã hội Việt Nam có những biến đổi lớn; hai giai
cấp mới ra đời là giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. Nước ta từ chế độ phong kiến chuyển sang chế
độ thuộc địa nửa phong kiến. Xã hội Việt Nam tồn tại hai mâu thuẫn cơ bản: mâu thuẫn giữa toàn thể dân
tộc ta với thực dân Pháp xâm lược và mâu thuẫn giữa nhân dân ta, chủ yếu là nông dân, với giai cấp địa
chủ phong kiến tay sai.
Đồng thời, thực dân Pháp từng bước tiến hành khai thác triệt để tài nguyên, khoáng sản của Việt Nam.
Các cuộc khai thác tài nguyên, khoáng sản và tạo dựng những điều kiện phục vụ sự khai thác đó cũng
như sự đô hộ của thực dân Pháp ở Việt Nam đã dẫn đến sự ra đời và ngày càng trưởng thành của giai
cấp công nhân Việt Nam. Lớp công nhân đầu tiên ra đời vào cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xây dựng
một số cơ sở công nghiệp, đồn điền. Sự ra đời của giai cấp công nhân đã làm xã hội Việt Nam xuất hiện
thêm mâu thuẫn mới giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản, chủ yếu là tư sản Pháp; đồng thời cũng
làm tăng mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp.
Ngay từ khi mới ra đời, giai cấp công nhân Việt Nam đã mang trong mình chủ nghĩa yêu nước truyền
thống và đứng lên đấu tranh chống lại sự bóc lột dã man của thực dân Pháp. Phong trào đấu tranh của
công nhân, chủ yếu dưới hình thức đình công, bãi công đã nổ ra ở nhiều nơi, lúc đầu chủ yếu mang t...
Chuyên đề 2
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NGƯỜI TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN GIÀNH NHỮNG
THẮNG LỢI VĨ ĐẠI
I- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI CHẤM DỨT SỰ KHỦNG HOẢNG VỀ ĐƯỜNG LỐI GIẢI
PHÓNG DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC Ở VIỆT NAM
1. Sự khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc và phát triển đất nước đầu thế kỷ XX
Ngay từ năm 1858, khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta thì phong trào yêu nước của nhân dân
Việt Nam đấu tranh để bảo vệ nền độc lập dân tộc đã bắt đầu. Từ năm 1858 đến trước năm 1930 đã nổ ra
hàng trăm cuộc khi nghĩa, phong trào đấu tranh với mục tiêu giành lại nền độc lập n tộc. Đó cuộc
chiến đấu anh dũng của quân dân ta dưới s lãnh đạo của Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu; khởi
nghĩa của Trương Định, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực... Đó các cuộc khởi nghĩa theo tiếng gọi
"Cần Vương" của Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiện Thuật, Đinh Công Tráng... Những cuộc đấu tranh
cùng oanh liệt đó của nhân dân ta chống thực dân Pháp đều bị đàn áp tàn bạo và thất bại.
Chính sách ngu dân chia để trị, bóc lột sức lao động của nhân dân và đàn áp dã man các cuộc đấu tranh,
khởi nghĩa của thực dân Pháp đầu thế kỷ XX đã làm cho hội Việt Nam những biến đổi lớn; hai giai
cấp mới ra đời giai cấp công nhân giai cấp sản. Nước ta từ chế độ phong kiến chuyển sang chế
độ thuộc địa nửa phong kiến. Xã hội Việt Nam tồn tại hai mâu thuẫn cơ bản: mâu thuẫn giữa toàn thể dân
tộc ta với thực dân Pháp xâm lược và mâu thuẫn giữa nhân dân ta, chủ yếu là nông dân, với giai cấp địa
chủ phong kiến tay sai.
Đồng thời, thực dân Pháp từng bước tiến hành khai thác triệt để tài nguyên, khoáng sản của Việt Nam.
Các cuộc khai thác tài nguyên, khoáng sản tạo dựng những điều kiện phục vụ sự khai thác đó cũng
như sđô hộ của thực dân Pháp Việt Nam đã dẫn đến sự ra đời ngày càng trưởng thành của giai
cấp công nhân Việt Nam. Lớp công nhân đầu tiên ra đời vào cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xây dựng
một số sở công nghiệp, đồn điền. Sự ra đời của giai cấp công nhân đã làmhội Việt Nam xuất hiện
thêm mâu thuẫn mới giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản, chủ yếu là tư sản Pháp; đồng thi cũng
làm tăng mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp.
Ngay từ khi mới ra đời, giai cấp công nhân Việt Nam đã mang trong mình chủ nghĩa yêu nước truyền
thống đứng lên đấu tranh chống lại sự c lột man của thực dân Pháp. Phong trào đấu tranh của
công nhân, chủ yếu dưới hình thức đình công, bãi công đã nổ ra nhiều nơi, lúc đầu chủ yếu mang tính
tự phát và cuối cùng đều thất bại.
Mặc dù các cuộc đấu tranh của nhân dân đều bị đàn ápman nhưng các phong trào yêu nước vẫn tiếp
tục phát triển mạnh. Đã xuất hiện các phong trào yêu nước theo chủ trương mới xu hướng sản
như các phong trào Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục, Duy Tân, các cuộc khởi nghĩa của tiểu sản, trí
thức trong Việt Nam Quốc dân Đảng do Nguyễn Thái Học lãnh đạo... Tuy nhiên, các phong trào đó đều
không đi đến thành công. Nguyên nhân cơ bản là do các phong trào không tìm được đường lối cứu nước,
giải phóng dân tộc con đường phát triển đúng đắn, chưa phản ánh đúng nhu cầu phát triển của hội
Việt Nam. Điều cốt lõi nhất là các phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX chưa tìm được và chưa có khả năng
tập hợp lực lượng đủ sức đánh đuổi thực n Pháp xâm lược. Phong trào nông dân không giải quyết
được mâu thuẫn giữa địa chủ, phong kiến nông dân, nhân dân lao động nói chung. Phong trào yêu
nước muốn phát triển đất nước theo chiều hướng tư sản và tiểu tư sản không giải quyết được mâu thuẫn
giữa giai cấp công nhân đang phát triển ngày càng mạnh với giai cấpsản chủ yếu sản Pháp;
do đó, cũng không giải quyết được triệt để mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, không
tranh thủ được sức mạnh của phong trào cách mạng thế giới đang dâng lên mạnh mẽ... Phong trào yêu
nước của nhân dân Việt Nam như không có đường ra.
2. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
Trong hoàn cảnh Việt Nam đang rơi vào khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc phát triển đất
nước, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã ra đi tìm con đường cứu nước mới. Việc ra nước ngoài tìm
đường cứu nước mới của Nguyễn Ái Quốc là đi từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản, trở thành
chiến giải phóng dân tộc chiến cộng sản quốc tế. Người đã hoạt động tích cực trong phong trào
giải phóng dân tộc phong trào cộng sản, phong trào công nhân quốc tế, nghiên cứu truyền chủ
nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.
Chủ nghĩa Mác - Lênin qua các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân
nhân dân Việt Nam trong nước đón nhận; lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường
cách mạng vô sản, làm dấy lên các phong trào đấu tranh sôi ni khắp cnước, trong đógiai cấp công
CHUYÊN ĐỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIÊT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIÊT NAM - Người đăng: ngocthientammao-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIÊT NAM 9 10 141