Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tấm gương Đạo Đức Hồ Chí Minh 2014

Được đăng lên bởi Cương Tran
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 674 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014

Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh về
NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH
NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ
NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

CHỦ TICH HỒ CHÍ MINH
(1890-1969)

NỘI DUNG BÁO CÁO
I. Lý do và quá trình xác định chủ đề, chuẩn
bị nội dung
II. Những nội dung cơ bản cần tập trung
nghiên cứu, quán triệt
III. Về hướng dẫn thực hiện chủ đề của Ban
Tuyên giáo Trung ương

I. Lý do và quá trình xác định chủ
đề và chuẩn bị nội dung
1- Sự cần thiết tổ chức học tập và thực
hiện chủ đề năm 2014
2. Quá trình xác định chủ đề và chuẩn
bị nội dung

1- Sự cần thiết tổ chức học tập
và thực hiện chủ đề năm 2014
 Tiếp

tục cụ thể hóa nội dung học tập
và làm theo tấm gương đạo đức của
Bác theo Chỉ thị 03-CT/TW
 Bối cảnh và điều kiện mới của cách
mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện
nay
 Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
khóa XI về xây dựng Đảng

2. Quá trình xác định chủ đề và
chuẩn bị nội dung
 Tọa

đàm, trao đổi để xác định chủ đề
 Xin ý kiến các cơ quan chuyên môn, thành
viên Bộ phận giúp việc Ban Bí thư
 Xin ý kiến lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung
ương
 Phối hợp với Học viện CTQG xây dựng nội
dung. Lãnh đạo cho ý kiến về nội dung
 Phối hợp với Nhà xuất bản CTQG xuất bản
tài liệu

II. Những nội dung cơ bản cần tập
trung nghiên cứu, quán triệt


I. TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ
MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM,
CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI
LÀM



II. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO
ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN
TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN,
NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM TRONG GIAI ĐoẠN HIỆN
NAY

I. TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ
NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu cao tinh
thần trách nhiệm
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa
cá nhân
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm
4. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nêu cao
tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá
nhân, nói đi đôi với làm

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu
cao tinh thần trách nhiệm
1.1. Về tinh thần trách nhiệm và sự cần
thiết phải nêu cao tinh thần trách
nhiệm
1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung
nêu cao tinh thần trách nhiệm

1.1. Về tinh thần trách nhiệm và sự cần
thiết phải nêu cao tinh thần trách
nhiệm
 Trách

nhiệm và tinh thần trách nhiệm
 Trách nhiệm công dân và trách nhiệm của
cán bộ, đảng viên
 Cơ sở lý luận và thực tiễn của tinh thần
trách nhiệm
 Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công
chức tựu trung lại là “hết lòng, hết sức
phụng sự Tổ quốc, phục vụ n...
Học tập và làm theo tấm gương
Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh về
đạo đức Hồ Chí Minh về
NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH
NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH
NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ
NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ
NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM
NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM
CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014
CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014
Chuyên đề tấm gương Đạo Đức Hồ Chí Minh 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề tấm gương Đạo Đức Hồ Chí Minh 2014 - Người đăng: Cương Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Chuyên đề tấm gương Đạo Đức Hồ Chí Minh 2014 9 10 97