Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề nhà nước pháp quyền

Được đăng lên bởi daklaknet
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 3480 lần   |   Lượt tải: 7 lần
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN
(Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp khối Đảng, đoàn thể năm 2011)

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ NHÀ NƯỚC
PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
1. Khái quát sự hình thành và nội dung tư tưởng về Nhà nước pháp
quyền trong lịch sử nhân loại
1.1. Sự hình thành và phát triển của tư tưởng nhà nước pháp quyền
Tư tưởng về Nhà nước pháp quyền luôn gắn liền với tư tưởng phát triển
dân chủ đã hình thành ngay từ thời cổ đại, thể hiện trong quan điểm của các nhà
tư tưởng của thời cổ đại như Xôcrat (469-399 Tr.CN), Arixtốt (384-322 Tr.CN),
Xixêrôn (l06-43 Tr.CN). Những tư tưởng này đã được các nhà tư tưởng chính trị
và pháp lý tư bản sau này như John Locke (1632 - 1704), Montesquieu (1698 1755), J.J.Rút-xô (1712 - 1778), I.Kant (1724 - 1804), Hêghen (1770 - 1831)…
phát triển như một thế giới quan pháp lý mới.
Cùng với các nhà lý luận nổi tiếng nói trên, nhiều nhà luật học, nhà tư
tưởng vĩ đại khác cũng đã góp phần phát triển các tư tưởng về Nhà nước pháp
quyền như Tômát Jepphecxơn (1743 - 1826 - tác giả của Tuyên ngôn độc lập
Mỹ năm 1776), Tômát Pên (1737 - 1809), Jôn A đam (1735 - 1826)…
1.2. Những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền trong ý nghĩa
là biểu hiện tập trung của một chế độ dân chủ
Những đặc trưng này được xem là các giá trị phổ biến của nhà nước pháp
quyền nói chung đã được đề cập trong nhiều quan điểm, học thuyết của các nhà
tư tưởng, các nhà lý luận chính trị - pháp lý trong lịch sử phát triển các tư tưởng
chính trị - pháp lý nhân loại.
Các giá trị phổ biến này được trình bày dưới các dạng thức khác nhau bởi
các nhà lý luận, phục thuộc vào lập trường chính trị - pháp lý và quan điểm học
thuật của từng người. Các trình bày có thể khác nhau, song về bản chất có thể
quy về các giá trị có tính tổng quát sau:
a) Nhà nước pháp quyền là biểu hiện tập trung của chế độ dân chủ. Dân
chủ vừa là bản chất của nhà nước pháp quyền vừa là điều kiện, tiền đề của chế
độ nhà nước.

1

Mục tiêu của nhà nước pháp quyền là xây dựng và thực thi một nền dân
chủ, đảm bảo quyền lực chính trị thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền
dân chủ của mình thông qua dân chủ trực tiếp; dân chủ đại diện.
b) Nhà nước pháp quyền được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ
Hiến pháp và pháp luật.
- Hiến pháp và pháp luật luôn giữ vai trò điều chỉnh cơ bản đối với toàn
bộ hoạt động Nhà nước và hoạt động xã hội, quyết định tính hợp hiến và hợp
pháp của mọi tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước....
1
XÂY DNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN
(Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp khối Đảng, đoàn thể năm 2011)
I. SỞ LUẬN VNNƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ NHÀ NƯỚC
PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
1. Khái quát shình thành nội dung tưởng về Nnước pháp
quyền trong lịch sử nhân loại
1.1. Sự hình thành và phát trin của tư tưởng nhà nước pháp quyền
tưởng về Nớc pháp quyền luôn gắn liền với tư tưởng phát trin
dân chđã hình thành ngay tthời cổ đại, thhin trong quan điểm của các nhà
tư tưởng của thời cổ đại như Xôcrat (469-399 Tr.CN), Arixtốt (384-322 Tr.CN),
Xixêrôn (l06-43 Tr.CN). Những tư tưởng này đã được các nhà tư tưởng chính tr
pháp tư bản sau này như John Locke (1632 - 1704), Montesquieu (1698 -
1755), J.J.Rút-xô (1712 - 1778), I.Kant (1724 - 1804), Hêghen (1770 - 1831)
phát trin như một thế giới quan pháp lý mới.
Cùng với các nhà lun nổi tiếng nói trên, nhiều nhà luật học, nhà
tưởng đại khác cũng đã góp phần phát triển các tưởng về Nnước pháp
quyền như mát Jepphecxơn (1743 - 1826 - tác gica Tuyên ngôn độc lập
Mỹ năm 1776), Tômát Pên (1737 - 1809), Jôn A đam (1735 - 1826)…
1.2. Những đặc trưng cơ bản ca nhà ớc pháp quyền trong ý nghĩa
là biểu hiện tập trung của một chế độ dân chủ
Những đặc trưng này được xem là các giá tr ph biến của nhà nước pháp
quyền i chung đã được đề cập trong nhiều quan điểm, học thuyết của các nhà
tư tưởng, các nhà luận chính tr- pháp lý trong lịch sử phát triển các tư tưởng
chính tr - pháp nhân loi.
Các giá trị phổ biến y được trình y dưới các dạng thức khác nhau bởi
các nhà lun, phc thuộc vào lập trường chính trị - pháp quan điểm học
thut của từng người. Các trình y có thkhác nhau, song về bản chất th
quy về các giá trị có tính tổng quát sau:
a) Nhà ớc pháp quyền là biểu hiện tập trung của chế độ dân chủ. Dân
chvừa là bn chất của nhà nước pháp quyền vừa điu kiện, tin đề của chế
độ nhà nước.
Chuyên đề nhà nước pháp quyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề nhà nước pháp quyền - Người đăng: daklaknet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Chuyên đề nhà nước pháp quyền 9 10 190