Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề hệ thống chính trị

Được đăng lên bởi minhthimai
Số trang: 167 trang   |   Lượt xem: 1198 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyên đề 1
NHữNG VấN Đề CHUNG
Về Hệ THốNG CHíNH TRị ở VIệT NAM

I. KHáI NIệM Hệ THốNG CHíNH TRị Và VAI TRò CủA NHÂN DÂN TRONG
THựC HIệN QUYềN LựC CHíNH TRị
1. Khái niệm hệ thống chính trị
Hệ thống chính trị xuất hiện cùng với sự xuất hiện của giai cấp, nhà nước nhằm
thực hiện đường lối chính trị của giai cấp, đảng phái cầm quyền, do đó nó mang
bản chất, lý tưởng chính trị và phản ánh lợi ích của giai cấp cầm quyền. Hệ thống
chính trị là một bộ phận kiến trúc thượng tầng xã hội, bao gồm các thiết chế và thể
chế có quan hệ với nhau về mặt mục tiêu, chức năng trong việc thực hiện quyền lực
chính trị. Trong các sách, báo và công trình nghiên cứu khoa học hiện nay, khái
niệm “hệ thống chính trị” thường được hiểu theo hai nghĩa:
Theo nghĩa rộng, khái niệm “hệ thống chính trị” được sử dụng để chỉ toàn bộ
lĩnh vực chính trị của đời sống xã hội với tư cách là một hệ thống hoàn chỉnh bao
gồm các tổ chức, các chủ thể chính trị, các quan điểm, quan hệ chính trị, hệ tư
tưởng và các chuẩn mực chính trị.
Theo nghĩa hẹp, khái niệm “hệ thống chính trị” được sử dụng để chỉ hệ thống
các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động mang tính chính trị trong
xã hội gồm nhân dân, các tổ chức chính trị, các cơ quan nhà nước, các tổ chức
chính trị - xã hội có mối liên hệ trực tiếp hay gián tiếp với quyền lực chính trị.
Trong đó, nhân dân là chủ thể của quyền lực chính trị và là nền tảng của hệ thống
chính trị.
Trong các xã hội chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản, hệ thống chính trị hình
thành và phát triển cùng với quá trình vận động của mâu thuẫn đối kháng giữa các
giai cấp gắn với cuộc đấu tranh của nhân dân lao động và các lực lượng tiến bộ
chống lại chế độ xã hội đó, làm thay đổi các hệ thống chính trị theo hướng tiến
bộ, hoặc thủ tiêu và thay thế nó bằng một hệ thống chính trị dân chủ, tiến bộ hơn.
Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, nhân dân là chủ thể thực sự của quyền lực chính
trị, tự mình định đoạt quyền chính trị của mình. Điều căn bản nhất của hệ thống
chính trị xã hội chủ nghĩa là quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, dưới sự lãnh
đạo của giai cấp công nhân thông qua đảng cộng sản.
Ở Việt Nam, khái niệm “hệ thống chính trị” lần đầu tiên được Đảng ta sử dụng
trong Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá VI (tháng 31989) thay cho khái niệm “hệ thống chuyên chính vô sản”. Hệ thống chính trị đó
bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
1

Nam, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Hệ thống chính trị nước ta vận
hà...
Chuyên đề 1
NHữNG VấN Đề CHUNG
Về Hệ THốNG CHíNH TRị ở VIệT NAM
I. KHáI NIệM Hệ THốNG CHíNH TRị Và VAI TRò CủA NHÂN DÂN TRONG
THựC HIệN QUYềN LựC CHíNH TRị
1. Khái niệm hệ thống chính trị
Hệ thống chính trị xuất hiện cùng với sự xuất hiện của giai cấp, nhà nước nhằm
thực hiện đường lối chính trị của giai cấp, đảng phái cầm quyền, do đó mang
bản chất, tưởng chính trị phản ánh lợi ích của giai cấp cầm quyền. Hệ thống
chính trị một bộ phận kiến trúc thượng tầng hội, bao gồm các thiết chế thể
chế có quan hệ với nhau về mặt mục tiêu, chức năng trong việc thực hiện quyền lực
chính trị. Trong các ch, báo công trình nghiên cứu khoa học hiện nay, khái
niệm “hệ thống chính trị” thường được hiểu theo hai nghĩa:
Theo nghĩa rộng, khái niệm “hệ thống chính trị” được sử dụng để chỉ toàn bộ
lĩnh vực chính trị của đời sống hội với cách một hệ thống hoàn chỉnh bao
gồm các tổ chức, các chủ thể chính trị, các quan điểm, quan hệ chính trị, hệ
tưởng và các chuẩn mực chính trị.
Theo nghĩa hẹp, khái niệm “hệ thống chính trị” được sử dụng để ch hệ thống
các quan, tổ chức, nhân thực hiện các hoạt động mang tính chính tr trong
hội gồm nhân dân, c tổ chức chính trị, c quan n nước, các tổ chức
chính tr - xã hội có mối liên hệ trực tiếp hay gián tiếp với quyền lực chính trị.
Trong đó, nhân dân chủ th của quyền lực chính trị nền tảng của hệ thống
chính trị.
Trong các xã hội chiếm hữu lệ, phong kiến, bản, hệ thống chính tr hình
thành phát triển cùng với quá trình vận động của mâu thuẫn đối kháng giữa các
giai cấp gắn với cuộc đấu tranh của nhân n lao động các lực ợng tiến b
chống lại chế độ xã hội đó, làm thay đổi các hệ thống chính trị theo ớng tiến
bộ, hoặc thủ tiêu và thay thế nó bằng một hệ thống chính trị dân chủ, tiến bộn.
Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, nhân dân là chủ thể thực sự của quyền lực chính
trị, tự mình định đoạt quyền chính trị của mình. Điều căn bản nhất của hệ thống
chính trị hội chủ nghĩa quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, dưới sự lãnh
đạo của giai cấp công nhân thông qua đảng cộng sản.
Việt Nam, khái niệm “hệ thống chính trị” lần đầu tiên được Đảng ta sử dụng
trong Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá VI (tháng 3-
1989) thay cho khái niệm “hệ thống chuyên chính sản”. Hệ thống chính trị đó
bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt
1
Chuyên đề hệ thống chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề hệ thống chính trị - Người đăng: minhthimai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
167 Vietnamese
Chuyên đề hệ thống chính trị 9 10 237